Новини

Пощенска банка пусна портал за доставчици на платежни услуги

Пощенска банка пусна портал, предназначен за трети страни (TPP или Third Party Providers) – доставчици на платежни услуги в Европа, регламентирани с Директивата за платежните услуги (Payment Services Directive 2 - PSD2). Той е достъпен на https://developer.postbank.bg/

Създаването му е в съответствие със законовите изисквания на директивата, транспонирана в Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), които предвиждат клиентите на всяка банка в Европейския съюз да могат да използват трети страни, които предоставят услугите, предвидени в нея – при спазване на всички заложени изисквания и разпоредби. Основната цел на PSD2 е да стимулира конкуренцията и иновациите в областта на платежните услуги. Достъпът на трети страни до потребителска информация, предоставяна чрез портала, става само след специално съгласие на клиента за това.

Стартирането на портала е както в изпълнение на законовите изисквания, така и в контекста на стратегията на банката за дигитализация, която цели насърчаване и въвеждане на иновации за потребителите, като същевременно приоритет остава високата степен на сигурност на предоставяните услуги.

Повече информация можете да намерите на https://developer.postbank.bg/