Овърдрафт

Възползвайте се иновативния бизнес овърдрафт, който Ви предлагаме. Сега имате възможност да управлявате сами лихвените условия по Вашия овърдрафт и колкото повече банкиране, толкова по-малко лихва да плащате.  

Как можете да намалите лихвата по овърдрафта?  

Можете да намалите размера на  лихвения процент по кредита с до 2,50% . Той се променя автоматично на тримесечие и  се определя от: 

 • Размер на оборота, реализиран чрез сметките в банката 
 • Изплащане на работните заплати на служителите чрез програма "Премия" 
 • Размер на оборота, реализиран през ПОС терминал на банката
 • Баланс по всички фирмени сметки и  депозити в  банката 
 • Наличие на валидна застраховка Защита на плащанията по кредити за малки и средни предприятия
 • Коректност при изплащане на кредита - погасяване на кредита без забавяне

Размерът на оборота в банката,  оборота през ПОС терминал и баланса по депозитите в банката, с които е обвързана промяната на лихвата  се определят индивидуално за всеки клиент.
 

За какво може да използвате кредита?

 • За оборотни средства
 • За посрещане на текущи нужди (например: закупуване на материали,консумативи,суровини,стоки)

Какви са предимствата?

 • Покривате без проблеми извънредните или сезонните нужди на Вашия бизнес 
 • Можете да се възползвате от новооткритите възможности
 • Определяте сами Вашия погасителен план и лихвен процент
 • Планирате  разходите си

 

За клиенти с активни разплащателни сметки през последните 6 месеца в банката:

 • Атрактивен лихвен процент
 • Валута: левове
 • Размер: 40 000 лева
 • Срок: до 10 години, с ежегодно преразглеждане
 • Възможни обезпечения:запис на заповед, поръчителство от юридическо/и и/ или физическо/и лице/а
 • Начин на погасяване: минимално плащане на натрупаната месечна лихва
 • Такси и комисиони: съгласно тарифата на банката за клиенти - юридически лица

Документи