Новини

Съобщение относно приложимите актуални стойности на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени и необезпечени кредити на физически лица

Уважаеми клиенти,

Считано от 3 юли 2023 г. „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) извърши актуализация на стойността на референтния лихвен процент ПРАЙМ по потребителски и жилищно-ипотечни кредити, като уведомление за това, както и актуализираните стойности на ПРАЙМ, бяха публикувани на интернет страницата на банката www.postbank.bg. Промяната бе извършена съгласно действащата Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на "Юробанк България“ АД, публикувана на www.postbank.bg. С решение на Комитета по управление на активите и пасивите на Пощенска банка, банката отложи актуализацията на годишните лихвени проценти, базирани на ПРАЙМ, по потребителски и жилищно-ипотечни кредити, за които договорите за кредит са сключени преди 3 юли 2023 г., до следващото преразглеждане на стойността на ПРАЙМ, съгласно Методологията.

Бихме искали да ви уведомим, че след извършеното съгласно Методологията регулярно преразглеждане, стойността на референтния лихвен процент ПРАЙМ по потребителски и жилищно-ипотечни кредити се запазва непроменена. Актуалната стойност на ПРАЙМ, която е приложима за обезпечени жилищно-ипотечни кредити и за необезпечени потребителски кредити, в това число и потребителски овърдрафти, чиято лихва се определя на база на референтния лихвен процент ПРАЙМ, съгласно условията на договора за кредит, е публикувана на www.postbank.bg.

Също така, съгласно решение на Комитета по управление на активите и пасивите на Пощенска банка от ноември 2023 г., банката продължава отлагането на актуализацията на ПРАЙМ от 3 юли 2023 г., по отношение на действащите годишни лихвени проценти, базирани на ПРАЙМ, по потребителски и жилищно-ипотечни кредити, за които договорите за кредит са сключени преди 3 юли 2023 г., до следващото преразглеждане на стойността на ПРАЙМ, съгласно Методологията.

 

За повече информация или необходимост от съдействие, може да се обърнете към експертите на банката в нейните офиси или да отправите онлайн запитване.

С уважение,

Екипът на Пощенска банка