Новини

Актуализация на стойността на референтен лихвен процент EURIBOR, приложим по жилищно-ипотечни и потребителски кредити в евро

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че актуалната стойност на лихвения индекс 6-месечен EURIBOR, публикувана на 14.07.2023 г.,  е 3.945%.

Лихвеният индекс 6-месечен EURIBOR се прилага по жилищно-ипотечни и потребителски кредити в евро от Пощенска банка, при които съгласно условията на сключения договор за кредит е изрично предвидено, че годишният лихвен процент по кредита се определя от референтен лихвен процент на база 6-месечен EURIBOR, плюс фиксирана договорна надбавка.

Лихвеният индекс 6-месечен EURIBOR се изчислява от Европейския институт за паричните пазари (European Money Markets Institute – EMMI), в качеството му на администратор на бенчмарк, въз основа на котировки от група банки от ЕС, които предоставят доброволно входящи данни. Посочената нова стойност на 6-месечен EURIBOR е публикувана на 14.07.2023 г. в информационните системи на Reuters и Bloomberg.

Актуализацията на референтния лихвен процент по посочените договори за кредит се извършва съгласно методологията на „Юробанк България“ АД за определяне на референтен лихвен процент по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на база лихвен индекс EURIBOR, публикувана на www.postbank.bg. За кредити в евро на база 6месечен EURIBOR плюс фиксирана договорна надбавка, лихвените проценти се актуализират от банката два пъти в годината, съгласно котировките на 6-месечния EURIBOR, публикувани на 15 януари и 15 юли през съответната година, в информационните системи на Reuters и Bloomberg. В случай че за съответната дата няма публикувана такава стойност, ще се прилага последно публикуваната преди тази дата стойност на 6-месечния EURIBOR.

Новата стойност на 6-месечния EURIBOR ще се отрази върху размера на дължимите месечни вноски по кредита, съгласно условията на договора за кредит, поетапно по падежни дати, считано от 18.08.2023 г.

За повече информация или необходимост от съдействие, може да се обърнете към експертите на банката в нейните офиси или да отправите онлайн запитване.

С уважение, 

Екипът на Пощенска банка