Новини

Уведомление за клиенти

Уважаеми клиенти,

Считано от 24.03.2020 г. „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) актуализира стойността на референтния лихвен процент ПРАЙМ за потребителски (необезпечени) кредити, както следва:

  • Референтният лихвен процент ПРАЙМ за потребителски кредити в лева се намалява с 50 базисни точки от 1.15% на 0.65%.
  • Референтният лихвен процент ПРАЙМ за потребителски кредити в евро се намалява с 55 базисни точки от 1.20% на 0.65%.

Промяната се извършва съгласно Методологията за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на „Юробанк България“ АД, публикувана на www.postbank.bg и е приложима за необезпечени потребителски кредити, в това число и потребителски овърдрафти, чиято лихва се определя на база на референтния лихвен процент ПРАЙМ, съгласно условията на договора за кредит.

Новите стойности на ПРАЙМ за потребителски кредити ще се отразят върху приложимия годишен лихвен процент по съществуващи кредити, които към 24.03.2020 г. са в период на прилагане на променлив годишен лихвен процент, определян на база на този индекс. Промените влизат в сила поетапно, по падежни дати, след 24.03.2020 г.

Забележка: По договори за кредит, които към 24.03.2020 г. са в период на прилагане на фиксиран лихвен процент, настоящата промяна на стойността на референтния лихвен процент ПРАЙМ няма да се отрази върху размера на погасителните вноски, начислявани през периода на фиксирана лихва.

 

С уважение,

Екипът на Пощенска банка