Комбиниран продукт СпестИнвест

Депозираш и инвестираш – повече пари прибираш!

  • По-висок лихвен процент по депозита в сравнение със стандартен 12м депозит  
  • Възможност за допълнителна доходност от инвестицията


Предимства:

  • Обединява предимствата на депозита и инвестицията в дялове на взаимни фондове
  • Избор на удобна за Вас комбинация
  • Без такса за теглене на сумата по депозита на падеж
  • Валута: евро/лева/щатски долар
  • Срок на депозита: 12 месеца 
  • Без такса за теглене на сума по депозита на падеж  
Комбиниран продукт "СпестИнвест"
  Срочен депозит Инвестиция във взаимен фонд

Продукт

EUR и BGN

Срок Лихвен процент Дял от общата сума Фонд Дял от общата сума
"СпестИнвест" 70/30 12 м. 0,70% 70% Глобален нискорисков; Глобален среднорисков; Глобален високорисков (само в EUR) 30%
"СпестИнвест" 50/50 12 м. 1,00% 50% Глобален нискорисков; Глобален среднорисков; Глобален високорисков (само в EUR) 50%
Комбиниран продукт "СпестИнвест"
  Срочен депозит Инвестиция във взаимен фонд

Продукт

в USD

Срок Лихвен процент Дял от общата сума Фонд Дял от общата сума
"СпестИнвест" 70/30 12 м. 0,70% 70% Фонд от фондове – Фокус социално отговорни инвестиции.
Балансирана комбинация (USD)
30%
"СпестИнвест" 50/50 12 м. 1,00% 50% Фонд от фондове – Фокус социално отговорни инвестиции.
Балансирана комбинация (USD)
50%

База за начисляване на лихвите: 360/360
Минимално салдо - 1 000 EUR/BGN/USD (за депозитната част - 700 EUR/BGN/USD  при съотношение 70/30 и 500 EUR/BGN/USD при съотношение 50/50). Лихвените проценти по депозит СпестИнвест са валидни за първия договорен срок, след което средствата по него ще се олихвяват при съответните условия и лихвени проценти за стандартен 12м депозит посочени в т.1.1 от Лихвения бюлетин на Юробанк България АД за продукти, спрени от продажба, за физически лица.

Параметри:

  • Посочените лихвени проценти са годишни и са валидни за първия договорен срок на депозита. Преференциалните лихвени проценти са валидни единствено при закупуване на дялове във взаимен фонд в съотношението, посочено в таб характеристики. Ако не бъде изтеглен на падеж, депозитът се подновява при условия и лихвени проценти за 12-мес.стандартен срочен депозит в евро/лева/щатски долар, съгласно Лихвения бюлетин на Юробанк България АД за продукти, спрени от продажба, за физически лица.

  • Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на "Юробанк България“ АД - www.postbank.bg , e-mail: mutual_funds@postbank.bg , или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu . Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.