Ликвидационни сметки

Ликвидационните сметки са вид разплащателни сметки за лица, обявени в ликвидация.

Откриването на ликвидационна сметка може да стане във всеки клон на Пощенска банка.


Параметри:

  • Лихвен процент: олихвяване съгласно лихвения бюлетин на банката
  • Такси и комисиони: съгласно тарифата на банката за клиенти, юридически лица


Полезна информация – необходими документи за откриване на ликвидационна сметка:

  • Искане за откриване на банкова сметка
  • Спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката от името на корпоративния клиент, и печат на фирмата
  • Актът, с който са оправомощени лицата, които да се разпореждат с парите по сметката
  • Копия от личните карти на лицата, разпоредители по сметката
  • Копие от акт за обявяване на ликвидацията и за назначаване на ликвидаторите, заверено от органа, издал акта
  • Удостоверение за актуално правно състояние на дружеството, от което е видно кои са ликвидаторите, или решение за вписването на ликвидаторите, или разпечатка от Интернет страницата на Търговския регистър към Агенцията по вписванията на вписаните обстоятелства за съответния клиент, заверена от ликвидатора/ликвидаторите 

Приложения

Документи