Референтен лихвен процент по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на база лихвен индекс Софибор/Euribor, до 15.01.2017 г. вкл.


За кредити в лева:  6-месечен СОФИБОР плюс фиксирана договорна надбавка

Важно! Считано от 1 юли 2018 г., Българска народна банка преустановява изчисляването и публикуването на индекса СОФИБОР. Съгласно Плана на „Юробанк България“ АД  относно действията в случай на съществена промяна или прекратяване изготвянето на бенчмарк, по договорите за кредит, сключени с потребители, считано от 2 юли 2018 г. като заместител на СОФИБОР Банката ще прилага Референтен лихвен процент ПРАЙМ по потребителски и жилищно-ипотечни кредити (съответно ПРАЙМ за необезпечени кредити в лева/евро и ПРАЙМ за обезпечени кредити в лева/евро) на „Юробанк България“ АД, който се определя от Комитета по управление на активите и пасивите на банката - ALCO (Assets and Liabilities Committee), съгласно методология, публикувана тук .

Индексът SOFIBOR е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар. Той се изготвя за набор от срочности в 11:00 ч. (местно време) всеки работен ден като средна величина от котировките "продава", подадени от представителна група банки.  Индексите се котират за вальор "спот" (2 работни дни) за всички срочности, освен "овърнайт", и при конвенция “реален брой изминали дни/360". Фиксинг на SOFIBOR се публикува за всеки работен ден за Република България на сайта на Българска народна банка www.bnb.bg .
 

Кредитът се олихвява с променлив лихвен процент, определен като сбор от стойността на лихвеният индекс 6-месечен SOFIBOR за кредити в лева плюс фиксирана договорна надбавка. Лихвените проценти, образувани на база 6-месечния SOFIBOR се актуализират от банката два пъти в годината, на 15 януари и на 15 юли, съгласно котировките на 6 - месечния SOFIBOR, публикувани на посочените дати (15 януари и 15 юли)  на интернет страницата на БНБ ( http://www.bnb.bg ). В случай, че за съответната дата няма публикувана такава стойност, ще се прилага последно публикуваната преди тази дата стойност на 6М SOFIBOR. При промяна на приложимия лихвен процент, банката определя нов размер на месечните вноски по кредита. Ако между датата на договора за кредит и датата на усвояване на средствата от кредита се промени стойността на 6-месечния SOFIBOR в сроковете и по реда посочени по-горе, при усвояване на средствата се прилага актуализиран променлив лихвен процент на база новата стойност на лихвения индекс. 

  За кредити в евро: 6-месечен EURIBOR плюс фиксирана договорна надбавка

Индексът EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) е средният лихвен процент, публикуван от Европейската банкова федерация в Брюксел, Белгия, по който се предлагат междубанковите срочни депозити в евро в зоната на Европейския валутен съюз от една първокласна банка на друга, калкулиран в 11.00 ч. централно европейско време. Фиксингите за EURIBOR, публикувани за съответен работен ден за системата TARGET (Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време) са за спот вальор (валидни след два работни дни) и при конвенция "реален брой изминали дни / 360“. Ако в определен работен ден за системата TARGET не е наличен фиксинг за EURIBOR за изискваната срочност, взема се фиксингът от предходния работен ден.  

Кредитът се олихвява с променлив лихвен процент, определен като сбор от стойността на лихвеният индекс 6-месечен EURIBОR за кредити в евро плюс фиксирана договорна надбавка. Лихвените проценти, образувани на база  6-месечния EURIBOR се актуализират от банката два пъти в годината, на 15 януари и на 15 юли, съгласно котировките на 6-месечния EURIBOR, публикувани на посочените дати (15 януари и 15 юли) или в информационните системи на Reuters и Bloomberg. В случай, че за съответната дата няма публикувана такава стойност, ще се прилага последно публикуваната преди тази дата стойност на 6М EURIBОR. При промяна на приложимия лихвен процент, банката определя нов размер на месечните вноски по кредита. Ако между датата на договора за кредит и датата на усвояване на средствата от кредита се промени стойността на 6-месечния EURIBOR в сроковете и по реда посочени по-горе, при усвояване на средствата се прилага актуализиран променлив лихвен процент на база новата стойност на лихвения индекс.  

Стойност на лихвения индекс, обявена на 15.07.2022 г.
6-месечен EURIBOR за кредити в евро: 0.448%

 

Виж също

Документи