Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) за Кредитни карти

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (ПРАЙМ) ЗА КРЕДИТНИ КАРТИ

1. ПРЕДМЕТ
1.1 Настоящата Методология установява и регламентира начина на определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за кредитни карти (ПРАЙМ КК) на Юробанк България (Банката), както и начина на функциониране и последваща промяна на ПРАЙМ КК.

2. ПРАЙМ КК – ОБХВАТ И ДЕФИНИЦИЯ
2.1 ПРАЙМ КК е референтен лихвен процент, приложим по отношение на договорите за кредитни карти, издадени от Банката на физически лица съгласно Общите условия на "Юробанк България“ АД за издаване и използване на кредитни карти от съответния вид ("Общи условия“).
2.2 ПРАЙМ КК е променлив лихвен процент - прилага се при експозиции в кредитни карти с променлива лихва.
2.3 ПРАЙМ КК се прилага по необезпечени експозиции в кредитни карти.

3. ФОРМУЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАЙМ КК
ПРАЙМ КК се определя по следната формула:

 

където:
w1 - тегло на депозити от домакинства;
w2 - тегло на капитал;
R - лихвен процент по депозити на домакинства;
MRR - минималните задължителни резерви в %;
DGF - разход за фонд за гарантиране на влоговете в банките в %;
RFR - безрисков лихвен процент, приложим за България;
RW - рисково тегло;
MCA - корекция за промяна на пределната цена на ресурса.

4. КОМПОНЕНТИ НА ПРАЙМ КК:

4.1 Теглo:

 • на депозити на домакинства (w1) е целевото съотношение в процентно изражение на депозитите на домакинства от общо привлечения ресурс; стойността на w1 е 88% и не може да се променя за срока на действие на настоящата Методология
 • на капитала (w2) е целевото съотношение в процентно изражение на капитала от общо привлечения ресурс; cтойността на w2 е 12% и не може да се променя за срока на действие на настоящата Методология. w1 и w2 са определени така, че w1+w2=1.

 4.2 Лихвен процент по депозити на домакинства (R):

 • е средно претегленият (спрямо публикуваните обеми) лихвен процент в лева по овърнайт депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектор "Домакинства“ на банковата система;
 • лихвените проценти се публикуват в края на всеки календарен месец за предходния отчетен месец на интернет сайта на Българската народна банка, в раздел Лихвена статистика на БНБ - в отчета "Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“, частта касаеща сектор Домакинства

  (http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm).
 • калкулирането на R се извършва по следната формула:


където:

R O/N - ефективен годишен лихвен процент по левови овърнайт-депозити на домакинства
B O/N - обем в млн.лв. по левови овърнайт-депозити на домакинства;
R 1d-2y - ефективен годишен лихвен процент по левови депозити на домакинства със срочност от 1 ден до 2 години;
B 1d-2y - обем в млн.лв. по левови депозити на домакинства със срочност от 1 ден до 2 години;
R >2y - ефективен годишен лихвен процент по левови депозити на домакинства със срочност над 2 години;
B >2y - обем в млн.лв. по левови депозити на домакинства със срочност над 2 години;
R saving - ефективен годишен лихвен процент по левови депозити договорени за ползване след предизвестие на домакинства;
B saving - обем в млн.лв. по левови депозити договорени за ползване след предизвестие на домакинства;

4.3 Минимални задължителни резерви (MRR): -

 • е 10%, което е равно на нормативно изискуемият, към момента на приемане на настоящата Методология, процент на резервни активи към депозитна база съгласно Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ ( www.bnb.bg ).

4.4 Разход за Фонд за гарантиране на влоговете (DGF):

 • e 0.50%, което е равно на размерът, към момента на приемане на настоящата Методология, на годишната премийна вноска, която банките дължат към Фонда за гарантиране на влоговете в банките, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките ( www.bnb.bg ).

4.5 Безрисков лихвен процент, приложим за България (RFR):

 • е доходността до падеж на вторичния пазар по дългосрочни бенчмаркови държавни ценни книжа, емитирани от Република България, която служи за определяне на дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

 • се публикува на месечна база от БНБ в Лихвена статистика - в отчета “Доходност на ДЦК и дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция"

(http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm). 

 

4.6 Рисково тегло (RW):

 • е теглото, с което банките претеглят експозициите си за целите на капиталовата адекватност на кредитните институции;

 • приложимото рисково тегло за експозиции в кредитни карти е възприетото от Банката рисково тегло за необезпечени експозиции на дребно в размер на 75%, което е фиксирано за периода на действие на настоящата Методология;

4.7 Корекция за промяна в цената на новопривлечен ресурс (MCA):


 • е добавка/отчисление, което отчита пределната цена на ресурса;

 • При първоначалното определяне на ПРАЙМ КК се приема, че MCA компонентът е нула;

 • МСА компонентът зависи от средно претегления (спрямо публикуваните обеми) лихвен процент MR в лева по нов бизнес по срочни депозити на сектор Домакинства, публикуван в месечната Лихвена статистика на БНБ

(http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm

 

 • Калкулирането на средно-претегления лихвен процент MR в лева по нов бизнес по срочни депозити на сектор Домакинства се извършва по следната формула:

 


където:
MR 1d-1y - ефективен годишен лихвен процент по депозити нов бизнес на домакинства със срочност от 1 ден до 1 година в лева;
MB 1d-1y - обем в млн.лв. по депозити нов бизнес на домакинства със срочност от 1 ден до 1 година в лева;
MR 1y-2y - ефективен годишен лихвен процент по депозити нов бизнес на домакинства със срочност от 1 година до 2 години в лева;
MB 1y-2y - обем в млн.лв. по депозити нов бизнес на домакинства със срочност от 1 година до 2 години в лева;
MR >2y - ефективен годишен лихвен процент по депозити нов бизнес на домакинства със срочност над 2 години в лева;
MB >2y - обем в млн.лв. по депозити нов бизнес на домакинства със срочност над 2 години в лева;

MCA се счита за 0 до натрупването на 200 базисни точки отклонение на MR, считано от момента на приемане на настоящата Методология.
Пример: При промяна на MR със 160 базисни точки, МСА компонентът не се променя.
При промяна на MR с 220 базисни точки, има основание за промяна на МСА компонента и той се променя на 110 базисни точки.


 • Последващи промени в стойността на МСА компонента настъпват при натрупването на 200 базисни точки отклонение на MR, считано от датата на последна промяна на ПРАЙМ КК; - Пример: При промяна на MR със 160 базисни точки, считано от последната промяна на стойността на ПРАЙМ КК, МСА компонентът не се променя.
  При промяна на MR с 220 базисни точки, считано от последната промяна на стойността на ПРАЙМ КК, има основание за промяна на МСА компонента и той се променя със 110 базисни точки.

 • Участието на MCA компонента е с фактор 0.5 - т.е. 200 базисни точки промяна на компонента влияе със 100 базисни точки на ПРАЙМ КК.
  Пример: Ако стойността на МСА компонента се променя с 220 базисни точки, ПРАЙМ КК се изменя със 110 базисни точки, при равни други условия.

5. ОРГАН НА БАНКАТА, ОТГОВАРЯЩ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРОМЯНАТА НА СТОЙНОСТТА НА ПРАЙМ КК.
5.1. Комитетът по управление на активите и пасивите (АЛКО) е органът на Банката, отговорен за първоначалното определяне и последващи промени в стойността на ПРАЙМ КК.
5.2. С цел следене на актуалната стойност на ПРАЙМ КК, АЛКО преразглежда на тримесечна база калкулираната стойност на ПРАЙМ КК на база формулата в т.3 от Методологията, като използва данните, публикувани за последния месец на всяко календарно тримесечие и сравнява получената стойност с последно одобреното ниво на ПРАЙМ КК.
5.3. АЛКО прави промяна на ПРАЙМ КК, когато отклонението на калкулираната стойност от последно одобрената стойност на ПРАЙМ КК е 200 базисни точки или повече.
5.4. Всяка промяна се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая, така че ПРАЙМ КК да може да се дели на 0.05 без остатък.
Пример: Ако последно калкулираната стойност на ПРАЙМ КК е 5.5478 %, същата се закръгля на 5.55 %.
5.5. При промяна на ПРАЙМ КК, Банката уведомява клиентите по начина, уговорен в конкретния договор за кредит.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
6.1. За целите на настоящата методология, "необезпечени експозиции на дребно“ са всички експозиции на дребно необезпечени с ипотека.
6.2. Стойностите, посочени в нормативната уредба, към които се реферира в настоящата Методология, ще се считат за изменени с промяна в съответния нормативен акт.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Методологията за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ КК) за кредитни карти е приета от АЛКО на Юробанк България АД, протокол № 164A от дата 23.07.2014 г.

Приложим референтен лихвен процент на Юробанк България АД.

BGN
РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (ПРАЙМ) ЗА КРЕДИТНИ КАРТИ (ПРАЙМ КК) 0.95%