Финансиране чрез емитиране на облигации

Пощенска банка предлага пълна гама от услуги, свързани със структуриране на облигационни емисии, частно пласиране и последващо допускане на облигационните емисии до търговия на "Българска фондова борса – София" АД или първично публично предлагане на облигации.

Пощенска банка предоставя услуги, свързани с изготвяне на всички необходими документи за издаване и регистрация на облигационна емисия, както и предоставя консултантски услуги на емитента относно необходимата информация, която следва да бъде разкрита в документите за издаване на емисията, изготвя предварителна оценка за инвеститорското търсене на бъдещата облигационна емисия, маркетингови материали и организира презентационни срещи.