Структуриран Депозит INDEX TECH

Структуриран Депозит INDEX TECH – с възможност за бонус лихва, обвързана с представянето на индекс.

Периодът за набиране на средства и краткосрочно депозиране по условията на Структуриран Депозит INDEX TECH изтече на 20.12.2017 г. След тази дата приключва приемането на средства и откриването на депозити по условията на Структуриран Депозит INDEX TECH.

Структуриран Депозит INDEX TECH е депозит в евро за 48 месеца с гарантирана главница*, основна лихва и възможност за допълнителна доходност – бонус лихва. Бонус лихвата е обвързана с представянето на индекс - STOXX Europe 600 Technology Price EUR.
 

Предимства:

 • 100% гарантирани вложения на датата на падежа;*
 • Обединява  сигурността на депозита с възможността за допълнителна доходност от непряка инвестиция;
 • Депозит INDEX TECH е отлична възможност за непряка и безрискова инвестиция с вероятност за получаване на по-добра лихва в сравнение със стандартните срочни депозити без да поставяте под риск депозираната сума.

*Вложенията Ви няма да бъдат повлияни от евентуална нулева или отрицателна стойност на  STOXX Europe 600 Technology Price EUR. Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), регламентирано със Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) до общ размер от 196 000 лв, с изключение на влоговете на лица, посочени в чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от ЗГВБ.

 

Структуриран Депозит INDEX TECH се състои от три периода при лихвени проценти, както следва:
 

1. Първи период 

Набиране на средства и краткосрочно депозиране - до 20.12.2017 г. включително.

Получавате 0,01% фиксиран годишен лихвен процент върху депозираната сума, като лихвата се капитализира в деня на изтичане на периода на краткосрочно депозиране. При изтегляне на средствата преди изтичане на периода, лихва не се изплаща.

2. Втори период

Дългосрочно депозиране - от 21.12.2017 г. за период от 48 месеца и крайна дата 21.12.2021 г. Получавате основен лихвен процент в размер на 0.01% на годишна база и имате възможност да получите допълнителна доходност – бонус лихва. Лихвите получавате в края на периода на дългосрочното депозиране.

В случай, че прекратите депозита преди изтичане на периода, губите правото да получите лихви и дължите такса за предсрочно прекратяване в размер на 5% от депозираната сума.

3. Трети период

При изтичане на периода на дългосрочно депозиране на 21.12.2021 г. за 48м. Структуриран Депозит INDEX TECH, банката подновява всички депозити в Стандартен тримесечен срочен депозит, съгласно действащите условия и актуалния Лихвен бюлетин на банката за физически лица към датата на трансформиране.

 

Характеристики на депозита за срок от 48 месеца /втори период/:

 • База за начисляване на лихвите: 360/360
 • Валута: евро
 • Минимална сума: 2 500 евро
 • Частично теглене – не е разрешено
 • Довнасяне – не е разрешено
 • Основна лихва – 0.01%
 • Възможност за бонус лихва – съгласно инвестиционната компонента
 • Неустойка при предсрочно прекратяване – 5% от депозираната сума

Как работи?

Автоматично трансформиране


 

STOXX Europe 600 Technology Price EUR * е индекс, който включва европейски фирми работещи в технологичния сектор.

 
Индексът е част от Групата на Германската фондова борса (Deutsche Boerse Group) и е един от  индикаторите за представянето на т.нар. суперсектори в европейската икономика. Конкретно STOXX Europe 600 Technology Price EUR следи представянето на ключови компании в сектора на технологиите.  10-те върхови компонента** от индекса са компаниите SAP, ASML HLDG, NOKIA, INFINEON TECHNOLOGIES, CAP GEMINI, ERICSSON LM B, MICRO FOCUS INTERNATIONA, ATOS, DASSAULT SYSTEMS и HEXAGON B.

Информация относно стойностите на индекса STOXX Europe 600 Technology Price EUR с код SX8P може да бъде намерена на адрес www.stoxx.com.

*Индексът е борсов индикатор, отчитащ движението в цените на акциите на определен брой компании, негови компоненти.
**Въз основа структурата на индекса към 24-ти октомври 2017 г.

 

Инвестиционен компонент:
 


Формула за изчисляване на бонус лихва за срочен Депозит INDEX TECH, заедно с гарантирана главница (използвани са величините, посочени в таблицата по-горе):

*Допълнителната доходност (бонус лихва) е равна на удвоения размер на положителното процентно изменение на индекса STOXX Europe 600 Technology Price EUR за 48-месечния период на депозиране, изчислено като разлика между стойността на индекса на първоначалната дата 21.12.2017г. и на крайната дата за фиксиране на индекса - 16.12.2021г. Съгласно договорената горна граница максималната бонус лихва, независимо от стойността на изменението на индекса, може да е в размер до 14.00% за 48м СД "ИНДЕКС TECH" от общия размер на вложените средства за съответния период. Бонус лихва** се дължи за целия срок и се изплаща еднократно на падеж на СД "ИНДЕКС TECH" само при условие, че има положителен ръст/изменение на индекса STOXX Europe 600 Technology Price EUR за периода на депозиране.

Изплащането на допълнителния бонус не е гарантирано и зависи изцяло от пазарните фактори – обстоятелства, които са извън контрола на Юробанк България и на депозантите.

Структуриран депозит "ИНДЕКС TECH" е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките(ЗГВБ).

**Примерни сценарии за определяне на Бонус лихвата за 48 месечен депозит  "ИНДЕКС TECH":


 

Забележка:  
Стойността на индекс STOXX Europe 600 Technology Price EUR (SX8P) към началната дата за фиксиране на индекса 21.12.2017г., е 445.36

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Technology Price EUR (SX8P) към 29.12.2017г., е 439.04

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Technology Price EUR (SX8P) към 31.12.2018г., е 392.53

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Technology Price EUR (SX8P) към 31.12.2019г., е 530.11

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Technology Price EUR (SX8P) към 31.12.2020г., е 603.61

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Technology Price EUR (SX8P) към крайната дата за фиксиране на индекса 16.12.2021г., е 776.32