Структуриран Депозит Index ESG Leaders

Периодът за набиране на средства и краткосрочно депозиране по условията на Структуриран Депозит Index ESG Leaders изтече на 12.01.2023 г. След тази дата приключи приемането на средства и откриването на депозити по условията на Структуриран Депозит Index ESG Leaders.

Структуриран Депозит Index ESG Leaders – с основна фиксирана годишна лихва и възможност за допълнителна лихва, обвързана с представянето на индекс

Структуриран Депозит Index ESG Leaders е депозит в ЕUR с гарантирана главница, основна фиксирана годишна лихва и възможност за допълнителна лихва, която е обвързана с представянето на Index STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR.

Какви са предимствата на продукта?

• 100% сигурност на вложените средства към датата на падеж;

• Гарантирана основна годишна лихва;

• Възможност за получаване на допълнителна лихва;

• Отлична възможност за реализиране на доходност, без да поставяте под риск депозираната сума.

Структуриран Депозит Index ESG Leaders се състои от три периода при лихвени проценти, както следва:

Първи период - Набиране на средства и краткосрочно депозиране – до 12.01.2023 г. вкл.

Втори период - Дългосрочно депозиране:

   - от 13.01.2023 г. до 13.01.2026 г. за период от 3 години;

   - от 13.01.2023 г. до 13.01.2028 г. за период от 5 години. 

Получавате 2.67% основна фиксирана годишна лихва за 3-годишния и 4.00% за 5-годишния депозит която се дължи в края на периода на дългосрочното депозиране, но се изплаща авансово ежегодно - за всяка година от втория период на депозита и може да бъде изтеглена по всяко време, както и възможност за допълнителна лихва, която се изплаща в края на периода на дългосрочното депозиране в зависимост от представянето на Index STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR. В случай че прекратите депозита преди изтичане на избрания от вас период от 3 или 5 години, губите правото да получите основната лихва, като размерът на авансово изплатената до датата на предсрочно прекратяване основна годишна лихва ще бъде удържан, както и дължите неустойка за предсрочно прекратяване в размер на 6% от депозираната сума.

Трети период - При изтичане на периода на дългосрочно депозиране Банката трансформира всички депозити в Стандартен тримесечен срочен депозит, съгласно действащите условия и актуалния Лихвен бюлетин за физически лица към датата на трансформиране.

Характеристики на депозита (втори период):

  • Валута: EUR
  • Срок: 3 и 5 години
  • Минимална сума: 5 000 EUR
  • Частично теглене – не е разрешено, с изключение на лихвата
  • Довнасяне – не е разрешено
  • Основна фиксирана годишна лихва: 2.67% за 3 години и 4.00% за 5 години
  • Възможност за лихва – съгласно инвестиционната компонента
  • Неустойка при предсрочно прекратяване – 6% от депозираната сума

Как работи?

Автоматично трансформиране

 

Периоди при избор на 3 години:

 

Периоди при избор на 5 години:

 

Индексът следи представянето на 30 европейски компании, водещи по отношение на екологични, социални и управленски критерии.

10-те върхови компонента* на  STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR  са: ORANGE, ZURICH INSURANCE GROUP, SNAM RETE GAS, ALLIANZ, SWISS LIFE HLDG, SAMPO,  HOLCIM, SVENSKA HANDELSBANKEN A, AXA, TELIA COMPANY

* Въз основа структурата на индекса към 7 Ноември 2022 г.

Информация относно стойностите на индекс STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR   с код SEESGSEP и ISIN: CH0298407328 може да бъде намерена на адрес www.qontigo.com

Информация за инвестиционен компонент за 3 години                

Базов индекс:

STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR  (SEESGSEP/ ISIN: CH0298407328)

Начална дата за фиксиране на индекса:

13.01.2023

Крайна дата за фиксиране на индекса:

08.01.2026

Падеж на депозита:

13.01.2026

Участие в позитивната промяна в стойността на индекса (Participation rate):

50%

Минимална сума на депозита

5000 EUR

Валута на депозита

EUR

Срок на депозита:

3 години

Гарантирана главница на падеж

100%

   

Информация за инвестиционен компонент за 5 години                

Базов индекс:

STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR (SEESGSEP/ ISIN: CH0298407328)

Начална дата за фиксиране на индекса:

13.01.2023

Крайна дата за фиксиране на индекса:

10.01.2028

Падеж на депозита:

13.01.2028

Участие в позитивната промяна в стойността на индекса (Participation rate):

50%

Минимална сума на депозита

5000 EUR

Валута на депозита

EUR

Срок на депозита:

5 години

Гарантирана главница на падеж

100%


Допълнителната лихва и за двата срока се равнява на 50% от положителното процентно изменение на индекс STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR за втория период от срока на депозита. За изчисляване на изменението на индекса се използват стойностите на официалните нива на STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR за 3-годишния към 13.01.2023 г. и към 08.01.2026г., и за 5-годишния и към 13.01.2023г. и към 10.01.2028 г. Възможната допълнителна лихва** се дължи за целия 3-годишен и 5-годишен втори период и се изплаща еднократно на падежа на структуриран депозит Index ESG Leaders само при условие, че има положителен ръст/изменение на индекса STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR за съответния период на депозиране. При негативно представяне на референтния индекс, клиентът не получава допълнителна лихва, като запазва 100% от главницата по депозита си. Изплащането на възможната допълнителна лихва не е гарантирано и зависи изцяло от пазарните фактори – обстоятелства, които са извън контрола на Юробанк България и на депозантите. При предсрочно прекратяване на депозита, клиентът дължи неустойка в размер на 6,00% от депозираната сума.

**Примерни сценарии за определяне на възможната допълнителна лихва за 3-годишен структуриран депозит Index ESG Leaders:

Примерни варианти

Внесена сума в ЕUR

Стойност на STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR  (SEESGSEP/ ISIN: CH0298407328)

 

Процентно изменение на STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR  

Участие в положителното процентно изменение в стойността на индекса

Възможност за допълнителна   лихва в %

Размер на възможната допълнителна лихва в евро (за 3 години)

Начална дата (13.01.2023)

Крайна дата (08.01.2026)

Вариант 1

10 000

100

150

50%

            50%            25%          2 500

Вариант 2

10 000

100

        120

20%

50%

10%

1 000

Вариант 3

10 000

        100           90

-10.0%

 

Допълнителна лихва не се изплаща. 
 

Повече информация можете да откриете в Основния информационен документ

**Примерни сценарии за определяне на възможната допълнителна лихва за 5-годишен структуриран депозит Index ESG Leaders:

Пимерни варианти

Внесена сума в ЕUR

Стойност наSTOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR (SEESGSEP/ ISIN: CH0298407328)

Процентно изменение наSTOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR

Участие в положителното процентно изменение в стойността на индекса

Възможност за допълнителналихва в %

Размер на възможната допълнителна лихва в евро (за 5 години)

Начална дата (13.01.2023)

Крайна дата (10.01.2028)

Вариант 1

10 000

100

150

50%

          50%               25%         2 500

Вариант 2

10 000

100

         120

20%

50%

10%

1 000

Вариант 3

10 000

        100          90

-10.0%

 

Допълнителна лихва не се изплаща.

Посочените примери са индикативни и са предоставени с цел онагледяване на начина за изчисляване на възможната допълнителна лихва. Посочените примери не отразяват бъдещи пазарни движения на индекса. Използваните данни са примерни.

Повече информация можете да откриете в Основния информационен документ

Стойността на индекс STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR (SEESGSEP) към началната дата за фиксиране на индекса 13.01.2023г., е 118.95.