Структуриран Депозит Index EURO Stoxx SD 30

Структуриран Депозит INDEX EURO STOXX SD 30

Структуриран Депозит INDEX EURO STOXX SD 30 - с основна фиксирана годишна лихва и възможност за допълнителна лихва, обвързана с представянето на индекс

Структуриран Депозит INDEX EURO STOXX SD 30 е депозит в ЕUR с гарантирана главница, основна фиксирана годишна лихва и възможност за допълнителна лихва, която е обвързана с представянето на EURO STOXX® Select Dividend 30 (EUR price).

Какви са предимствата на продукта?

• 100% сигурност на вложените средства към датата на падеж;

• Гарантирана основна годишна лихва;

• Възможност за получаване на допълнителна лихва;

• Възможност за реализиране на доходност, без да поставяте под риск депозираната сума.

 

* Настоящото е предназначено само за информация и не представлява инвестиционен съвет, не съдържа препоръка и/или оферта, нито покана за сключване на сделка за представените продукти. При интерес към продукта, следва да прочетете внимателно Основния информационен документ (ОИД), достъпен на уебсайта на Юробанк България АД www.postbank.bg, както и в банковите салони.

Структуриран Депозит INDEX EURO STOXX SD 30 се състои от три периода при лихвени проценти, както следва:

Първи период - Набиране на средства и краткосрочно депозиране - до 21.05.2024 г. включително.

Втори период - Дългосрочно депозиране - от 22.05.2024 г. до 22.05.2029 г. за период от 5 години (60 месеца).

Получавате 2.50% основна фиксирана годишна лихва върху предоставената на депозит сума и възможност за допълнителна лихва, която се изплаща в края на периода на дългосрочното депозиране в зависимост от представянето на EURO STOXX® Select Dividend 30 (EUR price). Основната фиксирана годишна лихва се дължи на окончателния падеж на депозита, но се изплаща авансово ежегодно - за всяка година от втория период на депозита и може да бъде изтеглена по всяко време. В случай че прекратите депозита преди изтичане на 5-годишния (60 месечен) срок, дължите неустойка за предсрочно прекратяване в размер на 6% от депозираната сума и губите възможността да получите допълнителна лихва, както и правото да получите  основната фиксирана годишна лихва, като размерът на авансово изплатената до датата на предсрочно прекратяване основна лихва ще бъде удържан от сумата на депозита.

Трети период - При изтичане на периода на дългосрочно депозиране Банката трансформира всички депозити в срочен депозит „Депозит за всеки“ за 4 месеца, съгласно действащите условия и актуалния Лихвен бюлетин за физически лица към датата на трансформиране.

Характеристики на депозита (втори период):

  • Валута: EUR
  • Срок: 5 години (60 месеца)
  • Минимална сума: 5 000 EUR
  • Частично теглене – не е разрешено, с изключение на лихвата
  • Довнасяне – не е разрешено
  • Основна фиксирана годишна лихва: 2.50% 
  • Възможност за допълнителна лихва – съгласно инвестиционната компонента
  • Неустойка при предсрочно прекратяване – 6% от депозираната сума

Как работи?

Автоматично трансформиране

 

* Юробанк България АД си запазва правото да ограничи разпространението на продукта в рамките на набирателния период, за което своевременно ще уведоми на уебсайта www.postbank.bg и/или в банковите салони.

* Настоящото е предназначено само за информация и не представлява инвестиционен съвет, не съдържа препоръка и/или оферта, нито покана за сключване на сделка за представените продукти. При интерес към продукта, следва да прочетете внимателно Основния информационен документ (ОИД), достъпен на уебсайта на Юробанк България АД www.postbank.bg, както и в банковите салони.

 

Индексът следи представянето на акциите на 30 европейски компании от различни икономически сектори. Селекцията на акциите в индекса се прави на база критерия за най-висока дивидентна доходност.

10-те върхови компонента* са компаниите: NN GROUP, CREDIT AGRICOLE, ENDESA, ASR NEDERLAND NV, MERCEDES-BENZ GROUP, POSTE ITALIANE, ASSICURAZIONI GENERALI, ORANGE, AXA, BMW.

* Въз основа структурата на индекса към 29 февруари 2024 г.

Информация относно стойностите на индекс

EURO STOXX® Select Dividend 30 (EUR price) с код SD3E и ISIN: CH0020751589 може да бъде намерена на адрес www.qontigo.com

Информация за инвестиционен компонент за 5 години (60 месеца)                

Базов индекс:

EURO STOXX® Select Dividend 30 (SD3E/ISIN: CH0020751589)

Начална дата за фиксиране на индекса:

22.05.2024

Крайна дата за фиксиране на индекса:

17.05.2029

Падеж на депозита:

22.05.2029

Участие в позитивната промяна в стойността на индекса (Participation rate):

51%

Минимална сума на депозита

5000 EUR

Валута на депозита

EUR

Срок на депозита:

5 години (60 месеца)

Гарантирана главница на падеж

100%

   

Допълнителната лихва се равнява на 51% от положителното процентно изменение на индекс EURO STOXX® Select Dividend 30 за втория период от срока на депозита. За изчисляване на изменението на индекса се използват стойностите на официалните нива на затваряне на EURO STOXX® Select Dividend 30 към 22.05.2024 г. и към 17.05.2029 г. Възможната допълнителна лихва** се дължи за целия 5-годишен втори период и се изплаща еднократно на падежа на структуриран депозит INDEX EURO STOXX SD 30 само при условие, че има положителен ръст/изменение на индекса EURO STOXX® Select Dividend 30 за съответния период на депозиране. При негативно представяне на референтния индекс, клиентът не получава допълнителна лихва, като запазва 100% от главницата по депозита си. Изплащането на възможната допълнителна лихва не е гарантирано и зависи изцяло от пазарните фактори – обстоятелства, които са извън контрола на Юробанк България и на депозантите. При предсрочно прекратяване на депозита, клиентът дължи неустойка в размер на 6,00% от депозираната сума.

**Примерни сценарии за определяне на възможната допълнителна лихва за 5-годишен (60-месечен) структуриран депозит INDEX EURO STOXX SD 30

Примерни варианти

Внесена сума в ЕUR

Стойност на

EURO STOXX Select Dividend 30 Index EUR (SD3E/ISIN:CH0020751589)

 

Процентно изменение на EURO STOXX Select Dividend 30 Index EUR

Участие в положителното процентно изменение в стойността на индекса

Възможност за допълнителна   лихва в %

Размер на възможната допълнителна лихва в евро (за 5 години)

Начална дата (22.05.2024)

Крайна дата (17.05.2029)

Вариант 1

10 000

1000

1200

20.00%

            51%            10.20%          1 020

Вариант 2

10 000

1000

        1080

8.00%

51%

4.08%

408

Вариант 3

10 000

        100           900

-10.00%

 

Допълнителна лихва не се изплаща. 
 

Посочените примери са индикативни и са предоставени с цел онагледяване на начина за изчисляване на възможната допълнителна лихва. Посочените примери не отразяват бъдещи пазарни движения на индекса. Използваните данни са примерни.

Повече информация можете да откриете в Основния информационен документ

*Настоящото е предназначено само за информация и не представлява инвестиционен съвет, не съдържа препоръка и/или оферта, нито покана за сключване на сделка за представените продукти. При интерес към продукта, следва да прочетете внимателно Основния информационен документ (ОИД), достъпен на уебсайта на Юробанк България АД www.postbank.bg, както и в банковите салони.