Структуриран Депозит INDEX Climate Change в USD

Структуриран Депозит Index Climate Change в USD – с възможност за лихва, обвързана с представянето на индекс

Периодът за набиране на средства и краткосрочно депозиране по условията на Структуриран Депозит Index Climate Change в USD изтече на 24.09.2021 г. След тази дата приключи приемането на средства и откриването на депозити по условията на Структуриран Депозит Index Climate Change в USD.

Структуриран Депозит Index Climate Change в USD е депозит с гарантирана главница на падеж и възможност за лихва, която е обвързана с представянето на индекс - Solactive Climate Change Europe BTI PR Index.

Предимства:

• 100% сигурност на вложените средства към датата на падеж;
• Обединява характеристиките на депозита с възможността от реализиране на лихва от непряка инвестиция;
• Депозит Index Climate Change в USD е отлична възможност за непряка и безрискова инвестиция с вероятност за получаване на лихва без да поставяте под риск депозираната сума.

Структуриран Депозит Index Climate Change в USD се състои от три периода при лихвени проценти, както следва:

Първи период - Набиране на средства и краткосрочно депозиране - до 24.09.2021 г. включително.

Втори период - Дългосрочно депозиране:

  • от 27.09.2021 г. до 27.09.2024 г. за период от 36 месеца;
  • от 27.09.2021 г. до 27.09.2026 г. за период от 60 месеца.

Имате възможност да получите лихва, която се изплаща в края на периода на дългосрочното депозиране. В случай че прекратите депозита преди изтичане на избрания от вас период 36 или 60 месеца, губите правото да получите лихва и дължите такса за предсрочно прекратяване в размер на 6% от депозираната сума.

Трети период - При изтичане на периода на дългосрочно депозиране. Банката подновява всички депозити в Стандартен тримесечен срочен депозит, съгласно действащите условия и актуалния Лихвен бюлетин за физически лица към датата на трансформиране.
 

Характеристики на депозита (втори период)

• Валута: USD
• Минимална сума: 5 000 USD
• Срок: 36 и 60 месеца
• Частично теглене – не е разрешено
• Довнасяне – не е разрешено
• Възможност за лихва – съгласно инвестиционната компонента
• Неустойка при предсрочно прекратяване – 6% от депозираната сума

Как работи?

Автоматично трансформиране

Периоди при избор на 36 месеца:

36mUSDIndexClimate 

Периоди при избор на 60 месеца

60mUSDIndexClimate

Solactive Climate Change Europe BTI PR Index* e индекс  съставен от 30 Европейски компании, които чрез дейността си и иновативни решения се стремят да се придържат към целите заложени в Парижкото споразумение за ограничаване на повишаване на температурата на Земята до 2 градуса до 2050 година. Селекцията на акциите в индекса се прави на база критерия за висока дивидентна доходност и ниска волатилност (нисък диапазон на промени) на цените на акциите.

10-те върхови компонента** са компаниите: 

TELE2AB, ASR NEDERLAN NV, ROYAL KPN NV, AXA SA, DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC, ZURICH INSURANCE GROUP AG, ITALGAS SPA, RED ELECTRICA CORP SA, BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC, ALLIANZ SE.

 

Solactive Climate Change Europe BTI PR (price return) Index е индекс на възвръщаемост на цената, т.е. следва единствено и само представянето на цената на акциите включени в него, това означава, че дивидентната доходност е изключена от общата доходност на индекса. Клиентът не инвестира директно в компаниите съставляващи индекса, следователно няма да получава дивиденти от тях.

*Индексът е борсов индикатор, отчитащ движението в цените на акциите на определен брой компании, негови компоненти.
**
Въз основа структурата на индекса към 5 август 2021.

 

Информация относно стойностите на индекса Solactive Climate Change Europe BTI PR Index с код SBTICCPE може да бъде намерена на адрес www.solactive.com

Информация за инвестиционен компонент за 36 месеца

 

Базов индекс:

Solactive Climate Change Europe BTI PR Index (Код на индекс: SBTICCPE)

Начална дата за фиксиране на индекса:

27.09.2021

Крайна дата за фиксиране на индекса:

24.09.2024

Падеж на депозита:

27.09.2024

Участие в позитивната промяна в стойността на индекса (Participation rate):

50%

Минимална сума на депозита

5 000 USD

Валута на депозита

USD

Срок на депозита:

36 месеца

Гарантирана главница на падеж

100%

    

Информация за инвестиционен компонент за 60 месеца

Базов индекс:

Solactive Climate Change Europe BTI PR Index (Код на индекс: SBTICCPE)

Начална дата за фиксиране на индекса:

27.09.2021

Крайна дата за фиксиране на индекса:

23.09.2026

Падеж на депозита:

27.09.2026

Участие в позитивната промяна в стойността на индекса (Participationrate):

100%

Минимална сума на депозита

5 000USD

Валута на депозита

USD

Срок на депозита:

60 месеца

Гарантирана главница на падеж

100%

 

Възможната лихва е равна на 50% или 100% от положителното процентно изменение на индекс Solactive Climate Change Europe BTI PR Index в зависимост от избрания срок на депозита. За изчисляване на изменението на индекса се използват стойностите на официалните нива на затваряне Solactive Climate Change Europe BTI PR Index (SBTICCPE) към 27.09.2021 г. и към 24.09.2024 г. за 36 месеца и  27.09.2021 г. и към 23.09.2026 г. за 60 месеца. Възможната лихва** се дължи за целия срок и се изплаща еднократно на падеж на депозит Index Climate Change в USD само при условие, че има положителен ръст/изменение на индекса Solactive Climate Change Europe BTI PR Index за съответния период на депозиране. При негативно представяне на референтния индекс, клиентът не получава лихва, като запазва 100% от главницата по депозита си. Изплащането на лихва не е гарантирано и зависи изцяло от пазарните фактори – обстоятелства, които са извън контрола на Юробанк България и на депозантите. При предсрочно прекратяване на депозита, клиентът дължи неустойка в размер на 6,00 % от депозираната сума.

 
  **Примерни сценарии за определяне на възможната лихва за 36 месечен Index Climate Change в USD

Примерни варианти

Внесена сума в USD

Стойност на Solactive Climate Change Europe BTI PR Index

Процентно изменение на Solactive Climate Change Europe BTI PR Index

Участие в положителното процентно изменение в стойността на индекса

Лихва (%)

Размер на лихвата в USD в края на депозита

Начална дата (27.09.2021)

Крайна дата (24.09.2024)

Вариант 1

10 000

150

180

20%

50%

   10%     1 000

Вариант 2

10 000

150

163

8.67%

50%

   4.33%       433

Вариант 3

10 000

150

140

-6.67%

50%

    0%        0

 

Примерни сценарии за определяне на възможната лихва за 60 месечен Index Climate Change в USD


Примерни варианти

Внесена сума в USD

СтойностнаSolactiveClimateChange Europe BTI PR Index

Процентно изменение на Solactive Climate Change Europe BTI PR Index

Участие в положителното процентно изменение в стойността на индекса

Лихва (%)

Размер на лихвата в USD в края на депозита

Начална дата (27.09.2021)

Крайна дата (23.09.2026)

Вариант 1

10 000

150

180

20%

100%

 20%   2 000
Вариант 2  10 000            150            180                   8.67%                          100%  8.67%    867
Вариант 3  10 000            150           140                  -6.67%         100%   0%      0
 

Посочените примери са индикативни и са предоставени с цел онагледяване на начина за изчисляване на лихвата. Посочените примери не отразяват бъдещи пазарни движения на индекса. Използваните данни са примерни.

Забележка:  
Стойността на индекс Solactive Climate Change Europe BTI PR Index (SBTICCPE) към началната дата за фиксиране на индекса 27.09.2021г., е 168.47. 

Стойността на индекс Solactive Climate Change Europe BTI PR Index (SBTICCPE) към 31.12.2021г., е 175.73.

Стойността на индекс Solactive Climate Change Europe BTI PR Index (SBTICCPE) към 31.12.2022г., е 160.33.