Структуриран Депозит Index Health Care

Периодът за набиране на средства и краткосрочно депозиране по условията на Структуриран Депозит Index Health Care изтече на 07.04.2022 г. След тази дата приключи приемането на средства и откриването на депозити по условията на Структуриран Депозит Index Health Care.

Структуриран Депозит Index Health Care – с възможност за доходност, обвързана с представянето на индекс

Структуриран Депозит Index Health Care в ЕUR е депозит с гарантирана главница и възможност за доходност от лихва, която е обвързана с представянето на индекс - STOXX® Europe 600 Health Care EUR Price.

Предимства:

• 100% сигурност на вложените средства към датата на падеж;

• Депозит Index Health Care е отлична възможност за получаване на доходност, без да поставяте под риск депозираната сума;

• Комбинира сигурността на депозита с възможността за реализиране на доходност от лихва обвързана с индекс STOXX® Europe 600 Health Care EUR Price;

• Депозитът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Периодът за набиране на средства и краткосрочно депозиране по условията на Структуриран Депозит Index Health Care изтече на 07.04.2022 г. След тази дата приключи приемането на средства и откриването на депозити по условията на Структуриран Депозит Index Health Care.

Структуриран Депозит Index Health Care се състои от три периода при лихвени проценти, както следва:

Първи период - Набиране на средства и краткосрочно депозиране – до 07.04.2022 г. включително.

Втори период - Дългосрочно депозиране - от 08.04.2022 г. до 08.04.2027 г. за период от 60 месеца
Структурираният депозит Index Health Care в ЕUR e с потенциал за допълнителна доходност, която се изплаща в края на периода на дългосрочното депозиране. В случай че прекратите депозита преди изтичане на 60 месечния срок, губите правото да получите лихва и дължите такса за предсрочно прекратяване в размер на 6% от депозираната сума.

Трети период - При изтичане на периода на дългосрочно депозиране. Банката подновява всички депозити в Стандартен тримесечен срочен депозит, съгласно действащите условия и актуалния Лихвен бюлетин за физически лица към датата на трансформиране.

Характеристики на депозита (втори период):

• Валута: евро
• Минимална сума: 5 000 евро
• Срок: 60 месеца
• Частично теглене – не е разрешено
• Довнасяне – не е разрешено
• Възможност за лихва – съгласно инвестиционната компонента
• Неустойка при предсрочно прекратяване – 6% от депозираната сума

Как работи?

Автоматично трансформиране 

Периоди при избор на 60 месеца

 

Grafika

 

STOXX® Europe 600 Health Care EUR Price e индекс* съставен от европейски компании от сектора на здравеопазването.

Индексът е един от индикаторите за представянето на т.нар. суперсектори в европейската икономика. Конкретно STOXX® Europe 600 Health Care следи представянето на ключови компании в сектора на здравеопазването.

10-те върхови компонента** са компаниите ROCHE HLDG P, NOVARTIS, ASTRAZENECA, NOVO NORDISK B, SANOFI, GLAXOSMITHKLINE, ESSILORLUXOTTICA, BAYER, LONZA, ALCON.

STOXX® Europe 600 Health Care EUR Price (price return) Index е индекс на възвръщаемост на цената, т.е. следва единствено и само представянето на цената на акциите включени в него, това означава, че дивидентната доходност е изключена от общата доходност на индекса. Клиентът не инвестира директно в компаниите съставляващи индекса, следователно няма да получава дивиденти от акциите им.

Международната структура на индекса, обхващаща акции на компании в различни валути, добавя и валутен риск, който може да повлияе върху крайната възвръщаемост на индекса.

*Индексът е борсов индикатор, отчитащ движението в цените на акциите на определен брой компании, негови компоненти.
**
Въз основа структурата на индекса към 04-ти февруари 2022.

Информация относно стойностите на индекса STOXX® Europe 600 Health Care EUR Price с код SXDP може да бъде намерена на адрес www.qontigo.com

Информация за инвестиционния компонент:           

Базов индекс:

STOXX® Europe 600 Health Care (Код на индекс: SXDP / ISIN:EU0009658723)

Начална дата за фиксиране на индекса:

08.04.2022

Крайна дата за фиксиране на индекса:

05.04.2027

Падеж на депозита:

08.04.2027

Участие в позитивната промяна в стойността на индекса (Participation rate):

120%

Минимална сума на депозита

5000 EUR

Валута на депозита

EUR

Срок на депозита:

60 месеца

Гарантирана главница на падеж

100%

   
Доходността е равна на 120% от положителното процентно изменение на STOXX® Europe 600 Health Care Index (EUR price) за срока на депозита. За изчисляване на изменението на индекса се използват стойностите на официалните нива на затваряне на STOXX® Europe 600 Health Care Index (SXDP) към 08.04.2022 г. и към 05.04.2027. Възможната доходност се дължи за целия срок и се изплаща еднократно на падежа на депозит Index Health Care само при условие, че има положителен ръст/изменение на индекса STOXX® Europe 600 Health Care Index за съответния период на депозиране. При негативно представяне на референтния индекс, клиентът не получава лихва, като запазва 100% от главницата по депозита си. Изплащането на лихва не е гарантирано и зависи изцяло от пазарните фактори – обстоятелства, които са извън контрола на Юробанк България и на депозантите. При предсрочно прекратяване на депозита, клиентът дължи неустойка в размер на 6,00% от депозираната сума.

**Примерни сценарии за определяне на възможната лихва за 60 месечен Index Health Care

Примерни варианти

Внесена сума в ЕUR

Стойност на STOXX® Europe 600 Health Care EUR price Index

(SXDP / ISIN:EU0009658723)  

Процентно изменение на STOXX® Europe 600 Health Care EUR price Index

Участие в положителното процентно изменение в стойността на индекса

Възможност за лихва (%)

Размер на възможната лихва в евро (за 60м)

Начална дата (08.04.2022)

Крайна дата (05.04.2027)

Вариант 1

10 000

1000

1200

20%

            120%       24%        2400

Вариант 2

10 000

1000

         1086

8.6%

120%

10.32%

1032

Вариант 3

10 000

        1000           915

-8.5%

120%

0%

0

 

Посочените примери са индикативни и са предоставени с цел онагледяване на начина за изчисляване на лихвата. Посочените примери не отразяват бъдещи пазарни движения на индекса. Използваните данни са примерни.

Повече информация можете да откриете в Основния информационен документ

Забележка:  
Стойността на индекс STOXX® Europe 600 Health Care EUR price Index (SXDP) към началната дата за фиксиране на индекса 08.04.2022г., е 1137.45. 

Стойността на индекс STOXX® Europe 600 Health Care EUR price Index (SXDP) към 31.12.2022г., е 996.87.