Структуриран Депозит Index Artificial Intelligence

Периодът за набиране на средства и краткосрочно депозиране по условията на Структуриран Депозит Index Artificial Intelligence изтече на 31.01.2022 г. След тази дата приключи приемането на средства и откриването на депозити по условията на Структуриран Депозит Index Artificial Intelligence.

Структуриран Депозит Index Artificial Intelligence* – с възможност за доходност, обвързана с представянето на индекс

Структуриран Депозит Index Artificial Intelligence в ЕUR е депозит с гарантирана главница и възможност за доходност, която е обвързана с представянето на индекс – iSTOXX AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index.

Предимства:

• 100% сигурност на вложените средства към датата на падеж;
• Обединява характеристиките на депозита с възможността от реализиране на доходност от непряка инвестиция;
• Депозит Index Artificial Intelligence е отлична възможност за непряка и безрискова инвестиция с вероятност за получаване на доходност без да поставяте под риск депозираната сума.

 

*Index Artificial Intelligence – Индекс изкуствен интелект

Структуриран Депозит Index Artificial Intelligence се състои от три периода при лихвени проценти, както следва:

Първи период - Набиране на средства и краткосрочно депозиране - до 31.01.2022 г. включително.

Втори период - Дългосрочно депозиране - от 01.02.2022 г. до 01.02.2027 г. за период от 60 месеца
Имате възможност да получите доходност, която се изплаща в края на периода на дългосрочното депозиране.
В случай че прекратите депозита преди изтичане на 60 месечния срок, губите правото да получите лихва и дължите такса за предсрочно прекратяване в размер на 6% от депозираната сума.

Трети период - При изтичане на периода на дългосрочно депозиране Банката трансформира всички депозити в Стандартен тримесечен срочен депозит, съгласно действащите условия и актуалния Лихвен бюлетин за физически лица към датата на трансформиране.

Характеристики на депозита (втори период)

• Валута: евро
• Минимална сума: 5 000 евро
• Срок: 60 месеца
• Частично теглене – не е разрешено
• Довнасяне – не е разрешено
• Възможност за лихва – съгласно инвестиционната компонента
• Неустойка при предсрочно прекратяване – 6% от депозираната сума

Как работи?

Автоматично трансформиране от първия към втория период и от втория към третия период, без да има необходимост от допълнителна намеса.

 

ISTOXX AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index* е съставен от 30 ликвидни акции с висока дивидентна доходност. Това са акции на международни компании, които инвестират предимно в развитието на нови технологии за изкуствен интелект. Селекцията на акциите в индекса се прави на база критерии за устойчивост чрез низходящо класиране по отношение на ESG** фактори. Акциите с най-висок резултат попадащи в горната половина от това множество се считат допустими за избор. Компонентите на индекса се преразглеждат на всяко тримесечие.

10-те върхови компонента*** са компаниите: Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Verizon Communications Inc., Coca-Cola Co., Singapore Telecommunications L, ORANGE, Nippon Telegraph & Telephone C, DEUTSCHE TELEKOM, Wilmar International Ltd., Pegatron.

iSTOXX AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 (price return) Index е индекс на възвръщаемост на цената, т.е. следва единствено и само представянето на цената на акциите включени в него. Това означава, че дивидентната доходност е изключена от общата доходност на индекса. Клиентът не инвестира директно в компаниите съставляващи индекса, следователно няма да получава дивиденти от тях. Международната структура на индекса, обхващаща акции на компании в различни валути, добавя и валутен риск, който може да повлияе върху крайната възвръщаемост на индекса.

*Индексът е борсов индикатор, отчитащ движението в цените на акциите на определен брой компании, негови компоненти.

**ESG (Environmental, Social and Governance) – екологични, социални и управленски фактори.

***Въз основа на структурата на индекса към 29-ти ноември 2021.

Информация относно стойностите на индекса iSTOXX AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index с код SXAAIHDP може да бъде намерена на адрес: www.stoxx.com

 

Базов индекс:

iSTOXX AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index (Код на индекс: SXAAIHDP)

Начална дата за фиксиране на индекса:

01.02.2022

Крайна дата за фиксиране на индекса:

27.01.2027

Падеж на депозита:

01.02.2027

Участие в позитивната промяна в стойността на индекса (Participation rate):

62%

Минимална сума на депозита

5000 EUR

Валута на депозита

EUR

Срок на депозита:

60 месеца

Гарантирана главница на падеж

100%

   
Доходността е равна на 62% от положителното процентно изменение на iSTOXX AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index в зависимост от избрания срок на депозита. За изчисляване на изменението на индекса се използват стойностите на официалните нива на затваряне на iSTOXX AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index (SXAAIHDP) към 01.02.2022 г. и към 27.01.2027. Възможната доходност**** се дължи за целия срок и се изплаща еднократно на падежа на депозит Index Artificial Interlligence само при условие, че има положителен ръст/изменение на индекса iSTOXX AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index за съответния период на депозиране. При негативно представяне на референтния индекс, клиентът не получава лихва, като запазва 100% от главницата по депозита си. Изплащането на лихва не е гарантирано и зависи изцяло от пазарните фактори – обстоятелства, които са извън контрола на Юробанк България и на депозантите. При предсрочно прекратяване на депозита, клиентът дължи неустойка в размер на 6,00% от депозираната сума.
 

**** Примерни сценарии за определяне на възможната лихва за 60 месечен Index Artificial Intelligence в EUR

Примерни варианти

Внесена сума в ЕUR

Стойност на iSTOXX AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index

(SXAAIHDP /ISIN:CH0546615599)

Процентно изменение на iSTOXX AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index

Участие в положителното процентно изменение в стойността на индекса

Възможност за лихва (%)

Размер на възможната лихва в EUR в края на депозита

Начална дата (01.02.2022)

Крайна дата (27.01.2027)

Вариант 1

10 000

175

210

20%

62%

12.40%

1240

Вариант 2

10 000

175

190

8.57%

62%

5.31%

531

Вариант 3

10 000

175

160

-8.57%

62%

0%

0

 

Посочените примери са индикативни и са предоставени с цел онагледяване на начина за изчисляване на възможната лихва. Посочените примери не отразяват бъдещи пазарни движения на индекса. Използваните данни са примерни.

 

Повече информация можете да откриете в Основния информационен документ

Забележка:  
Стойността на индекс iSTOXX®AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index (SXAAIHDP) към началната дата за фиксиране на индекса 01.02.2022г., е 186.26. 

Стойността на индекс iSTOXX®AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index (SXAAIHDP) към 31.12.2022г.,е 161.90.