Структуриран Депозит Index DAX

Периодът за набиране на средства и краткосрочно депозиране по условията на Структуриран Депозит Index DAX изтече на 01.09.2022 г. След тази дата приключи приемането на средства и откриването на депозити по условията на Структуриран Депозит Index DAX.

Структуриран Депозит Index DAX – с 1% основна фиксирана годишна лихва и възможност за допълнителна лихва, обвързана с представянето на индекс

Структуриран Депозит Index DAX е депозит в ЕUR с гарантирана главница, основна фиксирана годишна лихва и възможност за допълнителна лихва, която е обвързана с представянето на Index DAX.

Какви са предимствата на продукта?

• 100% сигурност на вложените средства към датата на падеж;

• Гарантирана основна годишна лихва в размер на 1.00%;

• Възможност за получаване на допълнителна лихва;

• Отлична възможност за реализиране на доходност, без да поставяте под риск депозираната сума.

Периодът за набиране на средства и краткосрочно депозиране по условията на Структуриран Депозит  Index DAX изтече на 01.09.2022 г. След тази дата приключи приемането на средства и откриването на депозити по условията на Структуриран Депозит Index DAX.

Структуриран Депозит Index DAX се състои от три периода при лихвени проценти, както следва:

Първи период - Набиране на средства и краткосрочно депозиране – до 01.09.2022 г. вкл.

Втори период - Дългосрочно депозиране - от 02.09.2022 г. до 02.09.2025 г. за период от 36 месеца.

Получавате 1% основна фиксирана годишна лихва и възможност за допълнителна лихва, която се изплаща в края на периода на дългосрочното депозиране в зависимост от представянето на Index DAX. В случай че прекратите депозита преди изтичане на 36 месечния срок, получавате само изплатената основна годишна лихва и дължите неустойка за предсрочно прекратяване в размер на 6% от депозираната сума.

Характеристики на депозита (втори период):

  • Валута: EUR
  • Срок: 36 мес.
  • Минимална сума: 5 000 EUR
  • Частично теглене – не е разрешено, с изключение на лихвата
  • Довнасяне – не е разрешено
  • Гарантирана основна фиксирана годишна лихва: 1%
  • Възможност за лихва – съгласно инвестиционната компонента
  • Неустойка при предсрочно прекратяване – 6% от депозираната сума

Трети период - При изтичане на периода на дългосрочно депозиране Банката трансформира всички депозити в Стандартен тримесечен срочен депозит, съгласно действащите условия и актуалния Лихвен бюлетин за физически лица към датата на трансформиране.

Как работи?

Автоматично трансформиране от първия към втория период и от втория към третия период, без да има необходимост от допълнителна намеса. 

 

DAX ® e индекс*, който следи представянето на 40-те най-големи компании, листвани на Франкфуртска фондова борса, които отговарят на минимални изисквания за качество и рентабилност. Компонентите на индекса се преразглеждат на всяко тримесечие

10-те върхови компонента** са компаниите LINDE PLC, SAP SE, SIEMENS AG, ALLIANZ SE, DT. TELEKOM AG, BAYER AG, AIRBUS SE, MERCEDES-BENZ GROUP, BASF SE, DEUTSCHE POST AG.

*Индексът е борсов индикатор, отчитащ движението в цените на акциите на определен брой компании, негови компоненти.
**
Въз основа структурата на индекса към 20-ти юни 2022.

Информация относно стойностите на индекс DAX® с код DAX (TR) EUR и ISIN: DE0008469008 може да бъде намерена на адрес www.qontigo.com

Информация за инвестиционен компонент за 36 месеца           

Базов индекс:

DAX® (Код на индекс: DAX/ ISIN: DE0008469008)

Начална дата за фиксиране на индекса:

02.09.2022

Крайна дата за фиксиране на индекса:

28.08.2025

Падеж на депозита:

02.09.2025

Участие в позитивната промяна в стойността на индекса (Participation rate):

55%

Минимална сума на депозита

5000 EUR

Валута на депозита

EUR

Срок на депозита:

36 месеца

Гарантирана главница на падеж

100%

   
Допълнителната лихва е равна на 55% от положителното процентно изменение на индекс DAX® за втория период от срока на депозита. За изчисляване на изменението на индекса се използват стойностите на официалните нива на затваряне на DAX® към 2.09.2022 г. и към 28.08.2025 г. Възможната допълнителна лихва*** се дължи за целия 36-месечен втори период и се изплаща еднократно на падежа на структуриран депозит Index DAX само при условие, че има положителен ръст/изменение на индекс DAX® за съответния период на депозиране. При негативно представяне на референтния индекс, клиентът не получава допълнителна лихва, като запазва 100% от главницата по депозита си. Изплащането на възможната допълнителна лихва не е гарантирано и зависи изцяло от пазарните фактори – обстоятелства, които са извън контрола на Юробанк България и на депозантите. При предсрочно прекратяване на депозита, клиентът дължи неустойка в размер на 6,00 % от депозираната сума.

***Примерни сценарии за определяне на възможната допълнителна лихва за 36 месечен структуриран депозит Index DAX:

Примерни варианти

Внесена сума в ЕUR

Стойност на на DAX® (DAX/ ISIN: DE0008469008)

 

Процентно изменение на DAX

Участие в положителното процентно изменение в стойността на индекса

Възможност за допълнителна   лихва в %

Размер на възможната допълнителна лихва в евро (за 36м.)

Начална дата (02.09.2022)

Крайна дата (28.08.2025)

Вариант 1

10 000

10 000

12 000

20%

            55%           11%          1 100

Вариант 2

10 000

10 000

       10 860

8.6%

55%

4.73%

473

Вариант 3

10 000

        10 000          9 000

-10.0%

55%

0%

0

 

Посочените примери са индикативни и са предоставени с цел онагледяване на начина за изчисляване на възможната допълнителна лихва. Посочените примери не отразяват бъдещи пазарни движения на индекса. Използваните данни са примерни.

Повече информация можете да откриете в Основния информационен документ

Забележка:  
Стойността на индекс DAX®  (DAX/ISIN: DE0008469008) към началната дата за фиксиране на индекса 02.09.2022г., е 13050.27. 

Стойността на индекс DAX®  (DAX/ISIN: DE0008469008) към 31.12.2022г., е 13923.59.