Структуриран Депозит INDEX DUO GOLD

Структуриран Депозит INDEX DUO GOLD – с възможност за бонус лихва, обвързана с представянето на индекс

Периодът за набиране на средства и краткосрочно депозиране по условията на Структуриран Депозит INDEX DUO GOLD изтече на 27.04.2021 г. След тази дата приключи приемането на средства и откриването на депозити по условията на Структуриран Депозит INDEX DUO GOLD.

Структуриран Депозит INDEX е депозит в евро за 60 месеца с гарантирана главница* и възможност за допълнителна доходност – бонус лихва, която е обвързана с представянето на индекс - EURO iSTOXX Select Dividend 30 Dynamic Gold Hedge EUR Price.

Предимства:

• 100% гарантирани вложения на датата на падежа*;
• Обединява  сигурността на депозита с възможността за допълнителна доходност от непряка инвестиция;
• Депозит INDEX DUO GOLD е отлична възможност за непряка и безрискова инвестиция с вероятност за получаване на по-добра лихва в сравнение със стандартните срочни депозити без да поставяте под риск депозираната сума.

*Вложенията Ви няма да бъдат повлияни от евентуална нулева или отрицателна стойност на  EURO iSTOXX Select Dividend 30 Dynamic Gold Hedge EUR Price. Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), регламентирано със Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) до общ размер от 196 000 лв, с изключение на влоговете на лица, посочени в чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от ЗГВБ.

Структуриран Депозит INDEX DUO GOLD се състои от три периода при лихвени проценти, както следва:

Първи период - Набиране на средства и краткосрочно депозиране - до 27.04.2021 г. включително.

Втори период - Дългосрочно депозиране - от 28.04.2021 г. до 28.04.2026 г. за период от 60 месеца
Имате възможност да получите допълнителна доходност – бонус лихва, която се изплаща в края на периода на дългосрочното депозиране.
В случай че прекратите депозита преди изтичане на периода, губите правото да получите бонус лихва и дължите такса за предсрочно прекратяване в размер на 5% от депозираната сума.

Трети период - При изтичане на периода на дългосрочно депозиране съответно от 28.04.2026 г., Банката подновява всички депозити в Стандартен тримесечен срочен депозит, съгласно действащите условия и актуалния Лихвен бюлетин за физически лица към датата на трансформиране.
 

 Характеристики на депозита за срок от 60 месеца /втори период/

• Валута: евро
• Минимална сума: 5 000 евро
• Частично теглене – не е разрешено
• Довнасяне – не е разрешено
• Основна лихва – 0.00%
• Възможност за бонус лихва – съгласно инвестиционната компонента
• Неустойка при предсрочно прекратяване – 5% от депозираната сума

 

Как работи?

Автоматично трансформиране

 TD_Index_DUO_Scheme

 

EURO iSTOXX Select Dividend 30 Dynamic Gold HedgeSD3DUO e индекс, състоящ се от 2 компонента - Euro Stoxx Select Dividend 30 Price EUR и XAU/EUR (спот цена на тройунция злато, преоценена в EUR).

Теглото на  Euro Stoxx Global Dividend 30 Price EUR не може да се понижава под 50%, докато XAU/EUR може да приема тегла от 0% до 50% от общата стойност на референтния индекс. Доходността на индекс DUO се определя от представянето му за периода между началната и крайната дата за определяне на стойността на референтния индекс.

Информация относно стойностите на индекса EURO iSTOXX Select Dividend 30 Dynamic Gold Hedge с код SD3DUO може да бъде намерена на адрес www.stoxx.com

Инвестиционен компонент

  IndexDuoGoldInfo 

 Формула за изчисляване на бонус лихва* за срочен депозит INDEX DUO GOLD, заедно с гарантирана главница (използвани са величините, посочени в таблицата по-горе):

   

* Допълнителната доходност (бонус лихва) е равна на 50% от положителното процентно изменение на индекс EURO iSTOXX Select Dividend 30Dynamic Gold Hedge EUR Price, изчислено като разлика между стойността на индекса на първоначалната дата 28.04.2021 г. и на крайната дата за фиксиране на индекса - 23.04.2026 г. Бонус лихва** се дължи за целия срок и се изплаща еднократно на падеж на депозит INDEX DUO GOLD само при условие, че има положителен ръст/изменение на индекса EURO iSTOXX Select Dividend 30Dynamic Gold Hedge EUR Price за периода на депозиране от 60 месеца. Изплащането на допълнителния бонус не е гарантирано и зависи изцяло от пазарните фактори – обстоятелства, които са извън контрола на Юробанк България и на депозантите.

Структуриран Депозит INDEX DUO GOLD е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ).

 

   Посочените примери са индикативни и са предоставени с цел онагледяване на формулата за изчисляване на Бонус лихвата. Посочените примери не отразяват бъдещи пазарни движения на индекса.

 

Забележка:  
Стойността на индекс EURO iSTOXX Select Dividend 30 Dynamic Gold Hedge (SD3DUO) към началната дата за фиксиране на индекса 28.04.2021г., е 1832.18.

Стойността на индекс EURO iSTOXX Select Dividend 30 Dynamic Gold Hedge (SD3DUO) към 31.12.2021г., е 1879.99.

Стойността на индекс EURO iSTOXX Select Dividend 30 Dynamic Gold Hedge (SD3DUO) към 31.12.2022г., е 1760.22.