Инвестиционно-застрахователен продукт "Еверест" 4

ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД чрез Пощенска банка предлага нова възможност за инвестиция, съчетана със  застрахователна защита чрез застраховка „Живот”, свързана със структуриран инвестиционен продукт, базиран върху индекса EURO STOXX 50. Получавате повече спокойствие и сигурност, благодарение на животозастрахователното покритие за целия срок на Вашата инвестиция в ИНВЕСТИЦИОННО-ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПРОДУКТ „ЕВЕРЕСТ 4“.
Ако в рамките на този срок настъпи събитие, покрито от сключената застраховка, застрахователят изплаща 110% от внесената от клиента застрахователна премия, която е равна на първоначално инвестираната сума.
 

Основните предимства на ИНВЕСТИЦИОННО-ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПРОДУКТ „ЕВЕРЕСТ 4” са:

 • Продуктът предлага цялостно изплащане на заплатената застрахователна премия на датата на падежа;
 • Възможност за реализация на до 40.50 % доходност, в зависимост от разликата в стойността на индекса към момента на изкупуване на падеж;
 • Алтернатива на класическите спестовни продукти.
   

Бихме искали да Ви информираме, че:

 • Информацията, представена в сайта не представлява инвестиционен съвет или друг вид съвет, нито е предложение за покупко-продажба, нито може да се разглежда като подтикване за покупка на споменатите финансови инструменти. Инструментите могат да не са подходящи за определени инвеститори, в зависимост от техните инвестиционни цели, нуждите им, опита и финансовата позиция.
 • Информираме Ви, че стойността на  индекса EURO STOXX 50 и съответно прогнозираната доходност могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и клиентите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер при прекратяване на застрахователния договор преди изтичане на срока му. ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп “ ЕАД и „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ (Пощенска банка) нямат влияние върху развитието на стойността на този индекс, затова гаранция за предвидим успех при инвестицията не може да бъде дадена.
 • Потенциалните клиенти настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с всички документи, свързани с Инвестиционно-застрахователен продукт „Еверест“ 4 с цел вземане на информирано решение, преди да сключат договор за застраховка „Живот“, свързана със структуриран инвестиционен продукт.
 • Те могат да се запознаят със споменатите документи на хартиен носител на български език в офисите на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ (Пощенска банка) всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч.
 •  Информацията на сайта не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство.
   

Условия за сключване:

Минимална сума на инвестицията/
застрахователна премия:
2 500 Евро
Валута на инвестицията: EUR
Начин на плащане: еднократно
Метод на плащане: по банков път
Срок на инвестицията: 4 години
Начална дата: 11 януари 2019
Падеж: 11 януари 2023
Базов индекс: EURO STOXX 50
Горна граница на участието в позитивната промяна на индекса: 27%
Участие в позитивната промяна в стойността на индекса: 150%
Минимално изплащане на падеж: 100% от премията
Максимално изплащане на падеж: 140.50% от премията
 
Предсрочно прекратяване преди падеж (право на откуп): Официално обявената от емитента стойност на цена на обратно изкупуване на облигацията за последния работен ден на съответния месец, през който се откупува застраховката, намалена с 10% такса откупуване. Откупната стойност е не повече от 90% от внесената застрахователна премия.
Минимална възраст на застрахования в началото на срока 18 години
Максимална възраст на застрахования в началото на срока 65 години
Максимална възраст на застрахования в края на срока 70 години

*Цената на обратно изкупуване ще бъде обновявана на месечна база на  интернет сайта на застрахователя – www.bulstradlife.bg. Сключването на застраховка „Живот”, свързана със структуриран инвестиционен продукт, базиран на EURO STOXX 50 ще се предлага до 10 януари 2019 г.

ВАЖНО!
Настоящата информация не включва всички условия по полицата. За да се запознаете в детайли с всички параметри на Инвестиционно-застрахователен продукт „Еверест” 4, е необходимо да се запознаете с Общите условия по застраховка „Живот“, свързана със структуриран инвестиционен продукт, Предложението за застраховане и другите свързани документи.
Можете да се свържете с нас за повече информация и сключване на индивидуален застрахователен договор във всеки офис на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ (Пощенска банка). Банката ще извършва застрахователно посредничество за сключване на застраховката като необвързан застрахователен агент на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД.
 

За да отговорим на потребностите на клиентите, предлагаме застраховка „Живот”, свързана със структуриран инвестиционен продукт, който е базиран на индекса EURO STOXX 50.
Индикативни сценарии за стойността на инвестицията в състава на инвестиционно-застрахователния продукт "ЕВЕРЕСТ" 4:*
 

Изменение в стойността на STOXX Europe 600 Utilities на падеж Изплащане на структурирания продукт на падеж
-10% 100%
8% 112%
50% 140.50%

 

*Гаранция за предвидим успех на инвестицията не може да бъде дадена
 

Използван механизъм за изчисляване на постигнатата доходност, съобразно изменението в стойностите на EURO STOXX 50  на датата на падеж:

След изтичане на 4-годишния срок на сключената застраховка „Живот”, свързана със структуриран инвестиционен продукт, се изплаща сума, равна на по-голямата от следните две стойности:

 •  платената от застраховащия еднократна премия по застрахователния договор - в пълен размер, или
 • платената от застраховащия еднократна премия по застрахователния договор, увеличена с 150% (сто и петдесет процента) от изменението на стойностите на индекса EURO STOXX 50 между датата на инвестиционното начало и датата на край на покритието **, но  не повече от 140.50% (сто и четиридесет цяло и петдесет процента) от размера на еднократната премия.

** Използваните стойности за изчисление на изменението са официалните нива на затваряне на EURO STOXX 50 към 11.01.2019 г. и 06.01.2023 г.