Бизнес кредит за покупка на оборудване

Предимства:

 • Разширете и модернизирайте Вашия бизнес
 • Реализирайте Вашите инвестиционни проекти
 • Оптимизирайте производствените разходи
 • Увеличете производствения капацитет
 • Подобрете качеството на Вашия продукт
   

 

 • Валута: левове и евро
 • Размер: до 200 000 лева/100 000 евро
 • Срок: до 10 години
 • Лихвен процент: в зависимост от финансовия профил на клиента
 • Гратисен период: до 6 месеца
 • Възможни обезпечения: поръчителство от юридическо/и и/или физическо/и лице/а; залог върху недвижимо или движимо имущество; други обезпечения, допустими по закон
 • Разходооправдателни документи: за минимум 50% от размера на кредита
 • Начин на погасяване: равни (анюитетни) вноски
 • Такси и комисиони: съгласно тарифата на банката за клиенти - юридически лица

Документи