Инструменти на паричния пазар

Депозити и сметки

На междубанковия паричен пазар Пощенска банка традиционно е сред участниците, реализирали най-голям обем предоставени и получени депозити и е част от панела банки, които формират индекса „Софибор”.

Репо сделки

Репо сделките са гъвкав инструмент за инвестиране на парични средства или набавяне на свеж ресурс срещу обезпечение от български държавни ценни книжа (ДЦК).