Депозити и сметки

Пощенска банка е един от най-активните участници на българския паричен пазар.


На междубанковия паричен пазар банката традиционно е сред участниците, реализирали най-голям обем предоставени и получени депозити и е част от панела банки, които формират индекса "Софибор".

Банката предлага на своите институционални клиенти депозити и разплащателни сметки в левове и чуждестранна валута при благоприятни условия, атрактивни лихвени проценти и гъвкави условия.  

Директно договаряне на условия по срочен депозит с дилър на банката – в зависимост от пазарните условия, сумата и срочността на предоставения депозит.

  • Котиране на различни срочности – краткосрочни (O/N, 1 седмица, 2 седмици, 3 седмици) средносрочни (1 месец до 12 месеца) и дългосрочни депозити (със срочност над  12 месеца)
  • Депозити в български левове, евро, щатски долари
  • Гъвкави срочни депозити - гъвкавият срочен депозит дава право след изтичането на определен период от откриването на депозита клиентът при необходимост да тегли суми до предварително определен размер на депозита, без това да нарушава договорения лихвен процент
  • Концентрация на парични средства - концентрация на парични средства от няколко сметки по една на дневна, седмична или месечна база. Допълнително възможност за зануляване на сметките или да остава салдо, определено от клиента.

За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към отдел "Трежъри".
- 02/81 66 498
- 02/81 66 485
e-mail:  Treasury_Sales@postbank.bg