Репо сделки

Пощенска банка предлага на своите корпоративни и институционални клиенти и контрагенти репо сделки с български краткосрочни и дългосрочни държавни ценни книжа.

Репо сделките са гъвкав инструмент за инвестиране на парични средства или набавяне свеж ресурс  срещу обезпечение от български държавни ценни книжа (ДЦК). Репо сделка (продава - купува) е сделка, при която банката продава ценна книга на клиента с уговорката за обратното ù изкупуване на падежа на репото по предварително определена цена. Обратно репо (купува - продава) е сделка, при която банката купува ценна книга от клиента и фиксира цената, по която ще продаде същата ценна книга на същия клиент на бъдеща дата. Разликата в цените между покупката формира и дохода за страната, осигурила ресурса.

Пощенска банка предлага на своите клиенти:

  • Репо и обратно репо с български ДЦК
  • Гъвкави срокове
  • Атрактивни лихвени проценти
  • Конкурентен отбив от пазарната стойност на обезпечението (haircut)

 За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към отдел "Трежъри".
- 02/81 66 498
- 02/81 66 485
e-mail:  Treasury_Sales@postbank.bg