SMS / e-mail известяване е услуга на Пощенска банка, с която клиентите могат да следят плащанията и разполагаемия кредитен лимит по кредитната си карта посредством получаването на кратко текстово съобщение (SMS известие) и съобщение по електронната поща (e-mail известие) за:

 • всяка транзакция, извършена с кредитната карта;
 • при справка за разполагаемия кредитен лимит по кредитната карта към определена дата;
  при издадено месечно извлечение.

Предимства

 • Световно приета практика с доказано добри резултати в предотвратяването на измами с кредитни карти;
 • Получаване на надлежна и навременна информация за всички извършени транзакции с кредитната карта;
 • Услугата е достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, във всяка точка на света;
  Дава възможност на клиентите сами да определят стойността на транзакциите, над чиито лимит да получават електронно известие.

Условия

 • Без такса при регистрация;
 • Без такса годишен абонамент;
 • Без такса подръжка;
 • Без такса при получаването на e-mail известия;
 • Без такса при получване на SMS известие за пропусната месечна вноска.

Oпределените от картодържателя платени SMS известия се заплащат по цена 0,12 лв. с ДДС. Таксата се удържа автоматично от кредитната карта.


 

Възползвайте се от услугата за разсрочване на трансакции, направени с кредитни карти от Пощенска банка.

Сега можете да облекчите бюджета си и да се радвате на по-добър финансов контрол като разсрочите трансакции, направени с Вашата кредитна карта, издадена от Пощенска банка, и да ги изплатите отложено във времето - на 3, 6, 9 или 12 равни месечни вноски.

Предимства

Разсрочването на трансакции и изплащането им на равни месечни вноски Ви дава свободата да планирате уверено разходите си в краткосрочен план и да се радвате на по-добра финансова дисциплина.

Ако в рамките на гратисния период за съответния месец погасявате всички текущи задължения по картата, не се начислява лихва върху месечните вноски!

Така Вие може да си осигурите:

 • По-добър контрол на задълженията Ви
 • Облекчение за семейния бюджет
 • Освобождаване на допълнителни средства за посрещане на текущите Ви нужди

Кои трансакции могат да бъдат разсрочени

За Ваше удобство, можете да разсрочвате трансакции, направени с картата на:

 • ПОС терминал в търговски обекти в страната и чужбина
 • Покупки в интернет сайтове
 • Теглене на пари в брой от банкомат или клон на банка

Минималната стойност на трансакцията, която може да бъде разсрочена, е 100 лв., в рамките на 30 календарни дни след извършването й.

Не се разсрочват трансакции на равни месечни вноски, както и трансакции за рефинансиране.

Колко струва

При разсрочване на трансакции се начислява такса в размер съгласно Тарифата на банката за физически лица .Таксата се начислява еднократно като задължение в текущия месечен период, през който сте заявили разсрочването. Вижте примера по-долу за повече информация.

Как да се възползвате

Заявете желанието си за разсрочване на трансакции само с едно обаждане на телефон 0700 18 555 или в най близкия клон на Пощенска банка.

Ново! Вече имате възможност да разсрочвате покупки в лева и през мобилното приложение ONE wallet by Postbank.

Пример:

Ако на 10-ти ноември сте направили покупка за 900 лв, и на 15-ти ноември решите да я разсрочите, обадете се на 0700 18 555 или отидете до най-близкия офис на банката.

След като се идентифицирате, ще Ви помолим да ни предоставите следната информация за трансакцията, която желаете да разсрочите:

 • Кой е търговския обект/банкомат/клон на банката/интернет сайт, където е извършена трансакцията?
 • На коя дата е извършена трансакцията?
 • Каква е била точната сума?

Нашите любезни консултанти от Центъра за обслужване на клиенти ще Ви информират за условията, при които можете да разсрочите сумата:

 • на 3 равни месечни вноски: таксата за разсрочване ще бъде 27 лв (3% от стойността на трансакцията, мин. 5 лв.) и ще се начисли като задължение в текущия период. В следващото месечно извлечение (в зависимост от датата на падежа на Вашата карта) ще имате начислени като задължения размера на таксата и 1/3 от сумата, която желаете да разсрочите - 300 лв. Във всяко от следващите 2 месечни извлечения ще бъде начислявана сума от 300 лв.
 • на 6 равни месечни вноски: таксата за разсрочване ще бъде 36 лв (4% от стойността на трансакцията, мин. 10 лв.) и ще се начисли като задължение в текущия период. В следващото месечно извлечение (в зависимост от датата на падежа на Вашата карта) ще имaте начислени като задължения размера на таксата и 1/6 от сумата, която желаете да разсрочите - 150 лв. Във всяко от следващите 5 месечни извлечения ще бъде начислявана сума от 150 лв.
 • на 9 равни месечни вноски: таксата за разсрочване ще бъде 45 лв (5% от стойността на трансакцията, мин. 15 лв.) и ще се начисли като задължение в текущия период. В следващото месечно извлечение (в зависимост от датата на падежа на Вашата карта) ще имате начислени като задължения размера на таксата и 1/9 от сумата, която желаете да разсрочите - 100 лв. Във всяко от следващите 8 месечни извлечения ще бъде начислявана сума от 100 лв.
 • на 12 равни месечни вноски: таксата за разсрочване ще бъде 54 лв (6% от стойността на трансакцията, мин. 20 лв.) и ще се начисли като задължение в текущия период. В следващото месечно извлечение (в зависимост от датата на падежа на Вашата карта) ще имате начислени като задължения размера на таксата и 1/12 от сумата, която желаете да разсрочите - 75 лв. Във всяко от следващите 11 месечни извлечения ще бъде начислявана сума от 75 лв. 

Желаната от Вас трансакция ще бъде разсрочена в рамките на до 5 работни дни. В следващото месечно извлечение, което получите, освен дължимата сума от предходен период и начислените лихви, такси и др. трансакции, ще видите извадената цялата стойност на покупката, която сте разсрочили (обозначена с 'Кт') и начислени като задължение таксата за разсрочване и размера на стойността на първата вноска.

 

Застрахователна програма "Защита на плащанията по кредитни карти“

Новият застрахователен пакет "Покритие на задълженията Плюс“ по застрахователната програма е иновативен застрахователен продукт, допълващ широкия спектър от услуги, предлагани на картодържателите на кредитни карти, издадени от "Юробанк България“ АД (Пощенска банка). Целта му е да предложи максимална защита и сигурност на клиентите, като покрие непогасения кредитен лимит по кредитната карта или предостави финансова помощ за покриване на задължения по кредитната карта в моменти на финансово затруднение и непредвидени житейски събития.
 

Кои са покритите застрахователни рискове и какъв е размерът на застрахователните плащания при настъпването им?

 • До 300 лв. на щета и  20 лв. за преиздаване на картата при "Неправомерно ползване на застрахована кредитна карта“ в резултат на загуба или отнемането й чрез кражба/кражба чрез взлом/грабеж от застрахованото лице, при максимум 1 щета в рамките на една годишнина от срока на застраховката;
 • До 100 лв. на щета и 20 лв. за преиздаване на картата при "Покритие за официални документи и кредитна карта“ в резултат на загуба или отнемането им заедно със застрахованата кредитна карта чрез кражба/кражба чрез взлом/грабеж от застрахованото лице - при максимум 1 щета в рамките на една годишнина от срока на застраховката;
 • До 800 лв. при теглене от Банкомат или до 1 000 лв. при теглене извършено на ПОС терминал на щета, както и 20 лв. за преиздаване на картата, при максимум 1 щета в рамките на една годишнина от срока на застраховката - при "Покритие за парични средства, изтеглени от картата“ при грабеж, настъпил непосредствено след тегленето - до 1 час след транзакцията и в диапазон от 100 м. от мястото на извършване на транзакцията; 
 • До 300 лв. на щета и  20 лв. за преиздаване на картата при кражба или загуба на лични или служебни ключове, заедно с кредитната карта по "Покритие за лични или служебни ключове и кредитна карта“  при максимум 1 щета в рамките на една годишнина от срока на застраховката;
 • До 300 лв. на щета и  20 лв. за преиздаване на картата при загуба или грабеж на чанта, заедно с кредитната карта по "Покритие за чанта и кредитна карта“ - при максимум 1 щета в рамките на една годишнина от срока на застраховката;
 • До 100 лв. на щета  и  20 лв. за преиздаване на картата при загуба или грабеж на портфейл, заедно с кредитната карта при “Покритие за портфейл и кредитна карта" - при максимум 1 щета в рамките на една годишнина от срока на застраховката;
 • До 2 месечни плащания, всяко в размер на 25% от усвоения, но непогасен кредитен лимит по картата към датата на настъпване на застрахователното събитие, в рамките на една годишнина от срока на застраховката, при "Хоспитализация в резултат на злополука“ – рискът важи само за клиентите, които не могат да се възползват от покритието "Нежелана безработица в резултат на уволнение“;
 • До 4 месечни плащания, всяко в размер на 25% от усвоения, но непогасен кредитен лимит по картата към датата на настъпване на застрахователното събитие, в рамките на една годишнина от срока на застраховката, при "Продължителен болничен в резултат на злополука или заболяване“ и "Нежелана безработица в резултат на уволнение“;

Усвоения, но непогасен кредитен лимит  по картата към датата на настъпване на застрахователно събитие при "Смърт“ и "Инвалидизация над 70%“ в резултат на злополука или заболяване;
Застрахователните плащания (обезщетения) се определят от Застрахователите за всеки конкретен случай и са в размер на действително претърпяната от застрахованото лице щета, но не повече от посочените по-горе лимити.

Какво трябва да се направи при настъпване на застрахователно събитие?

Да се уведомят Застрахователите в срок до 10 дни след настъпване на събитието, а за рисковете “Неправомерно ползване на застрахована кредитна карта“, “Покритие за официални документи и кредитна карта", "Покритие за парични средства, изтеглени от кредитна карта“, ,,Покритие за лични или служебни ключове и кредитна карта", “Покритие за чанта и кредитна карта" и "Покритие за портфейл и кредитна карта" – в срок до 5 дни след настъпване на събитието, по един от следните начини:

 

 • По телефон на специална телефонна линия:  02/4915974;
 • На място в офиса на Застрахователите с адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. “Христо Белчев" № 29, вх. “А", партер;
 • По e-mail адреса на Застрахователите: cardifbulgaria@cardif.com;

Необходимо е също да се попълни съответното "Уведомление за настъпило застрахователно събитие" и да се приложат описаните в него документи. Образец на уведомлението е наличен на интернет страницата на Застрахователите www.bnpparibascardif.bg, като може да бъде получен също така в офиса на Застрахователите или изпратен по куриер. Попълненото уведомление заедно с приложените към него документи, следва да се изпрати на Застрахователите с писмо с обратна разписка или куриер или да се депозира на място в офиса на Застрахователите.

Бихме искали да Ви информираме, че:

Посочените застрахователни покрития са съгласно Общите условия за застрахователна програма “Защита на плащанията" на картодържателите на кредитни карти, издадени от “Юробанк България" АД, за застрахователен пакет "Покритие на задълженията Плюс" на застрахователите “Кардиф Животозастраховане, Клон България" КЧТ, регистриран в Търговския регистър с ЕИК: 175190059 и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България" КЧТ, регистриран в Търговския регистър с ЕИК: 175190073, адрес: гр. София, ул. “Христо Белчев" № 29, вх. “А".

Застраховката се предлага от Юробанк България“ АД, в качеството ѝ на необвързан застрахователен агент на застрахователите “Кардиф Животозастраховане, Клон България" КЧТ и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България" КЧТ.

Настоящата информация има за цел само най-общото представяне на застрахователния продукт и не представлява съвет или предложение за покупко-продажба. За да вземете информирано решение, е необходимо да се запознаете внимателно с всички условия по застраховката, в т.ч. с всички свързани със застрахователния пакет "Покритие на задълженията Плюс“ документи, които можете да намерите на български език на хартиен носител във всеки финансов център на "Юробанк България“ АД( Пощенска банка) в цялата страна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч.