Масови плащания

С услугата "Масови плащания", Пощенска банка ти предоставя възможност да извършваш с една платежна операция много левови преводи към сметки на различни получатели. Услугата е достъпна само за клиенти на Банката – юридически лица.

 

Предимства на услугата:

Масовите плащания позволяват да извършваш голям брой левови преводи към физически и/или юридически лица с няколко клика и пести от твоето време.

Файл с масови плащания може да наредиш по следните два начина:

  • През услугата e-Postbank;

  • В клон на Пощенска банка като предоставиш файла на технически носител в обслужващия банков офис

Извършване на масово плащане през услугата интернет банкиране e-Postbank

За да извършиш масово плащане през e-Postbank е необходимо  да изготвиш сборен платежен документ, представляващ Файл в текстови формат (по образец на Банката) и да го заредиш в профила си в „e-Postbank“.

Нареждането за масово плащане може да се прави от една твоя левова разплащателна сметка към левови сметки на получатели, открити в Пощенска банка или в друга банка.

 

Какви масови плащания може да извършващ:

1. Кредитни преводи в лева

Предназначение:

За плащания към физически и/или юридически лица, които не са разпоредители с бюджетни кредити и не са администратори на публични вземания. Използва се и за плащане на трудови възнаграждения, плащания към доставчици и др.

2. Плащания от/към бюджета 

За иницииране на искане  за плащане от/към бюджета.

Предназначение:

- за плащания към сметки на администратори на публични вземания (сметки с идентификатор, започващ с 8) - данъци, такси, глоби и др.

- за плащания от сметки на администратори на публични вземания (сметки с идентификатор, започващ с 8).

- за плащания от сметки на разпоредители с бюджетни кредити (сметки с идентификатор, започващ с 3), които НЕ се извършват чрез СЕБРА.

3. Масово плащане тип бюджетни платежни нареждания

Предназначение:

- за плащания от бюджетни предприятия, включени в СЕБРА.

 

Формат на входни файлове за масови плащания: 

За да извършиш масово плащане е необходимо да изготвиш и да импортираш/заредиш в e-Postbank текстови файл (сборен платежен документ по образец на Банката), който съдържа информация за масовото плащане в т.ч. и за отделните преводи, включени в него.

 

Общи характеристики:

Файлът съдържа два типа записи:

- един общ запис (заглавен ред), съдържащ информация за тип на плащането, наредителя, общата сума, броя на отделните преводи, дата на съставяне и др.

- множество единични записи (за отделните преводи), съдържащи нормативно необходимата информация за разпределение на общата сума по масовото плащане като отделни плащания в полза на различните получатели (име и IBAN на всеки получател, сума за всеки получател и др.).

Всички полета на записа завършват със символа ";".

Общият брой на полетата (завършващи със символа ";") трябва да отговаря на предвидения брой полета в съответния формат на плащане.

Символът ";" се записва дори и в случаите, когато съответното поле е незадължително за попълване.

Всички задължителни полета следва да са попълнени с коректни данни съгласно предвидения от Банката формат.

За указване дължината на полетата са използвани следните означения:

Тип

Значение

N!

точно n на брой знака

N

максимален размер n на брой знака

N (M.K)

максимално n на брой знака, от тях m за цяла част и k след десетичната точка

За указване типа на полетата са използвани следните означения:

Тип

Значение

N

цифрово поле

C

буквено-цифрово поле

Допустими за използване са символите, които се поддържат от лицензираните платежни системи в страната.

Като десетичен разделител (в сумите) се използва символът "." (точка).

В полетата за попълване на суми е задължително попълването на десетичния разделител и на дробната част.

Техническите изисквания на Банката към файла за извършване на масово плащане са налични най-отдолу на тази страница.

Импорт на Файл за масово плащане в „e-Postbank“:

Можеш да заредиш/импортираш Файл за нареждане на масово плащане в профила ти в „e-Postbank, меню „Преводи“ >> „Масово плащане“.

През линка „Масово плащане за заплати“ може да заредиш файлове за изплащане на трудови възнаграждения. Важно е да спазиш това правило, особено в случаите, когато си заявил групирано визуализиране на масовите плащания за заплати.

През линка „Масови плащания“ можеш да заредиш файлове с подготвени плащания към бюджета и към твоите търговски партньори.

След импорт на файла банковата система извършва проверка на данните в него за съответствието им с изискванията на Банката за извършване на масово плащане. При наличие на несъответствия, на екрана се  визуализира съобщение, което пояснява неточностите, които трябва да се коригират преди файла да се зареди отново.

За по-лесно импортиране/зареждане на Файл за масово плащане е необходимо:

•             Да настроиш счетоводните и/или ТРЗ програмите си да създават файла съгласно  изисквания от Банката формат; Извършването на необходимите настройки може да обсъдиш с компанията, която разработва или поддържа счетоводната или ТРЗ програмата, която използваш.

•             Клиентите, които не ползват специализиран софтуер, могат да се свържат с обслужващия ги финансов център Банката, за да получат помощен файл, изготвен от нея във формат MS Excel, служещ като база за въвеждане на необходимите данни.

 

Какви са таксите за услугата масово плащане:

Таксите за масови плащания са посочени в Тарифата на Банката, приложима за Юридически лица, с която може да се запознаеш тук