Дигитални зони за експресно банкиране

Използвайки удобството на дигиталните зони за експресно банкиране имаш възможност да спестиш до 60 процента от размера на таксите за извършване на операции от сметка в офис на банката.

Можеш да видиш как в таблицата по-долу:

  •  За Индивидуални клиенти:

Преводи:


Вътрешнобанков Междубанков

Превод между сметки на клиента Превод между сметки на различни клиенти Стандартен превод (Бисера)

Експресен превод (RINGS)

В клон на банката 2.50 BGN 2.50 BGN 5.00 BGN 20.00 BGN
Зони за експресно банкиране
1.00 BGN 1.25 BGN 2.50 BGN 16.00 BGN
Спестяваш 1.50 BGN
(60%)
1.25 BGN
(50%)
2.50 BGN
(50%)
4.00 BGN
(20%)

Теглене в брой*:


Пример за теглене на 2400 BGN
В клон (без заявка)
15 BGN
Зони за експресно банкиране 9.00 BGN
Спестяваш

6.00 BGN
(40%)

  • За Бизнес клиенти

Преводи:


Вътрешнобанков Междубанков

Превод между сметки на клиента Превод между сметки на различни клиенти Стандартен превод (Бисера)

Експресен превод (RINGS)

В клон на банката 2.00 BGN 2.00 BGN 4.50 BGN 21.00BGN
Зони за експресно банкиране 1.00 BGN 1.25 BGN 2.50 BGN 16.00 BGN
Спестяваш 1.00 BGN
(50%)
0.75 BGN
(38%)
2.00 BGN
(44%)
5.00 BGN
(24%)

Теглене в брой**:


Пример за теглене на 3200 BGN
В клон (без заявка)
19.20 BGN
Зони за експресно банкиране 12.00 BGN
Спестяваш 7.20 BGN
(38%)

 

*Теглене в брой в клон на Банката, без заявка, върху цялата сума на всяко теглене:

Над 2000 BGN: 0.6% мин.15 BGN

Теглене в дигиталните зони за експресно банкиране:

0.35 %, мин. 3 BGN

Максималната сума за единично теглене през дигиталните зони за експресно банкиране е BGN 800.

Приложимите дневни лимити за извършени транзакции чрез терминални устройства за самообслужване са описани в Тарифата за таксите и комисионите, които Юробанк България АД прилага по извършвани услуги на клиенти – физически лица.

Посочените такси са валидни за стандартна разплащателна сметка за физически лица в национална валута съгласно Тарифа за таксите и комисионите, които Юробанк България АД прилага по извършвани услуги на клиенти – физически лица.

**Теглене в брой в клон на Банката, без заявка, върху цялата сума на всяко теглене:

0.6% мин. Мин. 7 BGN

Теглене в дигиталните зони за експресно банкиране:

0.35 %, мин. 3 BGN

Максималната сума за единично теглене през дигиталните зони за експресно банкиране е BGN 800.

Приложимите дневни лимити за извършени транзакции чрез терминални устройства за самообслужване са описани в Тарифата за таксите и комисионите, които Юробанк България АД

прилага по извършвани услуги на клиенти- юридически лица, еднолични търговци, дружества по Закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и чуждестранни търговски представителства.

 

Посочените такси са валидни за стандартна разплащателна сметка за на клиенти- юридически лица, еднолични търговци, дружества по Закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и чуждестранни търговски представителства в национална валута съгласно Тарифата за таксите и комисионите, които Юробанк България АД прилага по извършвани услуги на клиенти- юридически лица, еднолични търговци, дружества по Закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и чуждестранни търговски представителства.