Дигитални зони за експресно банкиране

Използвайки удобството на дигиталните зони за експресно банкиране имаш възможност да спестиш до 75 процента от размера на таксите за извършване на операции от сметка в офис на банката.

Можеш да видиш как в таблицата по-долу:

  •   За Индивидуални клиенти:

Преводи:


Вътрешнобанков Междубанков

Превод между сметки на клиента Превод между сметки на различни клиенти Стандартен превод (Бисера)

Експресен превод (RINGS)

В клон на банката 4.00 BGN 4.00 BGN 5.00 BGN 20.00 BGN
Зони за експресно банкиране
1.00 BGN 1.25 BGN 2.50 BGN 16.00 BGN
Спестяваш 3.00 BGN
(75%)
2.75 BGN
(68,8%)
2.50 BGN
(50%)
4.00 BGN
(20%)

Теглене в брой от сметка*:


Пример за теглене на 2400 BGN
В клон (без заявка)
16.8 BGN
Зони за експресно банкиране 6.00 BGN
Спестяваш

10.80 BGN
(65%)

  • За Бизнес клиенти:

Преводи:


Вътрешнобанков Междубанков

Превод между сметки на клиента Превод между сметки на различни клиенти Стандартен превод (Бисера)

Експресен превод (RINGS)

В клон на банката 3.00 BGN 3.00 BGN 6.00 BGN 30.00 BGN
Зони за експресно банкиране 1.00 BGN 1.25 BGN 2.50 BGN 16.00 BGN
Спестяваш 2.00 BGN
(67%)
1.75 BGN
(58%)
3.50 BGN
(58%)
14.00 BGN
(47%)

Теглене в брой от сметка**:


Пример за теглене на 2400 BGN
В клон (без заявка)
14.40 BGN
Зони за експресно банкиране 6.00 BGN
Спестяваш 8.40 BGN
(58%)

 

*Теглене в брой в клон на Банката, без заявка, върху цялата сума на всяко теглене:

Над 2000 BGN: 0.70% мин.15 BGN

Теглене на суми от сметка, в дигиталните зони за експресно банкиране, на всяко теглене:

Максималната сума за единично теглене през дигиталните зони за експресно банкиране е BGN 800.

Приложимите дневни лимити за извършени транзакции чрез терминални устройства за самообслужване са описани в Тарифата за таксите и комисионите, които Юробанк България АД прилага по извършвани услуги на клиенти – физически лица.

Посочените такси са валидни за стандартна разплащателна сметка за физически лица в национална валута съгласно Тарифа за таксите и комисионите, които Юробанк България АД прилага по извършвани услуги на клиенти – физически лица.

**Теглене в брой в клон на Банката, без заявка, върху сума до 3 000 BGN на всяко теглене:

0.6% мин. Мин. 5 BGN

Теглене в дигиталните зони за експресно банкиране:

Теглене на суми от сметка, на всяко теглене. Максималната сума на една транзакция е BGN 800.

Приложимите дневни лимити за извършени транзакции чрез терминални устройства за самообслужване са описани в Тарифата за таксите и комисионите, които Юробанк България АД прилага по извършвани услуги на клиенти- юридически лица, еднолични търговци, дружества по Закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и чуждестранни търговски представителства.

Посочените такси са валидни за стандартна разплащателна сметка на клиенти- юридически лица, еднолични търговци, дружества по Закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и чуждестранни търговски представителства в национална валута съгласно Тарифата за таксите и комисионите, които Юробанк България АД прилага по извършвани услуги на клиенти - юридически лица, еднолични търговци, дружества по Закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и чуждестранни търговски представителства в клон на банката.