Структуриран Депозит INDEX

Структуриран Депозит INDEX – с възможност за бонус лихва, обвързана с представянето на индекс

Периодът за набиране на средства и краткосрочно депозиране по условията на Структуриран Депозит INDEX изтече на 19.06.2017 г. След тази дата приключи приемането на средства и откриването на депозити по условията на Структуриран Депозит INDEX.
 

Структуриран Депозит INDEX е депозит в евро за 36 или 60 месеца с гарантирана главница*, основна лихва и възможност за допълнителна доходност – бонус лихва. Бонус лихвата е обвързана с представянето на индекс - STOXX Europe 600 Health Care.

Предимства:

• 100% гарантирани вложения на датата на падежа;*
• Обединява  сигурността на депозита с възможността за допълнителна доходност от непряка инвестиция;
• Депозит INDEX е отлична възможност за непряка и безрискова инвестиция с вероятност за получаване на по-добра лихва в сравнение със стандартните срочни депозити без да поставяте под риск депозираната сума.

*Вложенията Ви няма да бъдат повлияни от евентуална нулева или отрицателна стойност на  STOXX Europe 600 Health Care Index. Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), регламентирано със Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) до общ размер от 196 000 лв, с изключение на влоговете на лица, посочени в чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от ЗГВБ.

Структуриран Депозит INDEX се състои от три периода при лихвени проценти, както следва:

 

Първи период - Набиране на средства и краткосрочно депозиране - до 19.06.2017г. включително.
Получавате 0,01% фиксиран годишен лихвен процент върху депозираната сума, като лихвата се капитализира в деня на изтичане на периода на краткосрочно депозиране. При изтегляне на средствата преди изтичане на периода, лихва не се изплаща.

Втори период - Дългосрочно депозиране - от 20.06.2017г. за период от 36 или 60 месеца, в зависимост от избрания от Вас срок и крайна дата, съответно 20.06.2020 г. за 36-месечния и 20.06.2022 г. за 60-месечния срок.
Получавате основен лихвен процент в размер на 0.01% на годишна база и имате възможност да получите допълнителна доходност – бонус лихва. Лихвите получавате в края на периода на дългосрочното депозиране.
В случай, че прекратите депозита преди изтичане на периода, губите правото да получите лихви и дължите такса за предсрочно прекратяване в размер на 5% от депозираната сума.

Трети период - При изтичане на периода на дългосрочно депозиране съответно от 20.06.2020 за 36м Структуриран Депозит INDEX и 20.06.2022г. за 60м Структуриран Депозит INDEX, банката подновява всички депозити в Стандартен тримесечен срочен депозит, съгласно действащите условия и актуалния Лихвен бюлетин на банката за физически лица към датата на трансформиране.
 

 Характеристики на депозита за срок от 36/60 месеца /втори период/

• База за начисляване на лихвите: 360/360
• Валута: евро
• Минимална сума: 2 500 евро
• Частично теглене – не е разрешено
• Довнасяне – не е разрешено
• Основна лихва – 0.01%
• Възможност за бонус лихва – съгласно инвестиционната компонента
• Неустойка при предсрочно прекратяване – 5% от депозираната сума

 

Как работи?

Автоматично трансформиране


 

STOXX Europe 600 Health Care* е индекс, който включва европейски фирми в сектора на здравеопазването.
 

Индексът е част от Групата на Германската фондова борса (Deutsche Boerse Group) и е един от  индикаторите за представянето на т.нар. суперсектори в европейската икономика. Конкретно STOXX Europe 600 Health Care индекс следи представянето на ключови компании в сектора на здравеопазването. 10-те върхови компонента** от индекса са компаниите Novartis, Roche HLDG P, Sanofi, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Novo Nordisk B, Shire,Fresenius, Actelion и Essilor International.
Информация относно стойностите на индекса STOXX Europe 600 Health Care с код SXDP може да бъде намерена на адрес www.stoxx.com

*Индексът е борсов индикатор, отчитащ движението в цените на акциите на определен брой компании, негови компоненти.
**Въз основа структурата на индекса към 01-и май 2017 г.
 

Инвестиционен компонент

 Формула за изчисляване на бонус лихва за срочен депозит INDEX, заедно с гарантирана главница (използвани са величините, посочени в таблицата по-горе):

 

* Допълнителната доходност (бонус лихва) е равна на удвоения размер на положителното процентно изменение на индекса STOXX Europe 600 Health Care за 36-месечния, съответно 60-месечния период на депозиране, изчислено като разлика между стойността на индекса на първоначалната дата 20.06.2017г. и на крайната дата за фиксиране на индекса - 16.06.2020г. за 36-месечния или съответно 15.06.2022г. за 60-месечния депозит. Съгласно договорената горна граница, максималната бонус лихва, независимо от стойността на изменението на индекса, може да е в размер до 10.60% за 36м СД "ИНДЕКС" или до 29.50% за 60м СД "ИНДЕКС" от общия размер на вложените средства за съответния период. Бонус лихва** се дължи за целия срок и се изплаща еднократно на падеж на СД "ИНДЕКС" само при условие, че има положителен ръст/изменение на индекса STOXX Europe 600 Health Care за периода на депозиране, съответно 36 или 60 месеца. Изплащането на допълнителния бонус не е гарантирано и зависи изцяло от пазарните фактори – обстоятелства, които са извън контрола на Юробанк България и на депозантите.

Структуриран Депозит Индекс е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките(ЗГВБ).
 

Забележка: 

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Health Care (SXDP) към началната дата за фиксиране на индекса, 20.06.2017г., е 789.99    

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Health Care (SXDP) към 29.12.2017г., е 728.02

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Health Care (SXDP) към 31.12.2018г., е 708.43

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Health Care (SXDP) към 31.12.2019г., е 909.42

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Health Care (SXDP) към 31.12.2020г., е 878.94

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Health Care (SXDP) към 16.06.2020г. е 923.69

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Health Care (SXDP) към 31.12.2021г. е 1082.16

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Health Care (SXDP) към 15.06.2022г. е 970.09