Супер сметк@ Открий нови светове!

Супер сметк@

Сметката за заплата, която ти се отплаща всеки месец

Възможност да откриеш изцяло онлайн Супер Сметк@, без посещение в офис. Научи повече тук.

Вече имаш свободата сам да управляваш таксите по заплатната си сметка – ползвай я редовно за ежедневните си разплащания и преводи и получавай бонуси.

1. Какво е Супер Сметк@ ?

Супер Сметка е необикновена разплащателна сметка1, по която получаваш заплатата си и можеш да използваш за всички ежедневни електронни трансакции:

 • Внасяй 3 месеца без такса по твоята сметка в лева. Без ограничение за размера на внесените суми.2
 • Теглиш пари в брой от банкомат с дебитна карта
 • Плащаш БЕЗ ТАКСА в търговски обекти (с дебитна карта на ПОС терминал в България)
 • Пазаруваш удобно онлайн с дебитна карта;
 • Правиш парични преводи и плащаш битовите си сметки през интернет банкиране e-Postbank или мобилното банкиране m-Postbank на Банката.

2. Защо Супер Сметк@ е необикновена ?

 • Премахваш досадната месечна такса - направи само 5 електронни трансакции за календарния месец и таксата за обслужване на сметката автоматично отпада за съответния месец 3;
 • Взимаш бонус, равен на месечната такса - в допълнение към 5-те електронни трансакции, плати и 3 битови сметки в същия месец през интернет банкирането e-Postbank, мобилното банкиране m-Postbank или u-Postbank (Универсален платец) и вземи допълнителен бонус.4
   

                                                                                           

Например:

 

 • Този месец 2 пъти теглиш пари от банкомат, 2 пъти плащаш на ПОС терминал в магазин и правиш 1 онлайн покупка с дебитната си карта, т.е.

5 трансакции = 0 лв. месечна такса по сметката

 • Плащаш 3 от обичайните си битови сметки – например за ток, телефон и вода, т.е.

5 трансакции + 3 битови сметки = 0 лв. месечна такса + финансов бонус по твоята сметка (сума равна на  месечната ти такса за обслужване4)

И ОЩЕ:

 • Управляваш сметката си

Ти решаваш дали ще се възползваш от предимствата за даден месец или не. Дори и да не направиш нужния брой трансакции или да не получиш превод на заплата, сметката ти ще работи като всяка друга стандартна разплащателна сметка с месечна такса за обслужване. Ако в следващия месец направиш 5 електронни трансакции и постъпи превод на заплата*, то отново ще можеш да спечелиш от сметката си.

Когато получаваш заплатата си по банков път и я използваш основно за безкасови плащания (парични преводи, покупки с дебитна карта на ПОС терминал или онлайн) можеш да получиш данъчно облекчение в размер до 500 лв. годишно6.

 • Други удобства за теб като клиент на банката            
  • Получаваш безплатен достъп до интернет банкиране e-Postbank и до мобилно банкиране m-Postbank;
  • Прехвърляш безплатно средства между сметките си в Банката през e-Postbank и m-Postbank;
  • Безплатно получаваш висок клас дебитна карта Mastercard/Visa Classic с 2 000 лв. дневен лимит за теглене.

1 За откриването и използването на "Супер сметк@“ е необходим превод на работна заплата по сметката в размер на минимум 500 лв. нето ежемесечно и издаване на дебитна карта към сметката.

Промоционалните условия са валидни от 01.07.2024г. до 01.10.2024г. за извършени вноски на банкноти в лева по лични сметки на физически лица, в лева - в офис, на ATM или терминални устройства за самообслужване на Пощенска банка. При внасяне на суми над 100 000 лв. на каса, банката изисква подаване на писмена заявка 3 работни дни предварително. При липса на заявка се прилага стандартната такса съгласно Тарифата за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица. В обхвата на промоционалните условия не влизат вноски от трети физически лица и внасяне на монети. При внасяне на АТМ или терминално устройство на самообслужване, условията се прилагат до размера на максималните дневни лимити за съответния канал. 

Банката предоставя 100% отстъпка от размера на месечната такса за обслужване на "Супер сметк@“ съгласно Тарифата на Банката, ако в рамките на предходния  календарен месец е изпълнено условието по бележка 1 и клиентът е направил поне пет трансакции от сметката чрез дебитна карта (плащане при търговец или теглене на пари в брой на банкомат); чрез преводи и плащания през Интернет банкиране e-Postbank/Мобилно банкиране m-Postbank или плащане на битови сметки чрез услугата Универсален платец u-Postbank. Отчитат се тези трансакции, за които сметката е задължена и са осчетоводени в рамките на предходния календарен месец, а всички извършени, но неосчетоводени през предходния календарен месец трансакции се отчитат през месеца, в който са осчетоводени. Не се вземат предвид вътрешнобанкови преводи от сметката към други сметки на клиента в Банката; както и плащане на задължения по кредитна карта, издадена от Банката през Интернет банкиране E-Postbank; както и проверка на баланс по сметката чрез дебитна карта на банкомат. Отстъпката се предоставя до 30.04.2025 г. След посочената дата, Банката има право да промени размера на отстъпката или да прекрати прилагането й.

4 Банката предоставя месечен бонус в размер на 2,50 лв., ако в рамките на предходния календарен месец са изпълнени условията, посочени в бележки 1 и 2 по-горе и са направени поне още 3 комунални плащания месечно (плащания за битови услуги, местни данъци и такси). Трите комунални плащания следва да са извършени от Супер сметк@ през Интернет банкиране e-Postbank, Мобилно банкиране m-Postbank или Универсален платец U-Postbank. Отчитат се тези трансакции, за които сметката е задължена и са осчетоводени в рамките на предходния календарен месец, а всички извършени, но неосчетоводени през предходния календарен месец трансакции се отчитат през месеца, в който са осчетоводени. Не се вземат предвид комунални плащания, извършени през банкомат. Бонусът се превежда по сметката през следващия календарен месец. Бонусът се предоставя до 30.04.2025 г. След тази дата, Банката има право да промени размера на предоставяния бонус или да прекрати предоставянето му.

5 Предложението е валидно при подаване на искане за нов овърдрафт, отпуснат по разплащателна сметка - Супер сметка@. След изтичане на тримесечния период с 0% лихва, овърдрафтът започва да се олихвява съгласно индивидуалния договор на клиента. При 12.95% променлива годишна лихва за потребителски овърдрафт с размер 3 000 лв., усвоен изцяло в началото на срока и погасяване на равни месечни вноски, всяка в размер на 267.88 лв., за срок от 12 месеца, при превод на работна заплата по разкрита в банката Супер сметк@ и с включени такси и комисиони, описани в секция Такси и комисионни, общата дължима сума е 3 275.58 лв., ГПР е 18.05%. Повече информация за условията за кандидатстване за овърдрафт може да намерите тук, както и във всеки офис на банката.

6 В сравнение с таксите за същите трансакции по стандартна разплащателна сметка. За извършване на трансакции по електронен път по "Супер сметк@“ се дължат такси, съгласно тарифата Тарифата на Банката. За извършване на трансакции в офис на Банката се дължат такси в двоен размер, в сравнение с таксите за същите трансакции по стандартна разплащателна сметка. Пълната информация за всички такси и комисиони, приложими по "Супер сметк@“ е публикувана в Тарифата на банката за физически лица, достъпна на  http://www.postbank.bg/ и в офисите на Банката.
7 Съгласно чл. 22д от ЗДДФЛ от 01.01.2017 г. е в сила данъчно облекчение в размер на 1% от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв., в случай че 100% от облагаемите доходи са получени по банков път и 80% или повече от тях са използвани за плащане на разходи чрез безкасови плащания и лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.