ЗЕЛЕН ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ ОТ ПОЩЕНСКА БАНКА

Зелен жилищен кредит от Пощенска банка

Валута
Сума
Години
Лихвен процент
Месечна вноска

ЗЕЛЕН ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ 

Твоята ангажираност по отношение на екологията и пестението на енергия има значение! Пощенска банка ти предоставя възможност да допринесеш за по-устойчиво бъдеще като намалиш отпечатъка си върху околната среда!

Имаш мечта за енергийно ефективен дом, ние ти даваме подходящото финансово решение!

Кандидатствай за Зелен жилищен кредит от Пощенска банка и можеш да се възползваш от по-добри лихвени условия под формата на лихвена отстъпка спрямо стандартните условия по жилищен кредит в лева!*

  

Цел на кредита:

 • Покупка на енергийно ефективен жилищен имот клас А или по-висок*;
 • Рефинансиране на жилищен кредит използван за покупка на енергийно ефективен жилищен имот, клас А или по-висок*;
 • Енергийно ефективни подобрения на дома - производство на зелена енергия чрез фотоволтаични панели, соларни панели за производство на топла вода или инвестиция в умни енергийни системи за дома с цел минимизиране на консумацията на енергия*,**;
 • Голям размер на финансиране до 700 000 лева;
 • Срок на кредита до 35 години.

Специални условия - отстъпка от лихвения процент:

 •  15 базисни точки спрямо стандартната лихвена надбавка по целеви жилищен кредит в лева при ползване на Зелен жилишен кредит за покупка на енергийно ефективен жилищен имот клас А или по-висок или при рефинансиране на кредит за покупка на такъв вид имот*, ***;
 •  10 базисни точки спрямо стандартната лихвена надбавка по целеви жилищен кредит в лева при ползване на Зелен жилишен кредит за енергийно ефективни подобрения на дома*,**,***.

Предимствата за теб:

 • По-ниски разходи за лихви по Зеления жилищен кредит*,***;
 • Намаляване на енергийното ти потребление чрез природосъобразна инвестиция;
 • Подобряване на екологичните характеристики на твоето жилище;
 • По-ниски разходи за битови сметки.                                  

Защо да избереш жилищен кредит от Пощенска банка?
 

 • Предлагаме ти гъвкави и достъпни финансови решения;
 • Получаваш индивидуална, специализирана консултация от наш експерт;
 • Възползваш се от опита на утвърдена банка в жилищното кредитиране.
 

Консултирай се с наш експерт и вземи своята индивидуална оферта.  

ЗАЯВИ ОНЛАЙН още сега!

Очакваме те в нашите офиси и специализирани Центрове за жилищно кредитиране, в които ще ти предоставим експертна консултация и оферта спрямо Твоите нужди и изисквания!

Имаш въпроси за този кредит? 

Заяви безплатна онлайн видео консултация и нашите експерти ще отговорят на въпросите ти относно най-подходящото за теб жилищно финансиране.

           

*При подаване на искане за Зелен жилищен кредит в лева от Пощенска банка, банката прилага специални условия с приложена отстъпка - предоставяне на по-ниска лихвена надбавка по кредита спрямо стандартната такава по жлищен кредит в лева.

**От обхвата на енергийно ефективните подобрения на дома, които могат да бъдат финансирани със Зелен жилищен кредит са изключени оборудване и технологии, които се задвижват предимо от изкопаеми горива. 

***Годишният лихвен процент при Зелен жилищен кредит е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента, в зависимост от сумата, индивидуалния профил на клиента, срока на кредита и стойността на обезпечението. Условията са приложими, в случай че отговаряте на изскванията на банката. За да получиш индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на банката. Кредитор е "Юробанк Бълария" АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка). 

Пример при Зелен жилищен кредит за покупка на енергийно ефективен жилищен имот клас А или по-висок / за рефинансиране на кредит за покупка на енергийно ефективен жилищен имот клас А или по-висок с размер 150 000 лв., срок 240 месеца (240 бр. месечни вноски) и 2,75% променлив годишен лихвен процент, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв., 450 лв. таксата за анализ и документално оформяне на обезпечението- в зависимост от исканата сума, 195 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 2.96%, месечната вноска е 818.38 лв., обща дължима сума 198 249.55 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. В случай, че кредитът се отпуска с цел рефинансиране на кредит за покупка на енергийно ефективен жилищен имот клас А или по-висок, кредитополучателят ползва и допълнителна отсъпка: без такса за документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума (съгласно Тарифата на Банката таксата за документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума е в размер: до 50 000 лева - 200 лева; от 50 001 до 100 000 лева - 250 лева; от 100 001 до 200 000 лева - 450 лева; над 200 001 лева - 700 лева). Разходите за застраховки, както и разходите за уредяване на ипотека не са включени в ГПР. 

Пример при Зелен жилищен кредит за  енергийно ефективни подобрения на дома с размер 50 000 лв., срок 240 месеца (240 бр. месечни вноски) и 2,80% променлив годишен лихвен процент, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство", с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв., 200 лв. такса за анализ и документално оформяне на обезпечението- в зависимост от исканата сума, 195 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 3.28%, месечната вноска е 274.03 лв., обща дължима сума 67 889.93лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховки, както и разходите за уредяване на ипотека не са включени в ГПР.  

Посочените условия са приложими за кредити, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, отпускани от "Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

 

 •  Размер на кредита: до 700 000 лева;  
 • Срок: до 35 години;
 • Финансиране до 85% от пазарната оценка на имота;
 • Флекси опция - възможност за гъвкаво погасяване на кредита.
 • Параметри на опция "Флекси":

 • Възможност за намаляване месечните вноски по кредита с до 50% от текущия им размер, увеличаване до 100%  или пропускане плащането на вноска. 
 • Валидна само за кредити с равни месечни (анюитетни) вноски, погасявани редовно, съгласно погасителния план поне 3 месеца, считано от датата на неговото пълно усвояване.
 • Промяна (увеличение или намаляване) на вноските до 2 пъти и за общо не повече от 6 месеца през всяка календарна година, а от опцията за пропускане на вноска - веднъж през всяка календарна година, в случай че месечните вноски се погасяват редовно.
 • Намаляване или пропускане на вноска се допуска, ако текущата погасителна вноска (към датата на подаване на молбата за промяна) е под 120% от размера на контролна вноска. Контролната вноска се изчислява от Банката на базата на първоначалния размер и срок на кредита и на текущата стойност на приложимия по кредита лихвен процент.
 • Прилагането на опцията за намаляване или пропускане на месечна вноска води до пропорционално увеличаване на месечните вноски по кредита в оставащия период на погасяване. 

Такси и комисиони на Банката:

 • Такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума:

Искана сума в лева

Размер на такса в лева

до 50 000 200
от 50 001 до 100 000 250
от 100 001 до 200 000 450
над  200 001 700
 • 195 лв. такса за оценка на имот - за апартамент; 
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

При кандидатстване за жилищен кредит за кредит за покриване на други задължения*:

 • Без такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума*;
 • Без такса за оценка на имот ( 195 лв. за апартамент, съгласно Тарифата на Банката);
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.  

*Съгласно Тарифата на Банката таксата за анализ и документално оформяне на обезпечението- в зависимост от исканата сума е в размер: до 50 000 лева - 200 лева; от 50 001 до 100 000 лева - 250 лева; от 100 001 до 200 000 лева - 450 лева; над 200 001 лева - 700 лева.