Овърдрафт

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент

Вземи овърдрафт по сметка за заплата СуперСметк@ или пенсия по програма "Златно време" и се възползвай от специалното ни предложение: 

0% ЛИХВА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 3 МЕСЕЦА ОТ ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ1

Възможност да вземеш Овърдрафт изцяло онлайн! 2

 

Допълнителни средства при превод на заплата

Овърдрафтът е кредит, с предварително определен лимит, с който можете да си осигурите достъп до допълнителни средства, чрез разплащателна сметка, по която се превежда заплатата или пенсията Ви. Одобреният лимит може да се използва многократно, изцяло или на части, както за теглене на суми в брой, така и за заплащане на стоки и услуги в търговски обекти чрез ПОС терминал.  

Предимства:

 • Денонощно разполагате с допълнителни парични средства, чрез дебитната си карта;
 • Многократно използвате кредитния лимит;
 • Заплащате лихва само върху усвоената сума на овърдрафта;
 • Възможност за автоматично подновяване при изтичане на първоначално договорения срок, без да посещавате офис на банката;
 • Допълнителна сигурност чрез програма "Защита на плащанията," която осигурява покритие на задълженията по овърдрафта при непредвидени житейски ситуации, като продължителен болничен, инвалидизация, нежелана безработица или хоспитализация.3

 Вземи Овърдрафт до 3 часа!4

 • Бързо разглеждане на искането за кредит - до 2 работни часа;
 • Получаване на средства - до 1 работен час;
 • Възможност за безплатно експресно издаване на дебитна карта.

Документи за кандидатстване:

 • Молба за потребителски овърдрафт (по образец)
 • Kопие от лична карта  

1Предложението е валидно при подаване на искане за нов овърдрафт, отпуснат по разплащателна сметка - Супер Сметк@ или "Златно време". След изтичане на тримесечния период с 0% лихва, овърдрафтът започва да се олихвява съгласно индивидуалния договор на клиента.

Информация за условията за откриване и ползване на разплащателна сметка - Супер Сметк@ и "Златно време" може да намерите тук и тук, както и в най-близкия офис на Банката.

2Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов овърдрафт и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката. 

3Застрахователната програма "Защита на плащанията" е допълнителна услуга към овърдрафти от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма Защита на плащанията за овърдрафти от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на банката.

4Опцията за експресно разглеждане на искането е приложима само при подаване на искане за Овърдрафт с размер до 10 000 лв., в офис на банката от клиенти на трудов договор; не се прилага при кандидатстване онлайн или по телефон. В случай че е избрана опция  за експресно разглеждане на искането за овърдрафт, банката се задължава в рамките на 2 работни часа от въвеждането на искането да го разгледа и да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по подаденото искане, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на  допълнителни документи. Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение /СМС/  на посочения от кредитоискателя мобилен телефон или при явяването му във финансовия център, в който е подал искането. При одобрение, банката дава възможност за сключване на договор за овърдрафт и усвояването му в рамките на 1 работен час. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за овърдрафт, кредитоискателят има възможност да получи услуга-експресно издаване на една дебитна или една кредитна карта. Пълна информация относно сроковете и условията на предлаганата експресна услуга, включително и експресното издаване на дебитна/кредитна карта можете да намерите в "Условия за предоставяне на овърдрафт с избрана опция за експресно разглеждане на искането", налична на сайта на Банката.

Потребителски овърдрафт 

 • Размер:  До 3 нетни работни заплати  (макс. размер до 10 000 лв.)1
 • Срок:  12 месеца
 • Погасяване:  С всяко едно постъпване на средства по сметката
 • Подновяване: Възможност за автоматично подновяване за нов 12 месечен период
 • Лихвен процент: В зависимост от профила на клиента2

Лихвени проценти

При овърдрафт в лева при превод на
работна заплата по сметка в Банката3

от 10,95% до 12,95%

При овърдрафт в лева при превод на
пенсия по сметка в Банката и пакет"Златно време"4

10,95%

Специална оферта за овърдрафт, открит по разплащателна сметка Супер Сметк@ или "Златно време"  0% лихва през първите 3 месеца от договора за кредит.5

 

1При овърдрафт по програма за пенсионери "Златно време"  максималния размер на овърдрафта е от 200 до 1 000 лв., но не повече от един път размера на пенсията.

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД  за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

При кредит с размер 1 000 лв., с 0% лихва за първите 3 месеца и 10.95% променлива годишна лихва за останалия период, след 3-я месец, усвоен изцяло в началото на срока  и погасяван на равни  месечни вноски,  всяка в размер на 88,36 лв. за срок от 12 м. Общата дължима сума е 1 092.03 лв. при превод на работна заплата по сметка в Банката, открита по "Златно време", без такса за откриване и с месечна такса 1.40 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по овърдрафт, такса за обработка на документи при кандидатстване в размер на 15 лв., ГПР е 18.19%.

При кредит с размер 3 000 лв., с 0% лихва за първите 3 месеца и 12.95% променлива годишна лихва за останалия период, след 3-я месец, усвоен изцяло в началото на срока  и погасяван на равни  месечни вноски,  всяка в размер на 267,88 лв. за срок от 12 м. Общата дължима сума е 3 275.58 лв. при превод на работна заплата по сметка в Банката, открита по „Супер сметк@“, с такса за откриване  1 лв. и месечна такса 2.50 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по овърдрафт, такса за обработка на документи при кандидатстване в размер на 30 лв., ГПР е 18.05%.

Превод на работна залата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по една от следните програми за комплексно банково обслужване"Моето банкиране“"Моето семейство“, "Priority by Postbank", "Моето предимство“"Моят престиж“ или "Супер сметк@". При ползване на програма за комплексно банково обслужване или Супер сметк@, са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на Банката.

В случай че към момента на сключване на договора, клиентът вече ползва някоя от пакетните програми на Пощенска банка, той няма да се задължава да го преоформя в "Златно време" и ще може да се възползва от кредитното предложение.

Предложението е валидно при подаване на искане за нов овърдрафт, отпуснат по разплащателна сметка - Супер сметка@ или "Златно време". След изтичане на тримесечния период с 0% лихва, овърдрафтът започва да се олихвява съгласно индивидуалния договор на клиента. Информация за условията за откриване и ползване на разплащателна сметка - Супер сметка@ и "Златно време" може да намерите тук и тук, както и във всеки офис на банката.

 

 • Tакса за обработка на документи при кандидатстване – в зависимост от исканата сума*:

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 200 до 1 000 15
от 1 001 до 4 000 30
от 4 001 до 7 000 50
от 7 001 до 10 000 70
от 10 001 до 20 000 100
над 20 000 175
 • Такса за подновяване на овърдрафт – 1% върху разрешения размер, но не по-малко от 10 лева, платима при всяко удължаване на срока на овърдрафта 

* Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при подаване на искането за овърдрафт, останалата част от сумата - в срок до два месеца след подаване на искането за кредит. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за овърдрафт, таксата се завишава с 30 лв, спрямо стандартните, платими на два етапа - 30 лв. при кандидатстване за овърдрафт, останалата част от сумата - в срок до два месеца след подаване на искането за кредит.

При ползване на програма за комплексно банково обслужване, са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.