Програма Моето банкиране

Програмата осигурява богат набор от банкови продукти и услуги, които Ви носят удобство в натовареното ежедневие. Възползвайте се от комплексно банково обслужване, което можете да адаптирате към Вашите индивидуални потребности.

Вие сами решавате кои продукти да изберете и от кои преференции да се възползвате, а таксата е само една. Разплащайте активно с вашата дебитна карта към сметката за работна заплата и ще платите по-ниска месечна такса за обслужване на програма „Моето банкиране“ ¹.

Какво получавате:

 • НОВО - Внасяй 3 месеца без такса по твоята сметка в лева. Без ограничение за размера на внесените суми.2 
 • Разплащателна сметка в лева и съвкупност от банкови продукти и услуги, необходими за удобно и сигурно банкиране   
 • Международна дебитна карта без месечна такса за обслужване - Debit MasterCard/ Visa Classic с 2 000 лв. дневен лимит за теглене на АТМ

Какво още може да изберете на цената на една обща месечна такса:

 • Интернет/ Мобилно банкиране , осигуряващи бърз достъп до средствата - по всяко време и отвсякъде
 • Мобилно приложение One Wallet by Postbank – плащате бързо, сигурно и удобно с нашия дигитален портфейл само с мобилния си телефон
 • Необграничен брой вътрешнобанкови преводи, наредени през Интернет "e-Postbank"Мобилно банкиране "m-Postbank" от основната разплащателна сметка
 • 3 броя комунални плащания или местни данъци и такси, месечно
 • Специални предложения за депозитни продукти

Вземете още преференции и безплатни услуги по Програма "Моето банкиране" като превеждате работната си заплата в Банката:

 • Направете само 3 дебитни трансакции с банковата карта за календарния месец и месечната такса за обслужване за следващия месец ще бъде намалена ¹
 • БЕЗПЛАТНО теглене на пари в брой с дебитна карта от всички 498 банкомата на Пощенска банка в страната;
 • БЕЗПЛАТНИ SMS известия ³ - 3 броя, месечно, за операции по разплащателната сметка в лева или при трансакции с дебитната карта;
 • Преференциални лихвени условия 4при кандидатстване за овърдрафт, потребителски или жилищен кредит от Пощенска банка. 

Защо  Програма "Моето банкиране" е Вашето решение за ежедневно банкиране:

 • Защото пестите средства
  • Колкото повече продукти и услуги по програмата ползвате, толкова по-изгодна е тя за Вас;
  • По-ниска месечна такса за обслужване при активно ползване на дебитната карта към нея ¹;
  • Правите неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи от основната разплащателна сметка чрез Интернет/ Мобилно банкиране


 • Защото печелите
  • Получавате преференциални условия по най-използваните в ежедневието банкови услуги и продукти срещу заплащането на една месечна такса;
  • Имате достъп до преференциални лихвени условия при кандидатстване за овърдрафт, потребителски или жилищен кредит от Пощенска банка с превод на работна заплата4         

   

 • Защото пестите време

¹ По-ниска месечна такса за обслужване на Пакетна програма „Моето банкиране“ се прилага при извършване на най-малко три дебитни трансакции с банковата карта към основна разплащателна сметка с превод на работна заплата, през предходния календарен месец, вкл. през мобилно приложение “One Wallet by Postbank”.

² Промоционалните условия са валидни от 01.04.2024г. до 01.07.2024г. за извършени вноски на банкноти в лева по лични сметки на физически лица, в лева - в офис, на ATM или терминални устройства за самообслужване на Пощенска банка. При внасяне на суми над 100 000 лв. на каса, банката изисква подаване на писмена заявка 3 работни дни предварително. При липса на заявка се прилага стандартната такса съгласно Тарифата за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица. В обхвата на промоционалните условия не влизат вноски от трети физически лица и внасяне на монети. При внасяне на АТМ или терминално устройство на самообслужване, условията се прилагат до размера на максималните дневни лимити за съответния канал. 

³ Всички SMS съобщения се предоставят чрез съответния доставчик на мобилни комуникации, като банката не носи отговорност за не получаването им или ненавременното им получаване, когато това се дължи на причини, намиращи се извън контрола на банката, в това число, но не само, проблеми в преносната комуникационна среда на съответните доставчици на мобилни комуникации, форсмажорни обстоятелства и др.

4 Отпускане на овърдрафт, потребителски кредит или жилищен кредит при условията на програма "Моето банкиране" на Пощенска банка, се извършва при одобрение на подадено от потребителя искане и сключване на съответните договори за кредит.

За програма "Моето банкиране" и включените към нея банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в Тарифата за физически лица на Банката.

Добавянето на допълнителни услуги, включени в програма "Моето банкиране" на Пощенска банка се извършва при подписване на съответните допълнителни договори, когато това е приложимо за съответната услуга.