Като клиент на ПОК "Доверие" получавай пенсията си в Пощенска банка и се възползвай от специалните ни условия

НОВО - внасяй 3 месеца без такса по твоята сметка в лева. Без ограничение за размера на внесените суми1

Спести време и разходи. Открий сметка за превод на пенсия по програма "Доверие" ²

 • Програмата е съобразена с твоите потребности
 • Получаваш пенсия си по разплащателна сметка по програма "Доверие" с дебитна карта от Пощенска банка

Получаваш атрактивни условия ³при превод на пенсия по програма "Доверие"

 • Без такса за откриване на сметка в лева
 • Без такса при теглене от банкомати на Пощенска банка с дебитната карта по сметката

Възползвай се от специалните условия⁴по потребитеслки кредит и овърдрафт, при превод на пенсия в банката

 • Атрактивни лихвени условия
 • Сума до 20 000 лева
 • Срок до 5 години
 • Без лихва за първите 3 месеца по кредит овърдрафт

Допълнителни възможности

 • Депозит "Златна рента"5 за пенсионери с фиксиран лихвен процент и възможност да получаваш лихвата всеки месец

Срочен депозит "Златна рента"

При получаване на пенсия по сметка в Пощенска банка можете да се възползвате от 12-месечен срочен депозит.

Предимства и характеристики

 • Без такса за откриване на депозита
 • Без такса за закриване и теглене на падеж

Параметри

 • Срок - 12 месеца
 • Валута - лева, евро, щ.долари
 • Минимална сума за откриване - 200 лв., евро, щ.долари
 • Довнасяне и теглене - не се допуска за срока на депозита

Годишни лихвени проценти

На падеж депозитът се подновява автоматично при съответните лихвени проценти и условия за депозит "Златна рента", съгласно актуалния лихвен бюлетин на банката за физически лица.

¹ Промоционалните условия са валидни от 01.04.2024г. до 01.07.2024г. за извършени вноски на банкноти в лева по лични сметки на физически лица, в лева - в офис, на ATM или терминални устройства за самообслужване на Пощенска банка. При внасяне на суми над 100 000 лв. на каса, банката изисква подаване на писмена заявка 3 работни дни предварително. При липса на заявка се прилага стандартната такса съгласно Тарифата за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица. В обхвата на промоционалните условия не влизат вноски от трети физически лица и внасяне на монети. При внасяне на АТМ или терминално устройство на самообслужване, условията се прилагат до размера на максималните дневни лимити за съответния канал. 

² Програма "Доверие" е специално създадена за пенсионери, получаващи пенсия от ПОК "Доверие". Детайлна информация за програмата, както и за допълнителните възможности при превод на пенсия от сметка в Пощенска банка можеш да получиш на www.postbank.bg или във всеки удобен за теб офис на Пощенска банка.

³ Ако лицето не получава превод на пенсия по разплащателна сметка по програма "Доверие" в Пощенска банка за период от 3 (три) последователни месеца към сметката се прилагат условията и лихвените проценти за стандартна разплащателна сметка, приложими към съответната дата, съгласно условията на продукта.

⁴ Предложението е валидно за клиенти, които получават пенсията си по разплащателна сметка в Пощенска банка. Банката има право да не одобри подадена молба за отпускане на потребителски кредит и/или овърдрафт без да посочи причината за това, освен в случаите, предвидени в чл.18, ал.1 от Закона за потребителкския кредит. С пълни условия може да се запознаеш във всеки удобен за теб офис на Пощенска банка.

5 Предложението е валидно за клиенти, които получават пенсията си по сметка в Пощенска банка. Лихвата се изплаща в края на всеки едномесечен период, считано от датата на откриване на депозита, като се превежда по разплащателна или спестовна сметка в банката, открита в същата валута. С пълните условия може да се запознаете на www.postbank.bg или във всеки удобен за теб офис на Пощенска банка.