Жилищен кредит с овърдрафт БЕЗ лихва за цяла година

Жилищен кредит

Валута
Сума
Години
Лихвен процент
Месечна вноска

ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ

Сега с Овърдрафт без лихва за цяла година*

Промоция до 31.10.2021г.*

Малките стъпки днес Ви помагат да постигнете мечтите си утре. Сега е времето за Вашия нов дом с жилищен кредит от Пощенска банка.

Ето защо създадохме жилищен кредит с възможност за ползване на овърдрафт без лихва за цяла година, за да разполагаш с допълнителни средства по всяко време и навсякаде.

Кандидатствайте за жилищен кредит от 07.06.2021 г. до 31.10.2021 г. и се възползвайте от атрактивните ни условия*:

  

При нов жилищен кредит:

 •  от 2.70% до 3.45% променлив лихвен процент в лева**;
 •  Голям размер на финансиране до 500 000 лева;
 •  Срок на кредита до 35 години.

 При жилищен кредит за покриване на други задължения над 100 000 лева:  

 • от 2.70% до 3.15% променлив лихвен процент в лева**;
 • До 30% допълнително финансиране за ремонт и подобрения на дома;
 • Срок на кредита до 35 години.  

Сега имате възможност и за повече сигурност с Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 3 години.

Консултирайте се с наш експерт и вземете своята индивидуална оферта.  

ЗАЯВИ ОНЛАЙН още сега!

Очакваме Ви в нашите офиси и специализирани Центрове за жилищно кредитиране, в които ще Ви предоставим експертна консултация и оферта спрямо Вашите нужди и изисквания!

Имате въпроси за този кредит? 

Възползвайте се от новата ни дигитална услуга - онлайн консултация за жилищен кредит през мобилната апликация EVA Postbank. Попитайте EVA за всички стъпки от подготовката, покупката и финансирането на имота с жилищен кредит, без да посещавате офис на банката.

Или заявете безплатна онлайн видео консултация и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране.

Защо да изберете жилищен кредит от Пощенска банка?
 

 • Предлагаме Ви гъвкави и достъпни финансови решения;
 • Получавате индивидуална, специализирана  консултация от наш експерт;
 • Възползвате се от опита на утвърдена банка в жилищното кредитиране.
   

*Предложението за потребителски овърдрафт при преференциални условия е валидно при кандидатстване в периода от 07.06.2021 г. до 31.10.2021 г. за нов овърдрафт в размер до една нетна работна заплата, но не повече от 3 000лв., при подадено в същия период искане за нов жилищен кредит, от Пощенска банка, при последвало одобрение на кредита и подадено искане за усвояване на одобрения жилищен кредит в срок до 31.12.2021г., постъпил превод на работна заплата по сметка в банката по Пакетна програма и в случай, че отговаряте на допълнителните изисквания на банката. След изтичане на преференциалния период без лихва, овърдрафтът започва да се олихвява съгласно индивидуалния договор на клиента.

Посочените условия са приложими за кредити, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, отпускани от "Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

**Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента, в зависимост от сумата, индивидуалния профил на клиента, срока на кредита и стойността на обезпечението. 

Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от  стойностите, посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

Пример при нов жилищен кредит с размер 110 000 лв., срок 240 месеца(240 бр. месечни вноски) и 2,70% променлив годишен лихвен процент, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв., 100 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението, 150 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 2.94%, месечната вноска е 597.43 лв, обща дължима сума 145 131.45 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

Пример жилищен кредит за покриване на други задължения с размер 110 000 лв., срок 240 месеца(240 бр. месечни вноски) и 2,70% променлив годишен лихвен процент, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв, с държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 2.89%, месечната вноска е 597.43 лв., обща дължима сума 144 681.45 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

 •  Размер на кредита: до 500 000 лева;  
 • Срок: до 35 години;
 • Финансиране до 85% от пазарната оценка на имота;
 • Флекси опция - възможност за гъвкаво погасяване на кредита.
 • Параметри на опция "Флекси":

 • Възможност за намаляване месечните вноски по кредита с до 50% от текущия им размер, увеличаване до 100%  или пропускане плащането на вноска. 
 • Валидна само за кредити с равни месечни (анюитетни) вноски, погасявани редовно, съгласно погасителния план поне 3 месеца, считано от датата на неговото пълно усвояване.
 • Промяна (увеличение или намаляване) на вноските до 2 пъти и за общо не повече от 6 месеца през всяка календарна година, а от опцията за пропускане на вноска - веднъж през всяка календарна година, в случай че месечните вноски се погасяват редовно.
 • Намаляване или пропускане на вноска се допуска, ако текущата погасителна вноска (към датата на подаване на молбата за промяна) е под 120% от размера на контролна вноска. Контролната вноска се изчислява от Банката на базата на първоначалния размер и срок на кредита и на текущата стойност на приложимия по кредита лихвен процент.
 • Прилагането на опцията за намаляване или пропускане на месечна вноска води до пропорционално увеличаване на месечните вноски по кредита в оставащия период на погасяване. 

Такси и комисиони на Банката:

 • 100 лв. такса за оценка на кредитоспособността*;
 • 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението**;
 • 150 лв. такса за оценка на имот - за апартамент;
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

При кандидатстване за жилищен кредит за кредит за покриване на други задължения*:

 • Без такса за оценка на кредитоспособността*;
 • Без такса за документален анализ на обезпечението**;
 • Без такса за оценка на имот (150 лв. за апартамент, съгласно Тарифата на Банката);
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

*Съгласно тарифата на Банката таксата за оценка на кредитоспособността е 100 лв. при доходи от трудови и служебни правоотношения. За клиенти с доказани доходи от други източници таксата е 160 лв., а при доказани доходи от чужбина - 200 лв.

**Съгласно тарифата на Банката таксата е в размер 200 лв., когато имотът (вкл. дворно място), предмет на анализа, е с до две промени в собствеността за период от 10г. назад. Когато имотът е с над две промени в собствеността за период от 10 г. назад, таксата за документален анализ на обезпечението е в размер на 400 лв.