С програма "Priority by Postbank" спестяваш:

 

1Добавянето на допълнителни услуги, включени в програмата "Priority by Postbank", се извършва при подписване на съответните допълнителни договори, когато това е приложимо за услугата. За програма Priority By Postbank и включените към нея банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в действащата Тарифа за таксите и комисионите, които "Юробанк България" АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица.

2Всички SMS съобщения се предоставят чрез съответния доставчик на мобилни комуникации, като банката не носи отговорност за не получаването им или ненавременното им получаване, когато това се дължи на причини, намиращи се извън контрола на банката, в това число, но не само, проблеми в преносната комуникационна среда на съответните доставчици на мобилни комуникации, форсмажорни обстоятелства и др.

 

 

 

 

С програма "Priority by Postbank" спестяваш:

 

1Добавянето на допълнителни услуги, включени в програмата "Priority by Postbank", се извършва при подписване на съответните допълнителни договори, когато това е приложимо за услугата. За програма Priority By Postbank и включените към нея банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в действащата Тарифа за таксите и комисионите, които "Юробанк България" АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица.

 

 

С програма "Priority by Postbank" спестяваш:

 

1Добавянето на допълнителни услуги, включени в програмата "Priority by Postbank", се извършва при подписване на съответните допълнителни договори, когато това е приложимо за услугата. За програма Priority By Postbank и включените към нея банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в действащата Тарифа за таксите и комисионите, които "Юробанк България" АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица.

2Всички SMS съобщения се предоставят чрез съответния доставчик на мобилни комуникации, като банката не носи отговорност за не получаването им или ненавременното им получаване, когато това се дължи на причини, намиращи се извън контрола на банката, в това число, но не само, проблеми в преносната комуникационна среда на съответните доставчици на мобилни комуникации, форсмажорни обстоятелства и др. 

3Отпускане на овърдрафт, потребителски кредит или жилищен кредит при условията на пакетна програма „Priority by Postbank“ на Пощенска банка, се извършва при одобрение от Банката на подадено от клиента искане и сключване на съответните договори за кредит, предлагани от Банката.