Инвестиционно-застрахователен продукт Моето бъдеще

Инвестиционно-застрахователен продукт "Моето бъдеще"

„Моето Бъдеще“ е застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд. Продуктът е разработен от дългогодишния ни партньор ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД и е насочен към Премиум клиентите на Пощенска банка.

С „Моето Бъдеще“ нашите клиенти ще могат едновременно да получат дългосрочна застрахователна защита и възможност за достъп до международните финансови пазари, при управление на инвестицията от опитни специалисти.

 

 Как работи продуктът?

Застраховка „Моето Бъдеще“ е специално предназначена за вложение и инвестиране съобразно личните цели и приоритети на всеки клиент  в различните фази от живота му.

Застрахователната премия, която се заплаща в замяна на поетите от застрахователя задължения по застрахователния договор, е разпределена в рискова и инвестиционна част. Рисковата премия служи за покриване на застрахователните рискове, а инвестиционната - за закупуване от застрахователя на инвестиционни дялове в избраните от клиента фондове, като рискът от инвестицията се носи от клиента. Цената на дяловете се влияе от промените в капиталовите пазари, затова при по-дългосрочна инвестиция е възможно да се реализира по-висока доходност, което означава получаване на по-голяма сума от вложената. Така, съгласно условията на застраховката, при изтичане на срока ѝ, клиентът ще получи застрахователно плащане в размер на сума, равна на стойността на инвестиционните дялове, закупени с платената от него инвестиционна премия, изчислена съгласно Общите условия по застраховката. А при настъпване на риска „Загуба на живот“ в срока на застрахователния договор, застрахователят ще изплати на ползващите се лица по-голямата от двете суми – договорената застрахователна сума, посочена в полицата или стойността на закупените инвестиционни дялове, увеличена с 5%.

Оптималното управление на средствата, внесени с инвестиционната премия, се осигурява от дружеството с дългогодишен международен опит Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., което управлява фондовете, в които се инвестира.

 

Предимства:

„Моето Бъдеще“ е финансово решение, което съчетава предимствата на застраховка Живот“ към ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД с инвестиционните възможности на договорните фондове (фонд от фондове) „Цикъл на живот“ /”Life Cycle funds”, управлявани от Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.

 • комбинира възможностите на лична инвестиция и на застрахователна защита от непредвидени събития, за целия срок на застраховката;
 • дава възможност на клиентите:
  • сами да определят нивото на застрахователна защита, като към основното покритие на застраховки с месечно заплащане на премията могат да се добавят допълнителни покрития по застраховки „Злополука“ и/или „Критични заболявания“;
  • сами да определят, степента на риск и хоризонта на инвестицията, като комбинират фондове и изберат тези от тях, които отговарят на конкретния етап от живота им в момента;
  • да разпределят по свой избор инвестицията в предлаганите фондове;
  • да променят своите решения, за да адаптират инвестиционната си и застрахователна стратегия според актуалната си житейска ситуация;
  • да изберат застрахователната сума, срока на застраховката и вида на застрахователната премия – еднократна за целия срок на застрахователния договор или годишна, с разсрочено плащане на месечни вноски;
 • осигурява гарантирана застрахователна сума при „Загуба на живот“ в следствие на заболяване или злополука;
 • дава право на откуп и съответно да се получи част от стойността на закупените инвестиционните дялове, като конкретният размер на сумата зависи от момента на прекратяването на застраховката и от стойността на инвестицията;
 • може да се използва като алтернатива на спестовните застраховки и депозитни продукти;
 • дава право на данъчни облекчения, съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица;

 

Кой може да се възползва?

 

Застраховка "Моето бъдеще" е предназначена за физически лица клиенти на Пощенска банка, титуляри на разплащателни или спестовни сметки, с възможност за изпълнение на платежни операции без ограничения, в евро или лева, с нормален здравен статус, готови да поемат инвестиционен риск, на възраст при сключване от 18 навършени години до 60 години при застрахователни полици с разсрочено плащане на застрахователната премия и до 65 години включително в случаите на еднократно плащане на застрахователната премия.

 Къде може да сключите застраховката?

Заповядайте в удобен за Вас Премиум център на Пощенска банка!

Банката извършва застрахователно посредничество за сключване на застраховката в качеството ѝ на застрахователен агент на Застрахователя ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД.

Застраховка живот „Моето бъдеще“ се предлага при застрахователни пакети с фиксирана застрахователна сума по основното покритие, при еднократно или разсрочено на равни месечни вноски заплащане на застрахователната премия, както следва:

 • Застрахователна сума в размер на 3000 евро или на 6000 евро - за застраховки с еднократно платима премия;
 • Застрахователна сума в размер на 1500 евро, 3000 евро или 6000 евро - за застраховки с разсрочено плащане на застрахователната премия;
 • Застраховката се сключва само в евро;
 • Размерът на застрахователната премия зависи от избраните покрития, застрахователната сума, срока и от възрастта на застрахованото лице;
 • Застрахователната премия може да се заплати еднократно или на равни месечни вноски, в съответствие с избрания застрахователен пакет;
 • Начин на плащане – еднократната застрахователна премия се заплаща безкасово чрез превод на необходимата сума от сметката на Застраховащия по сметката на Застрахователя, а разсрочената на месечни вноски премия - чрез директен дебит, на основание дадено пред Пощенска банка съгласие за директен дебит от страна на Застраховащия. Премиите могат да се заплащат и в лева, като необходимата сума се превалутира по фиксинг на БНБ;
 • Заплащането на еднократната застрахователна премия, съответно на първата месечна вноска от разсрочената премия е условие за влизане в сила на застрахователния договор;
 • Срок на застраховката от 10 до 25 години;
 • Покрити рискове на основното покритие – преживяване срока на застраховката и загуба на живот в срока на застраховката в следствие на злополука или заболяване;
 • Възможност за добавяне на допълнителни покрития на застраховки „Злополука“ и/или „Критични заболявания“ при застрахователни пакети с разсрочено заплащане на застрахователната премия. Застрахователната премия по допълнителните застраховки съответства на валутата и начина на плащане на премията по основния застрахователен договор и застрахователните суми на допълнителните покрития следват избрания лимит на основното покритие – 1500 /3000/ 6000 евро;
 • Максимална възраст при сключване 60 години (при плащане на премията на равни месечни вноски) и 65 години (при еднократно плащане на премията). Към датата на изтичане срока на застраховката възрастта на Застрахования не трябва да надхвърля 75 навършени години за основната застраховка и 65 навършени години за допълнителните застраховки към нея;
 • Фондове, с които е възможно да бъде свързана със застраховката – ЛФ Фонд от фондове „Цикъл на живот“ /„Life Cycle“ funds 2032, 2042 и 2047, управлявани от Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.;
Участието във всеки фонд не може да бъде по-малко от 15% от инвестиционната премия, когато тя се разпределя в повече от един фонд. Инвестиционната премия следва да бъде разпределена на 100% в избрания от застраховащия фонд/фондове.

С какви фондове може да бъде свързана застраховка Живот „Моето бъдеще“?

Застраховка Живот „Моето Бъдеще“ е свързана с инвестиция в ЛФ Фонд от фондове „Цикъл на живот“/Life Cyclefunds. Те се характеризират с ясно дефинирана крайна инвестиционна дата (Целева дата), която определя сроковете, в рамките на които инвестиционната стратегия на фонда ще се развива.

Разпределението на инвестицията във фондовете зависи от избора на клиента и от крайният срок на застраховката. Клиентите могат да изберат да инвестират в един или в няколко фонда, като посочат желаното процентно разпределение между тях, както и да прехвърлят всички или част от притежаваните инвестиционни дялове от един фонд в друг или да променят процентното разпределение на бъдещите инвестиционни премии във фондовете.

Извършването на първите две промени в рамките на една застрахователна година е безплатно, а за всяка следваща се заплаща такса, съгласно Общите условия на застраховката.    

 • Основни информационни документи за (ЛФ) Фонд от фондове „Цикъл на живот“ 2032, 2042 и 2047

  В началото на инвестиционния период, когато Целевата дата (31 декември 2032, 2042 и 2047) е все още сравнително далеч във времето, трите фонда приемат умерено висок рисков профил.

  Впоследствие и постепенно, с приближаването на Целевата дата фондовете увеличават експозицията си в активи с по-нисък риск.  При настъпване на Целевата дата се очаква фондът да бъде инвестиран основно в дългови инструменти и/или пари в брой.

  Структурата на фондовете "Цикъл на живот" и ясната им инвестиционна стратегия ги прави предпочитан финансов инструмент за инвестиционни застраховки и пенсионни планове.

  Фондовете се управляват от Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. :

 • 100% дъщерно дружество на EurobankGroup;
 • Управляващото дружество е базирано в Люксембург;
Развива се динамично със стабилнии решителни стъпки, фокусирайки  се върху разнообразните нужди на своите клиенти;

 

Какво е необходимо да направите, за да предявите застрахователна претенция?

 

Когато имате сключена застраховка „Моето бъдеще“ със ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД и със застрахованото лице настъпи неочаквано застрахователно събитие:

Стъпка 1: Попълнете „Заявление за изплащане на застрахователна сума или част от нея" и подгответе всички необходими документи, описани в Общите условия към Вашата полица.

Информация за тази стъпка ще намерите на:

 • уеб адреса на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ЕАД  https://www.bulstradlife.bg
 • или на телефон 0700 18 800.

Стъпка 2: Изпратете документите до адрес: София 1301, ул „Св. София“№6 по удобен за Вас начин:

 • по куриер;
 • с "Български пощи" като писмо с обратна връзка;
 • като ги занесете лично в офиса на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД.

 

ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД ще :

 

 • регистрира Вашата застрахователна претенция и ще извърши оценка на представената информация;
 • се свърже с Вас на предоставения адрес, в случай на нужда от допълнителен документ или уточнение;
 • вземе решение по Вашата застрахователна претенция в срок до 15 работни дни от получаване на изисканата информация. При отказ за изплащане на застрахователно обезщетение изготвя становище и Ви уведомява писмено.

 

При възникнали въпроси по Вашата претенция, можете да се обърнете към „Контактен център” на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД или да изпратите запитване на електронната поща: bullife@bulstradlife.bg

                                                                                                                     

Застрахователните покрития по застраховката Живот „Моето бъдеще“ се осигуряват от Застрахователно еднолично акционерно дружество „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД, с ЕИК 831211284, съгласно Общи условия и специалните условия, описани в застрахователната полица. „Юробанк България“ АД (Пощенска банка), с ЕИК 000694749 извършва застрахователно посредничество за сключване на застраховките в качеството си на застрахователен агент, на основание сключен със застрахователя агентски договор. Банката не предоставя съвет по смисъла на  §1, т.55 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането относно разпространявания застрахователен продукт и действа от името и за сметка на Застрахователя.

ВАЖНО!

Молим да вземете предвид, че информацията, съдържаща се по-горе на страницата не е изчерпателна.

Потенциалните клиенти настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с всички документи, свързани със застраховка Живот „Моето бъдеще“ с цел вземане на информирано решение, преди да сключат договор за застраховка. За да се запознаете в детайли с всички условия на инвестиционния застрахователен продукт, е необходимо да се запознаете с Основния информационен документ, с Общите условия по застраховката, преддоговорната информация и ключовата информация за инвеститори. Продуктът е комплексен и решението за закупуването му трябва да бъде предхождано от внимателно обмисляне, за да изберете този тип защита, който съответства най-пълно на Вашите потребности.

Молим да се запознаете с нужното внимание и грижа с всички документи, свързани със застрахователния продукт. Информацията е съществена и ще Ви помогне при вземането на информирано и разумно решение. В случай на неяснота или неразбиране можете да се обърнете за разяснение към служителите на Пощенска банка в Премиум центровете ни. Те ще обсъдят с Вас повдигнатите въпроси и могат да ви предоставят необходимата информация за продукта на хартиен носител.

Информираме потенциалните клиенти, че стойността на дяловете в договорните фондове се влияе от състоянието на капиталовите пазари и съответно прогнозираната доходност може да се повиши, но и да се понижи. Печалбата не е гарантирана и клиентите поемат риска да не възстановят инвестицията си. ЗЕАД  „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД и „Юробанк България“ АД нямат влияние върху развитието на стойността на дяловете, затова гаранция за предвидим успех при инвестицията не може да бъде дадена. Инвестициите (инвестиционната премия) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива.

Тази страница е само информационна и има за цел да представи най-общо продукта. Изложеното в нея не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство, нито може да се разглежда като подтикване за изпълнение на споменатите финансови инструменти. Инструментите могат да не са подходящи за определени инвеститори, в зависимост от техните инвестиционни цели, нуждите им, опита и финансовата позиция. Източникът на цитираната информация е ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД.

 

Информация за продукта:

Основни информационни документи за застраховката

Общи условия

Преддоговорна информация за продукта и застрахователя

Преддоговорна информация за застрахователния агент

Основни информационни документи за (ЛФ) Фонд от фондове „Цикъл на живот“ 2032, 2042 и 2047