Въпроси и отговори, свързани с придобиването на БНП Париба Лични финанси от Пощенска банка

I. ОБЩИ ВЪПРОСИ

1. Защо Пощенска банка и БНП Париба Лични Финанси се обединяват?

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., Париж, Франция и „Юробанк България“ АД (Пощенска банка), сключиха споразумение, по силата на което търговското предприятие на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България“ КЧТ (БНП Париба Лични Финанси), се придобива от Пощенска банка.

В резултат на сделката Пощенска банка затвърждава лидерската си позиция в банкирането на дребно и вече заема второ място на пазара на потребителско кредитиране, като добавя нова клиентска база към портфолиото си и придобива портфейл от над 960 млн. лв. потребителски заеми. Той генерира значителни възможности за кръстосани продажби, както и за внедряване на иновативни дигитални решения за удобство на клиентите. С успешното финализиране на сделката към отбора на Пощенска банка се присъединява екип от изключителни професионалисти, с доказано ниво на експертиза и стратегическа визия в банкирането.

След трансфера на бизнеса Пощенска банка ще продължи да предоставя в пълен обхват услугите на „БНП Париба Лични финанси“ чрез продуктовата линия ПБ Лични финанси, част от Пощенска банка (PB Personal finance by Postbank) на настоящите си и нови клиенти, при същия висок стандарт на обслужване. В изпълнение на подписаното споразумение Пощенска бнка ще включи в портфолиото си от финансови услуги за физически лица и платформата „Депозити с бъдеще“ - изцяло онлайн откриване и управление на депозити.

Дейността на БНП Париба Лични Финанси ще продължи под нов бранд и име – ПБ Лични финанси, част от Пощенска банка (на английски PB Personal Finance by Postbank).

2. Това, че Пощенска банка се обединява с БНП Париба Лични Финанси, променя ли нещо за мен като клиент, който ползва продукти и услуги, предоставени от БНП Париба Лични Финанси?

Няма да има промени в условията на ползваните от Вас продукти и услуги, предоставени от БНП Париба Лични Финанси, както и в начините за плащане на вноски по ползваните от Вас кредитни продукти.

Запазват се и контактите, които използвате досега.

Офисите на БНП Париба Лични Финанси ще продължат да работят както досега и ще бъдат обозначени с новия бранд ПБ Лични финанси, част от Пощенска банка.

3. Къде мога да получа информация за обединението на БНП Париба Лични Финанси с Пощенска банка?

Актуалната информация относно обединението ще бъде достъпна в няколко различни канала на комуникация:

  • публикации на официалните интернет страници:

www.postbank.bg

www.bnpparibas-pf.bg

  • лична комуникация чрез предоставените от Вас данни за контакт (електронна поща и мобилен телефонен номер);
  • контакт с експертите в Центъра за обслужване на клиенти на Пощенска банка на телефонен номер 070012002;
  • контакт с експертите в Центъра за обслужване на клиенти, ползващи продукти и услуги на ПБ Лични финанси, част от Пощенска банка, на телефонен номер 070011811.

4. Какво ще стане с БНП Париба Лични Финанси след обединението? 

БНП Париба Лични Финанси ще продължи да бъде Ваш доверен партньор, но под нова идентичност - ПБ Лични финанси, част от Пощенска банка. 

5. Какво трябва да знам за Пощенска банка? Какви са нейните предимства?

Пощенска банка присъства в България вече 32 години и е сред лидерите на българския пазар по размер на отпуснати кредити и привлечени депозити, с отлично обслужване, добре развита клонова мрежа и модерни алтернативни канали за банкиране (интернет и мобилно банкиране, банкиране през терминално устройство АТМ, дигитални зони за експресно банкиране, собствен мобилен портфейл и др.) Банката има водеща роля в нововъведенията и формирането на тенденциите във финансовия сектор в България през последните години.

Пощенска банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е една от петте системно значими банки в страната, които са под надзора на Европейската централна банка. Пощенска банка е част от европейска банкова група с международни институционални и частни акционери и притежава активи в размер на 81,5 млрд. евро и 11 222 служители.

6. Ще мога ли да използвам същите канали и средства за комуникация и връзка, които съм ползвал досега (телефони, e-mail, сайт)?

Да, можете да използвате без промяна всички канали за контакт, които сте ползвали до този момент с БНП Париба Лични Финанси - телефони, търговски обекти, офиси на компанията, сайт и публикуваните на него имейли за официална комуникация. Можете да намерите цялата контактна информация на линка: https://www.bnpparibas-pf.bg/kontakti

Всички актуални данни за контакт с Пощенска банка можете да намерите на корпоративния ни сайт: www.postbank.bg

7. Сигурност и дигитална комуникация

Възможно е да получите злонамерени съобщения от трети страни (фишинг и други подобни), които да Ви приканват да въведете лични данни, имейл, телефонен номер, номера на карти или други данни, както и да извършите други действия, свързани с предоставяне на чувствителна информация.

Важно е да знаете, че ние никога не бихме изисквали от Вас да въвеждате или актуализирате Ваши лични данни по електронен път, нито да предоставяте данни за Ваши сметки, кредити или кредитни карти, за да продължите да ползвате услугите ни.

В случай че получите такова искане или съобщение, съветваме Ви да не отваряте файловете и/или линкове в него и да не предоставяте исканата информация. За нас е важно да знаем повече за всеки опит за измама, затова ако получите подобни съобщения, моля да ни информирате, като се свържете с нас на 070012002.

 

II. ОФИСИ И КЛОНОВА МРЕЖА

1. Ще се променят ли адресите на офисите на БНП Париба Лични Финанси, които ползвам?

Адресите на офисите, в които досега сте ползвали продуктите и услугите на БНП Париба Лични Финанси, остават същите. Те ще продължават да работят и обслужват клиентите без промяна. След обединението, те ще бъдат обозначени поетапно с новия бранд ПБ Лични финанси, част от Пощенска банка.

2. Ще мога ли да ползвам офисите на Пощенска банка по същия начин и за същите услуги както офисите на БНП Париба Лични Финанси и обратно?

След обединението, клоновата мрежа, обозначена като ПБ Лични финанси by Postbank, ще остане обособена от останалата част от клоновата мрежа на Пощенска банка и ще продължи да оперира в отделна система. На този етап клиентите, ползващи продукти и услуги, предоставени от БНП Париба Лични Финанси, ще продължат да се обслужват само в тези офиси. Съответно, ако ползвате други продукти и услуги от Пощенска банка, няма да можете да бъдете обслужени в клоновата мрежа, оперираща под бранда ПБ Лични финанси, част от Пощенска банка.

 

III. СМЕТКИ, ДЕПОЗИТИ И ПРЕВОДИ

1. Ще настъпят ли промени в условията по депозитите ми, открити в БНП Париба Лични Финанси?

Условията по откритите от Вас депозити не се променят до датата на падеж на депозита. Всички депозитни продукти продължават да съществуват при условията на сключените договори за депозит. При подновяване на депозита ще се прилагат актуалните Общи условия, Тарифа и Лихвен бюлетин на банката към този момент. При промени в тези документи, те ще бъдат предварително оповестени в законоустановения срок, на интернет страницата на Пощенска банка на адрес www.postbank.bg, както и на платформата „Депозити с бъдеще“ на адрес https://deposits.bnpparibas-pf.bg/

2. След обединението при какви условия ще се поднови депозит, открит в БНП Париба Лични Финанси?

На падеж депозитът ще се поднови автоматично при условията и лихвените проценти съгласно действащите Общи условия, Тарифа и Лихвен бюлетин на Пощенска банка за съответния вид, валута и срок на депозитите, предлагани през платформата „Депозити с бъдеще“ https://deposits.bnpparibas-pf.bg/

3. Имам депозит, открит в БНП Париба Лични Финанси. Ще мога ли да си изтегля сумата в офис на Пощенска банка?

Ще можете да използвате платформата „Депозити с бъдеще“, като кодовете за достъп остават непроменени след обединението. Това ще Ви позволи да управлявате средствата си дистанционно, както досега. На този етап в офисите на Пощенска банка няма да бъде възможно да изтеглите сумата от депозит, открит в БНП Париба Лични Финанси. Ще оповестим допълнително, когато това стане възможно.

4. Ще имам ли нов IBAN? Ако да, как мога да го получа?

Новите IBAN номера на депозитите ще можете да видите в платформата „Депозити с бъдеще“, където предишните IBAN номера ще бъдат автоматично заменени, считано от датата на обединението.

5. Имам депозити, открити както в Пощенска банка, така и в БНП Париба Лични Финанси. До какъв размер ще бъдат гарантирани?

Депозитите в Пощенска банка са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), на основание Закона за гарантиране на влоговете в банките. Подробна информация за приложимия механизъм за гарантиране на влоговете е публикувана на интернет страницата на фонда: dif.bg.

Следва да имате предвид, че ако имате направени влогове както в БНП Париба Лични Финанси, така и в Пощенска банка, преди придобиването от Пощенска банка на дейността на БНП Париба лични финанси на 01 юни 2023 г., то след придобиването тези влогове ще се гарантират от ФГВБ поотделно за срок от шест месеца. След изтичането на този срок, влоговете на физическо или юридическо лице, които са направени в БНП Париба Лични Финанси и в Пощенска банка преди придобиването, заедно с начислените по тях лихви, се сумират за целите на гаранцията в размер до 196 000 лв. по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗГВБ.

6. Ще мога ли да ползвам същия комуникационен канал и от там да се информирам за депозита си, както досега?

Да, ще можете да използвате платформата „Депозити с бъдеще“ https://deposits.bnpparibas-pf.bg/ , като кодовете за достъп, както и телефоните (линия за клиенти 070011004), остават непроменени. Там може да следите средствата си дистанционно, както досега.

7. Необходимо ли е да подписвам нов договор относно депозитните продукти, които ползвам към момента?

Не, не е необходимо да подписвате нов договор за съществуващ депозит.

8. Как мога да получа извлечение за средствата по депозит, открит в БНП Париба Лични Финанси?

Чрез онлайн платформата „Депозити с бъдеще“ Вие имате достъп до извлеченията от Вашата сметка.

 

IV. КРЕДИТНИ КАРТИ

1. Имам кредитна карта, издадена от БНП Париба Лични Финанси. Ще мога ли да продължа да я използвам?

Да, ще можете да използвате картата си по начина, по който сте я използвали до момента, без промяна в условията. При изтичане на срока на валидност на картата или при необходимост тя да бъде преиздадена, ще Ви бъде издадена нова карта, при условията на Вашия договор.

2. Ще се променят ли таксите, лихвите и останалите условия на моята кредитна карта, издадена от БНП Париба Лични Финанси?

Към датата на обединение няма да настъпят промени в таксите, лихвите и останалите условия на Вашата кредитна карта, издадена от БНП Париба Лични Финанси.

3. Какво ще се случи с условията за изплащане на стоките, които съм закупил от лимита на кредитната карта?

Условията и срокът за плащане на вноските по кредита за покупки на изплащане остават непроменени и продължават да са в сила, съгласно подписания от Вас договор с БНП Париба Лични Финанси.

4. Мога ли да използвам картата за закупуване на нова стока на изплащане?

Да, можете да продължите да използвате лимита на кредитната си карта за закупуване на нови стоки, за онлайн пазаруване, плащания на POS терминал, теглене на банкомат и превод от карта към сметка, както и до момента. Остават валидни възможностите и условията, описани в сключения от Вас договор с БНП Париба Лични Финанси.

5. Ще има ли промяна в извлечението, което получавам с информация как използвам своята карта?

Не, няма да има промяна. Информацията и начинът на получаване на месечното Ви извлечение остават същите.

6. Къде мога да получавам информация при въпроси, свързани с кредитната ми карта, издадена от БНП Париба Лични Финанси и къде мога да съобщя за открадната/изгубена карта?

Информация за кредитната карта ще продължите да получавате или подавате чрез каналите за комуникация, които ползвате и към момента.

7. Имам кредитна карта, издадена от БНП Париба Лични Финанси и от Пощенска банка – какво ще се случи?

Няма да има промяна в начина на ползване и обслужване на кредитните карти, издадени от БНП Париба Лични Финанси и от Пощенска банка. Сроковете и условията, съгласно сключените от Вас договори, остават без промяна.

 

 

V. ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ И КРЕДИТИ ЗА ПОКУПКИ НА ИЗПЛАЩАНЕ

 

1. Ще се променят ли условията по ползвания от мен кредит, отпуснат от БНП Париба Лични Финанси?

Условията и срока на подписания от Вас договор за кредит с БНП Париба Лични Финанси няма да се променят.

2. Имам кредит, отпуснат от БНП Париба Лични Финанси, както и от Пощенска банка – какво ще се промени?

Няма да има промяна в начина на обслужване както на кредитите, отпуснати от БНП Париба Лични Финанси, така и на тези, отпуснати от Пощенска банка. Следва да продължите да обслужвате двата кредита без промяна в сроковете и условията, съгласно сключените от Вас договори.

3. Ползвам преференциални условия по договора ми за кредит, отпуснат от БНП Париба Лични Финанси. Ще се запазят ли след обединението?

Преференциалните условия, които ползвате към момента, ще продължат да са валидни съгласно условията по сключения договор за кредит.

4. Мога ли да получа информация за кредита си, отпуснат от БНП Париба Лични Финанси в офисите на Пощенска банка и обратното?

На този етап информация за Вашия кредит, отпуснат от БНП Париба Лични Финанси, ще може да получите само в офисите, опериращи под бранда ПБ Лични финанси by Postbank. Съответно, ако имате кредит и от Пощенска банка, няма да можете да получите информация за него в тези офиси.

5. Предвиждат ли се промени в условията на застраховките, сключени чрез БНП Париба Лични Финанси?

Условията на застраховките (премия, покрити рискове, начин на плащане и т.н.), сключени с посредничеството на БНП Париба Лични Финанси се запазват непроменени. Бенефициент по застрахователните полици, сключени по кредитни продукти, до размера на кредитното задължение, ще бъде Пощенска банка, а за рисковете с бенефициент клиентът - няма промяна.

По отношение на застраховките, които не са свързани с кредитни продукти, няма промяна.

 

 

VI. ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ ПО КРЕДИТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ БНП ПАРИБА ЛИЧНИ ФИНАНСИ

 

1. Ще се промени ли начинът на плащане на вноски по кредита ми / кредитната ми карта от БНП Париба Лични Финанси?

Плащането на вноски продължава по начините, достъпни и до момента и уговорени в подписания от Вас договор.

  • Можете да видите всички начини на плащане тук:

https://www.bnpparibas-pf.bg/metodi-na-plashtane

  • Можете да платите вноските си онлайн през следния сайт:

https://www.bnpparibas-pf.bg/plati

2. Ще мога ли да плащам вноски по кредитите ми, отпуснати от БНП Париба Лични Финанси, в офис на Пощенска банка?

За Ваше удобство, допълнително ще можете да плащате вноските си по кредити, отпуснати от БНП Париба Лични Финанси, и в офисите от клоновата мрежа на Пощенска банка или безкасово, чрез превод по съответната сметка, посочена по-долу:

BG 15 BPBI 9920 10 60006000 - – за плащане на вноски по кредитни карти

BG 66 BPBI 9920 10 10001000 – за плащане на вноски по кредити за покупки на изплащане

BG 17 BPBI 9920 10 20002000 – за плащане на вноски по парични кредити (потребителски кредити)

Титуляр на сметка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Основанието за плащане остава без промяна: Номер на кредита, посочен в договора

Пример: CARD-12345678 за кредитни карти; CREX-12345678 за кредити за покупки на изплащане; PLUS-12345678 за парични кредити.

3. Ще мога ли да продължа да ползвам пълномощното си, представено пред БНП Париба Лични Финанси?

Пълномощните, представени пред БНП Париба Лични Финанси, са само за еднократни действия и няма да бъдат валидни занапред.

 

 

VII. ДИГИТАЛНО БАНКИРАНЕ И ОНЛАЙН УСЛУГИ

 

1. Ще мога ли да виждам информация за ползваните продукти, предоставени от БНП Париба Лични Финанси, в Интернет и мобилното банкиране на Пощенска банка?

В случай че вече ползвате услугата Интернет и мобилно банкиране от Пощенска банка, на този етап няма да бъде възможно да виждате ползваните продукти от БНП Париба Лични Финанси. Ще получавате информация и ще имате достъп до тези продукти по същия начин, който се прилага и до този момент.

2. Ще мога ли да използвам кредитната си карта, издадена от БНП Париба Лични Финанси, в мобилния портфейл на Пощенска банка - ONE wallet by Postbank?

На този етап няма да може да дигитализирате кредитната си карта, издадена от БНП Париба Лични Финанси в мобилния портфейл ONE wallet by Postbank.

3. Мога ли да плащам вноските си по кредитна карта/кредит от БНП Париба Лични Финанси през Интернет банкирането на Пощенска банка?

В случай че вече ползвате услугата Интернет и мобилното банкиране от Пощенска банка, можете да направите превод към сметките, предоставени за плащане на вноски по кредит, отпуснат от БНП Париба Лични Финанси или да добавите нов абонамент за комунално плащане в категория Погасяване на кредити >>изберете Погасяване на кредити и търговец БНП Париба Лични финанси.

4. Има ли промяна по отношение на потвърждаването на трансакции при онлайн разплащания с карта, издадена от БНП Париба Лични Финанси?

Няма промяна в начина на потвърждаване на трансакции с карти, издадени от БНП Париба Лични Финанси. Трансакциите могат да се потвърждават както със статична и динамична парола, така и с приложението за потвърждаване на плащания Pay by BNP Paribas PF.

5. Мога ли да използвам онлайн услугата „Превод от карта към сметка“, предлагана досега от БНП Париба Лични Финанси, за да преведа пари от кредитната ми карта, издадена от БНП Париба Лични Финанси, към сметка в Пощенска банка? Мога ли да ползвам същата услуга за превод към сметка от карта, издадена от Пощенска банка?

Няма промяна в условията и начина на ползване на услугата „Превод от карта към сметка“, налична на следната страница - https://www.bnpparibas-pf.bg/prevod-na-pari-ot-karta-kam-smetka. Превод от карта към сметка може да се извърши от кредитна карта, издадена от БНП Париба Лични Финанси, към всяка друга разплащателна сметка. Услугата не е приложима за карти, издадени от Пощенска банка.

6. Мога ли да използвам услугата „Инфо карта”, предлагана досега от БНП Париба Лични Финанси, по отношение на карти, издадени от Пощенска банка?

Услугата е налична само за карти, издадени от БНП Париба Лични Финанси.

7. Мога ли да плащам вноски по кредитна карта/кредит от Пощенска банка през секцията “Плати вноска онлайн без такси“ на интернет страницата www.bnpparibas-pf.bg/pay-online

Услугата е достъпна само за плащане на вноски по кредитни продукти, предоставени от БНП Париба Лични Финанси.