Програма Priority by Postbank

За тези, които не обичат да чакат, пакетна Програма “Priority by Postbank“ включва всичко, от което се нуждаете за ежедневното банкиране. Получавате и преференциални условия за едни от най-използваните банкови услуги и продукти.

Ползвай повече - плащай по-малко! Превеждай заплатата си по сметката по програма „Priority by Postbank“ и направи минимум три трансакции с дебитната ти карта по тази сметка и следващия месец, ще платиш по-ниска такса за обслужване.¹

НОВО - Внасяй 3 месеца без такса по твоята сметка в лева. Без ограничение за размера на внесените суми.2

С пакетна програма „Priority by Postbank“ получаваш богат набор от продукти и услуги за удобно и сигурно банкиране:

 • Основна разплащателна сметка в лева с възможност за допълнителна сметка във валута (EUR/USD);
 • Висок клас дебитна карта Debit Mastercard Gold към основната разплащателна сметка по Програмата с опция за безплатно експресно издаване и множество отстъпки и предимства:
  • Висок дневен лимит за теглене на АТМ от 3 000 BGN;
  • Специални предимства за клиентите, които обичат да пътуват:
   • Безплатен достъп до бизнес салон "Aspire" на летище София, терминал 2, както и до SKY Lounge на летище Виена, терминал 3, Primeclass Business Lounge на летище Скопие, IGA Lounge на летище Истанбул, Kepler Club на летище Истанбул Сабиха Гьокчен, Business Club на летище Белград, терминал 2.
   • Airport Security Fast Track – избягват се опашките на повече от 70 летища по целия свят и възможност за повече свободно време в зоните за отдих и пазаруване. Цената на Airport Security Fast Track на всяко летище е различна, като варира между 3.15 евро и 17 евро. Пълният списък на летищата, както и повече информация за услугата можете да намерите тук;
   • Безплатна застраховка "Помощ при пътуване“ - с лимит до 30 000 евро ³.
  • Преференциални условия за трансакции с дебитната карта Debit Mastercard Gold: без такса за вноски на суми до 10 000 лева на АТМ и на Терминални Устройства за самообслужване с логото на Банката, специално обозначени, че предлагат услугата "Вноска на банкомат"; без такса за теглене на АТМ на Банката и до 3 тегления на месец от АТМ на друга банка в РБългария4, безплатно стандартно и експресно издаване на картата и други.
 • Специални отстъпки при обслужване в офис на Банката - едно безплатно теглене на месец (първото по ред) за сума до 3 000 лева и откриване на сметка по младежка програма на Банката „Project_YOUth“ - за деца/младежи ненавършили 18г. с преференциални условия:
  • без такса за вноска на каса (вкл. от трето лице) в BGN или EUR по разплащателна сметка по Младежка програма "Project YOUth"
  • без такса за периодично плащане (месечно) от основна разплащателна сметка "Priority by Postbank" към разплащателна сметка по Младежка програма “Project YOUth”
 • Безплатни SMS известия

Дигитални решения, които целят да покрият потребността за дигитално банкиране:

 • Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи към друга сметка на клиента през Интернет/ Мобилно банкиране;
 • До 10 безплатни междубанкови превода, месечно, през Интернет/ Мобилно банкиране чрез БИСЕРА/ BLINK;
 • Неограничен брой комунални плащания без такса;
 • Неограничен брой плащания на местни данъци и такси без такса;
 • Интернет и Мобилно банкиране и използване на дигитален портфейл  – ONE wallet by Postbank";
 • Услуги в над 150 дигитални зони за експресно банкиране на Банката в над 50 населени места в страната, с достъп 24/7.

 

И още преференциални условия, свързани с кредитни продукти:

 • Без такса за разглеждане и 50% отстъпка от годишната такса за обслужване на кредитна карта Mastercard World/ Visa Gold. Повече информация може да видите тук;
 • Преференциални лихвени условия при кандидатстване за овърдрафт, потребителски или жилищен кредит от Пощенска банка за клиентите с превод на работна заплата5;

 

¹ По-ниска месечна такса за обслужване на пакетна програма „Priority by Postbank“ се прилага при превод на трудово или служебно възнаграждение по основната разплащателна сметка по програмата и извършване на най-малко три дебитни трансакции чрез дебитната ти карта издадена към основната сметка, през предходния календарен месец, вкл. през мобилно приложение “One wallet by Postbank” за Android или чрез дигитализирана карта в Apple wallet за iOS устройствата. В обхвата на трансакциите с дебитна карта, извършени през предходния календарен месец, не попадат трансакции от други клиентски сметки, инициирани през Терминално устройство за самообслужване след идентифициране на клиент, посредством дебитната карта, издадена към основната разплащателна сметка по Програма "Priority by Postbank", както и вноски по същата сметка на АТМ на банката или Терминално устройство за самообслужване.

² Промоционалните условия са валидни от 01.04.2024г. до 01.07.2024г. за извършени вноски на банкноти в лева по лични сметки на физически лица, в лева - в офис, на ATM или терминални устройства за самообслужване на Пощенска банка. При внасяне на суми над 100 000 лв. на каса, банката изисква подаване на писмена заявка 3 работни дни предварително. При липса на заявка се прилага стандартната такса съгласно Тарифата за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица. В обхвата на промоционалните условия не влизат вноски от трети физически лица и внасяне на монети. При внасяне на АТМ или терминално устройство на самообслужване, условията се прилагат до размера на максималните дневни лимити за съответния канал. 

³ Застраховката се предлага, съгласно условията на Сертификат към Застрахователна полица "Помощ при пътуване“ № 150811001462/17.06.2012 г. за картодържателите на Debit Mastercard Gold от Пощенска банка.  

4 Преференциалните условията за теглене на АТМ в Република България са валидни за дебитна карта Debit Mastercard Gold, издадена към основната разплащателна сметка в лева по Програма  „Priority by Postbank“ при превод на трудово или служебно възнаграждение на клиента по нея.

Отпускане на овърдрафт, потребителски кредит или жилищен кредит при условията на пакетна програма "Priority by Postbank" на Пощенска банка, се извършва при одобрение от Банката на подадено от клиента искане и сключване на съответните договори за кредит, предлагани от Банката.

За пакетна програма "Priority by Postbank" и включените към нея банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в действащата Тарифа за таксите и комисионите, които "Юробанк България" АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица.

Добавянето на допълнителни услуги, включени в пакетна програма "Priority by Postbank" на Пощенска банка се извършва при подписване на съответните допълнителни договори, когато това е приложимо за съответната услуга.