Финансов лизинг

Финансов Лизинг – какво представлява?

Финансовият Лизинг е договор, въз основа на който лизингодателят придобива собствеността върху определен актив, предмет на лизинговата сделка и предоставя на лизингополучателя правото на ползване на този актив за определен период срещу заплащане на лизингови вноски за ползването му. За срока на договора за лизинг, активът остава собственост на лизингодателя, а лизингополучателят има право да го ползва като поема разходите и рисковете, свързани с експлоатацията му. В края на срока  на лизинга, лизингополучателят има правото да закупи актива или да се откаже от придобиването му.

Основно предимство на лизинга е, че не се изисква голяма първоначална инвестиция, предоставя гъвкавост и е алтернатива на традиционните методи за финансиране.

Видове финансов лизинг, предлаган от Пощенска банка:

1. Финансов лизинг с отворен край

- Вид договор, при който лизингополучателят може да закупи актива по остатъчна стойност в края на периода или да се откаже от това свое право и да върне актива.

2. Финансов лизинг със затворен край (с възможност за финансиран ДДС или авансово плащане на ДДС)

- Вид договор, при който лизингополучателят придобива собствеността в края на периода, при условие че е изплатил изцяло цената, както и е изпълнил всички останали условия на Договора за лизинг.

За кого е подходящ финансовият лизинг?

Малки и средни предприятия, които желаят да използват нови активи без да правят големи първоначални инвестиции и да могат да разпределят разходите си във времето на ползване на активите, предмет на лизинговата сделка.

Предимства:

  • Гъвкавост при финансиране тъй като позволява лизингополучателят да използва актива без да го закупува напълно
  • Подходящ способ за модернизация на наличното оборудване
  • Без необходимост от предлагане на допълнително обезпечение

Подходящи за финансиране активи:

  • Селскостопанска техника
  • Транспортни средства
  • Строителна и товароподемна техника
  • Производствено и медицинско оборудване

За повече информация за видовете лизинг, предлаган от Пощенска банка и пълните условия за финансиране се обърнете към най-близкия финансов център на банката.