Вземете Зелен кредит СЕГА

Вие управлявате предприятие с годишен оборот до 4 000 000 лв.?

Искате да направите инвестиция, с която да подобрите ефективността на бизнеса си по екологичен начин?

Имате нужда от допълнително финансиране?

 

Зеленият кредит от Пощенска банка е точно за Вас!

 

С него Вие може да финансирате:

  • покупка на електрически или хибриден автомобил
  • производство на зелена енергия чрез биомаса, слънчеви панели или други възобновяеми източници
  • покупка на ново, енергоспестяващо оборудване
  • обновяване на неефективни машини и съоръжения с такива, които подпомагат опазването на околната среда
  • всякакви други проекти, свързани с поддържане или подобряване на околната среда.

Ние сме готови да подкрепим Вашата зелена идея сега!

 


 

 

ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ С ИПОТЕКА

Вид на кредита: инвестиционен

Начин на погасяване: равни (анюитетни) вноски

Валута: лева/евро

Годишен лихвен процент*: от 2.50%   

Минимален срок на кредита: 5 години

Максимален срок на кредита: 10 години

Обезпечение**:

  • ипотека върху недвижимо имущество

ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ СЪС ЗАЛОГ

Вид на кредита: инвестиционен

Начин на погасяване: равни (анюитетни) вноски

Валута: лева/евро

Годишен лихвен процент*: от 3.50%   

Минимален срок на кредита: 3 години

Максимален срок на кредита: 5 години

Обезпечение**:

  • залог на движимо имущество
  • залог на сметки
  • залог на вземания по договори.

За повече информация и пълните условия за финансиране се обърнете към най-близкия финансов център на банката.

* Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва лихвеният индекс „ПРАЙМ Бизнес клиенти“ в съответната валута лева или евро. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента и определяне срока на кредита и стойността на обезпечението. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия за финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. Кредитор е „Юробанк България“ АД. Повече информация за Методологията на Банката за определяне на референтен лихвен процент „ПРАЙМ Бизнес клиенти“ можете да откриете тук.

** Банката определя изискуемото от клиента обезпечение след извършване на индивидуална оценка по конкретното искане за кредит и кредитоспособността на клиента. При инвестиционни кредити, обезпечени с ипотека, допълнително може да бъде изискано учредяване на залог на движимо имущество, залог на сметки, залог на вземания по договори и др.

Възможно е ползването на различни европейски и национални гаранционни схеми с оглед допълване обезпечеността на кредита.