Застраховка по кредитни карти Защита на плащанията

Застраховка по кредитни карти "Защита на плащанията"

Застраховка по кредитни карти "Защита на плащанията" - пакет "Покритие на задълженията Плюс"

Защитете плащанията по кредитната си карта днес, за да сте спокойни за утрешния ден! Осигурете си максимална финансова защита и сигурност при неблагоприятни житейски събития и при непредвидени ситуации. Застраховката "Защита на плащанията", разработена от Кардиф България, дава възможност да покриете непогасения кредитен лимит или задължения по кредитната карта именно в такива ситуации.

Предимства:

 • Повече сигурност при използване на кредитната карта;
 • Защита при неблагоприятни събития, свързани с финансови рискове при използването на кредитната карта и отнемане на лични вещи;
 • Ежемесечно заплащане на застрахователната премия от наличния лимит/средства по картата;
 • Широка гама от застрахователни покрития при непредвидени събития като загуба, грабеж или кражба на картата, грабеж на парични средства изтеглени с картата, хоспитализация в резултат на злополука, нежелана безработица и др.;    
 • Лесна и удобна процедура по сключване;
 • Високи лимити на обезщетение.

 

Кой може да се възползва?

Застрахователна програма „Защита на плащанията по кредитни карти“ е предназначена за клиенти - картодържатели на активни кредитни карти, издадени от Пощенска банка, на възраст от 18 до 65 навършени години, а за някои рискове и от 65 до 70 навършени години.

 

Заявете и вземете изцяло онлайн без посещение в офис! Подписвате документите дистанционно - бързо, лесно и удобно! Повече информация може да намерите тук.

Ако желаете може да сключите застраховката и в удобен за Вас офис на Пощенска банка.

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

Какво покрива пакет "Покритие на задълженията Плюс" и какъв е размерът на застрахователните плащания?

Защита на картодържателя:

 • Смърт в резултат на злополука или заболяване - Остатъчното задължение (усвоения, но непогасен лимит) по кредитната карта към датата на събитието, но не повече от 50 000 лева*;
 • Инвалидизация над 70% в резултат на злополука или заболяване - Остатъчното задължение по кредитната карта към датата на събитието, но не повече от 50 000 лева*;
 • Продължителен болничен в резултат на злополука или заболяване - до 4 месечни плащания, всяко в размер на 25% от остатъчното задължение по картата към датата на събитието*;
 • Нежелана безработица в резултат на уволнение - до 4 месечни плащания, всяко в размер на 25% от остатъчното задължение по картата към датата на събитието;
 • Хоспитализация в резултат на злополука – до 2 месечни плащания, всяко в размер на 25% от остатъчното задължение по картата към датата на събитието**;

 

Защита на плащанията с картата:

 • Парични средства, изтеглени от кредитна карта – до 800 лв. при теглене от банкомат или до 1000 лв. при теглене извършено на ПОС терминал, при грабеж, настъпил непосредствено след тегленето-до 1 час след транзакция и в диапазон от 100м. от мястото на извършена транзакция;
 • Неправомерно ползване на застрахована кредитна карта – до 300 лв. на щета в резултат на загуба или отнемането й чрез кражба/кражба чрез взлом/грабеж;
 • Лични или служебни ключове – до 300 лв. на щета в резултат на загуба или кражба, заедно с кредитна карта;
 • Чанта – до 300 лв. на щета в резултат на загуба или грабеж заедно с кредитната карта;
 • Официални документи – до 100 лв. на щета в резултат на загуба или отнемането им заедно с кредитната карта чрез кражба/кражба чрез взлом/грабеж;
 • Портфейл - до 100 лв. на щета в резултат на загуба или грабеж заедно с кредитната карта;
 • Кредитна карта – 20 лв. за преиздаване на кредитна карта поради кражба/кражба с взлом/грабеж или загуба заедно с чанта, портфейл, официални документи, лични или служебни ключове, изтеглени с картата парични средства или поради неправомерното ѝ използване;

 

*За лица от 65 до 70 навършени години първите три риска се покриват, само ако са настъпили в резултат на злополука, а риска „Нежелана безработица“ – само ако лицето не е пенсионер.

**Покритието е заместващо и се активира автоматично, ако застрахованото лице не може да се възползва от риска „Нежелана безработица“.

Застрахователните плащания (обезщетения) се определят от Застрахователите за всеки конкретен случай и са в размер на действително претърпяната от застрахованото лице щета, но не повече от посочените по-горе лимити за една годишнина от срока на застраховката, а за събитията, свързани със защита на плащанията с кредитната карта – при максимум една щета в рамките на една годишнина.

За рисковете “Смърт” в резултат на злополука (или заболяване), “Инвалидизация над 70%” в резултат на злополука (или заболяване), “ Продължителен болничен” в резултат на злополука (или заболяване), “ Нежелана безработица в резултат на уволнение” и “ Хоспитализация в резултат на злополука” ползващо се лице е “Юробанк България” АД. По останалите рискове в обхвата на застрахователен пакет “Покритие на задълженията Плюс” ползващо се лице е Застрахованият картодържател на кредитна карта.

 

                                                                                                          

 

Какво е необходимо да направите, за да предявите застрахователна претенция?

Когато имате сключена застраховка с „Кардиф България“ и с Вас настъпи неочаквано застрахователно събитие:

Стъпка 1: Свържете се с контактния център на „Кардиф България“ на тел 02/4915 974 или посетете офиса на “Кардиф България“ на адрес гр. София ул. Христо Белчев № 29А, вх. А, ет.1 и съобщете за събитието, като предоставите пълна и подробна информация на служителите.

 

Стъпка 2: Попълнете писмено Уведомление за настъпило застрахователно събитие и подгответе всички изискани от служителите на Кардиф България документи. Информация за тази стъпка ще намерите на уеб адреса на Кардиф България: http://www.bnpparibascardif.bg или на телефоните за контакт.

 

Стъпка 3: Изпратете документите до адрес по удобен за Вас начин:  

 • по куриер;
 • по "Български пощи" като писмо с обратна връзка;
 • като ги занесете лично в офиса на "Кардиф България“;

 

„Кардиф България“ ще :

 • регистрира Вашата застрахователна претенция и ще извърши оценка на представената информация;
 • се свърже с Вас на оставения за обратна връзка телефон и/или адрес, в случай на нужда от допълнителен документ или уточнение;
 • вземе решение по Вашия случай и ще Ви уведоми писмено или чрез СМС в срок до 15 дни след получаване на изисканата информация.

 

При възникнали въпроси по вашата претенция, можете да се обърнете към “Контактен център” на Кардиф България или към служителите в “Центъра за работа с клиенти“ всеки делничен ден от 9:00 до 17:30 часа на телефон: 02/4915 974 или да изпратите запитване на електронната поща: cardifbulgaria@cardif.com

 

                                                                                                                 

Документи:

 

Застраховката се предлага чрез “Юробанк България” АД (Пощенска банка), с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Витоша”, ул. “Околовръстен път” № 260, в качеството на застрахователен агент на “Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК: 175190059 и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, 175190073, при съответните Общи условия на застрахователите.

Застраховката се сключва при условията на чл.382 от Кодекса за застраховането като застраховка за обезпечение на кредит (в полза на кредитора).

Молим да вземете предвид, че настоящата страница не съдържа всички условия по застраховката и не представлява препоръка, съвет или друг вид съвет по смисъла на приложимото законодателство, а има за цел само да представи в най-общ вид застрахователния продукт.

Пълна информация за условията и покритията на застрахователната програма, може да намерите в офисите на Пощенска банка в работно време, където можете да получите на хартиен носител на български език Преддоговорна информация за застрахователите, застрахователния посредник и застрахователния продукт, Информационен документ и Общи условия на застрахователния пакет.

Молим да се запознаете с нужното внимание и грижа с всички документи, свързани със застрахователния продукт. Информацията е съществена и ще Ви помогне при вземането на информирано и разумно решение. В случай на неяснота или неразбиране можете да се обърнете за разяснение към служителите на Пощенска банка. Те ще обсъдят с Вас повдигнатите въпроси.