Застраховка по потребителски кредити Защита на плащанията

Застраховка по потребителски кредити "Защита на плащанията"

Застрахователна програма „Защита на плащанията“ с включени допълнителни медицински услуги е застрахователен продукт, разработен от "Кардиф България" специално за клиенти на Пощенска банка – кредитополучатели на потребителски кредит в лева или евро. Целта му е да предложи максимална защита и сигурност, като покрие непогасения остатък от кредита или предостави финансова помощ за покриване на месечните погасителни вноски в моменти на финансово затруднение и непредвидени житейски събития.

 

Предимства:

 • Широка гама от застрахователни покрития, които осигуряват финансова сигурност за клиентите и техните семейства;
 • Преференциални условия за включване в програмата на второ лице, което е съкредитоискател или поръчител по кредита;
 • Финансиране на еднократната застрахователна премия със средства от предоставения кредит;
 • Възможност за дистанционно сключване на застраховката;
 • Възможност за консултации с водещи медицински центрове за повторен преглед на поставена диагноза и препоръка за последващо лечение, без да е необходим преглед и/или пътуване на Ползващото лице, благодарение на услугата „Второ медицинско мнение“, която се предоставя заедно със застрахователните покрития;

 

Кой може да се възползва?

 

Застрахователна програма Защита на плащанията“ е предназначена за получателите на потребителски кредити, предоставени от Пощенска банка, на възраст от 18 до 64 години, а за някои рискове и от 65 до 70 години или от 66 до 75 навършени години.

 

Къде може да сключите застраховката?

 

Заявете и вземете изцяло онлайн без посещение в офис! Подписвате документите дистанционно - бързо, лесно и удобно! Повече информация може да намерите тук.

 

Ако желаете може да сключите застраховката и в удобен за Вас офис на Пощенска банка.

Програма „Защита на плащанията“ по потребителски кредити се предлага в няколко застрахователни пакета с включени допълнителни медицински услуги. Конкретният застрахователен пакет се определя в зависимост от размера и срока на предоставения от Банката потребителски кредит.

 

Покрития:

Различните застрахователни пакети включват различна предварително определена комбинация от покрити застрахователни рискове, които могат да бъдат:

 • Нежелана безработица в резултат на уволнение над 60 дни;
 • Продължителни болнични над 60 дни в резултат на заболяване или злополука или само в резултат на злополука;
 • Инвалидизация над 70% в резултат на заболяване или злополука или само в резултат на злополука;
 • Загуба на живот в резултат на заболяване или злополука или само в резултат на злополука;
 • Временна нетрудоспособност над 30 дни в резултат на злополука;
 • Хоспитализация над 7 дни в резултат на злополука (като самостоятелен или като заместващ нежеланата безработица риск по някои застрахователни пакети);

 Като цяло за лица над 65 години се покриват само определени рискове, настъпили в резултат на злополука, а рисковете нежелана безработица, продължителни болнични и инвалидизация над 70% се покриват и само в случай, че застрахованото лице не е пенсионер.

 

Застрахователните плащания, се определят от Застрахователите за всеки конкретен случай и в зависимост от настъпилия покрит риск покриват остатъчния баланс по кредита или съответен брой месечни погасителни вноски по кредита до определен размер (лимит). Предвидените лимити на застрахователната сума и брой плащания за риск, в т.ч. за едно застрахователно събитие, зависят от избрания застрахователен пакет.

Застраховката служи за обезпечение на предоставения потребителски кредит, затова ползващо се лице е Пощенска банка или съответния кредитор към датата на настъпване на застрахователното събитие.

Ползващо се лице за допълнителните медицински услуги е застрахованото лице.

Размерът на дължимата застрахователна премия и начинът на плащането ѝ (месечно или еднократно) зависят от застрахователния пакет и се определят в зависимост от размера и срока на предоставения потребителски кредит или от размера на месечната погасителна вноска по кредита. 

Какво е необходимо да направите, за да предявите застрахователна претенция?

 

Когато имате сключена застраховка с „Кардиф България“ и с Вас настъпи неочаквано застрахователно събитие:

 

Стъпка 1: Свържете се с контактния център на „Кардиф България“ на тел 02/4915 974 или посетете офиса на “Кардиф България“ на адрес гр. София ул. Христо Белчев № 29А, вх. А, ет.1 и съобщете за събитието, като предоставите пълна и подробна информация на служителите.

 

Стъпка 2: Попълнете писмено Уведомление за настъпило застрахователно събитие и подгответе всички изискани от служителите на „Кардиф България“ документи. Информация за тази стъпка ще намерите на уеб адреса на Кардиф Българияhttp://www.bnpparibascardif.bg или на телефоните за контакт.

 

Стъпка 3: Изпратете документите до адрес по удобен за Вас начин:

 • по куриер;
 • по "Български пощи" като писмо с обратна връзка;
 • като ги занесете лично в офиса на "Кардиф България“;

 

„Кардиф България“ ще :

 • регистрира Вашата застрахователна претенция и ще извърши оценка на представената информация;
 • се свърже с Вас на оставения за обратна връзка телефон и/или адрес, в случай на нужда от допълнителен документ или уточнение;
 • вземе решение по Вашия случай и ще Ви уведоми писмено или чрез СМС в срок до 15 дни след получаване на изисканата информация.

 

При възникнали въпроси по вашата претенция, можете да се обърнете към “Контактен център” на Кардиф България или към служителите в “Центъра за работа с клиенти“ всеки делничен ден от 9:00 до 17:30 часа на телефон: 02/4915 974 или да изпратите запитване на електронната поща: cardifbulgaria@cardif.com

Документи:

 

Застраховката се предлага чрез “Юробанк България” АД (Пощенска банка), с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Витоша”, ул. “Околовръстен път” № 260, в качеството на застрахователен агент на “Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК: 175190059 и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, 175190073, при съответните Общи условия на застрахователите.

Услугата “Второ медицинско мнение” се предлага заедно със застрахователните покрития и се предоставя от MediGuide International LLC, Delaware, U.S.A., с адрес 162 Stone Block Row, PO Box 4413, Greenville, DE 19807 USA - (800) 961-4843 (MediGuide International),чийто пълномощник са Застрахователите. Услугата се предоставя при Общи условия, чрез Асистиращата компания „Корис България“ ООД, ЕИК 831065406, с адрес за кореспонденция: ул. Яков Крайков 1А, гр. София 1606, която е представител на MediGuide International.

Застраховката се сключва при условията на чл.382 от Кодекса за застраховането като застраховка за обезпечение на кредит (в полза на кредитора).

Молим да вземете предвид, че настоящата страница не съдържа всички условия по застраховката и не представлява препоръка, съвет или друг вид съвет по смисъла на приложимото законодателство, а има за цел само да представи в най-общ вид застрахователния продукт.

Пълна информация за условията и покритията на застрахователната програма, може да намерите в офисите на Пощенска банка в работно време, където можете да получите на хартиен носител на български език Преддоговорна информация за застрахователите, застрахователния посредник и застрахователния продукт, Информационен документ и Общи условия на застрахователния пакет.

Молим да се запознаете с нужното внимание и грижа с всички документи, свързани със застрахователния продукт. Информацията е съществена и ще Ви помогне при вземането на информирано и разумно решение. В случай на неяснота или неразбиране можете да се обърнете за разяснение към служителите на Пощенска банка. Те ще обсъдят с Вас повдигнатите въпроси.