Често задавани въпроси

Какво представлява IBAN (International Bank Account Number)?

В съответствие със споразумение между европейските банки относно трансграничните плащания банковите сметки имат унифицирана структура.

Тази унифицирана структура се нарича IBAN (International Bank Account Number). IBAN се формира от кода на страната, в която се намира сметката, две контролни числа и номера на сметката. Тази структура е въведена с цел улесняване на автоматизираната обработка на международните плащания и гарантира коректното идентифициране на сметката на бенефициента.

Какво представлява BIC (Bank Identifier Code)?

Банковият идентификационен код или както още се нарича  SWIFT адрес е международен код, който дава възможност за точно идентифициране на всяка банка и/или нейните клонове. SWIFT адресът на Юробанк България АД е BPBIBGSF.

Как да открия BIC кода на дадена банка?

Можете да намерите BIC кодовете на всички банки в интернет на адрес http://www.swift.com

Каква е разликата между опциите BEN, SHARE и OUR при нареждане на валутен превод?

От гледна точка на заплащането на разноските до достигане на даден превод до крайния получател възможните варианти са три:

  • Опция BEN - Всички разноски са за сметка на получателя като те се приспадат от сумата на превода
  • Опция SHARE – разноските до кореспондентската банка са за сметка на наредителя, а след нея за сметка на получателя
  • Опция OUR – всички разноски по превода са за сметка на наредителя, а бенефициентът получава чистата първоначално наредена сума

* Валутни преводи за страни от ЕИП се извършват съобразно европейските директиви, а именно с опция SHARE, което означава, че разноските на банката на наредителя се заплащат от него, а разноските на банката на получателя са за сметка на получателя. Кореспондентските банки - участници в превода, не удържат комисиони.

Какви документи трябва да представи клиента при нареждане на банков превод?

  • Нареждане за превод (стандартен формуляр на Юробанк България АД)
  • Декларация за произход на средствата по чл. 4 (7) и по чл. 6 (5), т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - за преводи над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута, съответно - над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута - когато плащането се извършва в брой
  •  Декларация по чл. 2, ал. 1 от Наредба 28 на БНБ за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна
  • Допълнителна информация и/или документи, които могат да бъдат поискани от Банката във връзка с изпълнението на задълженията й по спазване на националното и международно законодателство (съгласно Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки в Юробанк България АД) 


Какви са стандартните срокове за изпълнение на клиентски превод?

 

  • Обикновен превод – в рамките на 2 работни дни;
  • Експресен – 1 ден;
  • Супер експресен – същия ден.

 

Нашият стремеж е в максимална степен да защитим интересите на своите клиенти затова предоставяме информация за всички възможни решения, и Ви помагаме да изберете най-подходящия вариант за Вас в конкретния случай.