Преводи

Пощенска банка извършва вътрешнобанкови преводи в национална и чуждестранна валута, като използва системи за връзка в реално време между клоновете си и централно управление. Преводи към и от други банки в левове се извършват чрез националните системи за разплащания БИСЕРА и РИНГС в рамките на 1 час до 1 ден. Банката предлага и извършване на периодични плащания като услуга за своите клиенти.

Пощенска банка прави преводи във всички видове валути до страни в целия свят посредством широка кореспондентска мрежа от над 200 чуждестранни и български банки и чрез системата за международни финансови плащания S.W.I.F.T.

Банката извършва преводи в чуждестранна валута за и от всяка на точка на света в съответствие с желанието на клиента:

 • Обикновен превод – в рамките на 2 работни дни
 • Експресен – 1 ден
 • Суперекспресен – същия ден

За преводи, наредени чрез електронно банкиране:

 • Обикновен превод - 1 ден
 • Експресен - същия ден

Нашият стремеж е в максимална степен да защитим интересите на своите клиенти, затова предоставяме информация за всички възможни решения и Ви помагаме да изберете най-подходящия вариант за Вас в конкретния случай. От гледна точка на заплащането на разноските до достигане на даден превод до крайния получател (в страна извън ЕИП), възможните варианти са три:
 

 • Опция BEN - всички разноски са за сметка на получателя, като те се дебитират от сумата на превода
   
 • Опция SHARE – разноските до кореспондентската банка са за сметка на наредителя, а след нея - за сметка на получателя
   
 • Опция OUR – всички разноски по превода са за сметка на наредителя, а бенефициентът получава чистата първоначално наредена сума.

Валутни преводи за страни от ЕИП и във валута на ЕИП се извършват съобразно европейските директиви, а именно с опция SHARE , което означава, че разноските на банката на наредителя се заплащат от него, а разноските на банката на получателя са за сметка на получателя. Кореспондентските банки - участнички в превода, не удържат комисиони.

За преводи с опция SHA до страни от ЕИП и във валута, различна от тези на ЕИП, посочените комисиони за превод не включват таксите на кореспондентските банки и банката на получателя, които ще бъдат удържани допълнително от сумата на превода.

Стандартните плащания се извършват от всички клонове на банката. Освен преводи, инициирани на гишетата на банката, чрез услугата е-Postbank клиентите могат да извършват преводи и по електронен път. За допълнителни въпроси заповядайте в най-близкия клон на Пощенска банка  или се свържете с денонощния ни Център за обслужване на клиенти, тел. 0700 18 555.

Всички преводи и плащания към и от други банки в страната и чужбина се извършват при строго спазване на всички законови и подзаконови нормативни актове на съответните регулаторни органи.

Необходими документи за изпълнение на валутни преводи и плащания:

 • Нареждане за превод на Пощенска банка (формуляр)
 • Декларация за произход на средствата по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари  (формуляр) 
 • Декларация по чл. 2, ал. 1 от Наредба 28 на БНБ за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна  (формуляр) 
 • Допълнителна информация и/или документи, които могат да бъдат поискани от Банката във връзка с изпълнението на задълженията й по спазване на националното и международно законодателство (съгласно Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки в Юробанк България АД)

Въпроси и отговори