Информация относно предявяване на претенции към инвестиционния посредник

В отговор на регулаторните изисквания съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 относно разглеждането на жалби и предявяване на претенции към инвестиционния посредник Ви уведомяваме:

  • Клиентите имат право да предявят пред Банката претенции относно недостатъци, допуснати при изпълнение на техни нареждания, относно претърпени поради това вреди, както и в други случаи във връзка с изпълнението на Договора. За връзка с нас натиснете тук .
  • Банката ще разглежда жалбите на клиент в срок от 14 дни от получаването на жалба, след което незабавно ще уведомява клиента за своето становище. В случай на получаване на жалба, свързана с по-сложна фактическа обстановка, срокът по предходното изречение може да бъде удължен.
  • ОУ по ИП на Банката