Потребителски кредит

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

СЕГА Е ВРЕМЕТО!

Променяй, пътувай, откривай. Дай на плановете си свободата, която заслужават. Да, сега е времето, с потребителски кредит от Пощенска банка.

 

Вземи кредит до 3 часа!¹

 • С опцията за експресно разглеждане на искането за кредит получаваш:  
  • Бързо разглеждане на искането за кредит - до 2 работни часа;
  • Получаване на средства - до 1 работен час;
  • Възможност за безплатно експресно издаване на дебитна карта.

Получаваш още:

 • Покритие на вноските по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и др. с програма "Защита на плащанията"².
 • Възможност за обединение на задължения по потребителски кредити и други кредитни продукти в едно.


 ¹ Опцията за експресно разглеждане на искането е приложима само при подаване на искане за потребителски кредит с размер до 40 000 лв., или на кредит за обединение на задължения с размер до 20 000лв. в офис на банката от клиенти на трудов договор; не се прилага при кандидатстване онлайн или по телефон. В случай че е избрана опция за експресно разглеждане на искането за потребителски кредит, банката се задължава в рамките на 2 работни часа от въвеждането на искането да го разгледа и да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по подаденото искане, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на  допълнителни документи. Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение /СМС/  на посочения от кредитоискателя мобилен телефон или при явяването му във финансовия център, в който е подал искането. При одобрение, банката дава възможност за сключване на договор за кредит и усвояването му в рамките на 1 работен час. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит, кредитоискателят има възможност да получи услуга-експресно издаване на дебитна карта. Пълна информация относно сроковете и условията на предлаганата експресна услуга , включително и експресното издаване на дебитна карта можете да намерите в "Условия за предоставяне на потребителски кредит с избрана опция за експресно разглеждане на искането", налична на сайта на Банката.

² Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма "Защита на плащанията" за потребителски кредити от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на Банката.

 

Лихвени условия в лева до 31.12.2019 г.¹:
от 4.95% до 5.25% при превод на заплата по сметка в банката³

 

Стандартни лихвени условия в лева и евро²:
от 6.50% до 8.20% при превод на заплата по сметка в банката³
от 9.00% до 10.95% без превод на заплата по сметка в банката

 

 • Максимален размер - до 70 000 лева/35 000 евро
 • Максимален срок  – до 10 години
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
 • Кандидатстване само с лична карта
 • Отстъпка от лихвения процент при превод на работна заплата и избор на пакетна програма от Пощенска банка
     
         

¹ Предложението е валидно при подаване на заявление за нов потребителски кредит от Пощенска банка в лева до 31.12.2019г. Годишният лихвен процент е от 4.95% до 5.25% при кандидатстване за кредит с минимален размер 10 000 лв. и максимален срок до 96 месеца, превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма, сключена застраховка по програма "Защита на плащанията" и в случай че отговаряш на допълнителните изисквания на банката. За да получиш твоята индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

² Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити виж тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получиш твоята индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

При 5.25% променлива годишна лихва за потребителски кредит в лева, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма "Моето Банкиране" с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца и включени месечен пакет по застраховка "Защита на плащанията" , такси и комисиони, описани в секция - общата дължима сума е 30 170.45 лв., месечна вноска 327.79лв., ГПР е 8.51%.

При 8.20 % променлива годишна лихва за потребителски кредит в лева, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма "Моето Банкиране" с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца и с включени такси и комисиони, описани в секция Такси и комисионни - общата дължима сума е 33 102.96 лв., месечна вноска 360.78 лв., ГПР е 11.79%.

3 Превод на работна залата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване: "Моето Банкиране“, "Моето семейство“, "Моето предимство“ , "Моят престиж“ или "Супер сметка".

4 Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

 • Такса за разглеждане на искане за кредит - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа*:

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 500 до2500 50
от2 501 до 5 000 100
от 5 001 до 10 000 200
от 10 001 до 20 000 300
от 20 001 до 40 000 400
над 40 000 по договаряне
  
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето Семейство“ , "Моето Предимство“ или "Моят Престиж“ , вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

____________________________________________________________________

* Таксата е дължима на 2 етапа - 10 лева при подаване на заявлението за кандидатстване за кредит, останалата част от сумата - при усвояване на кредита. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит,  се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начисляват 40 лева платими на датата на подаване на заявлението и 10 лева, платими на датата на усвояване на кредита.

При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване , са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.