ВСЯКА МЕЧТА СИ СТРУВА - Потребителски кредит с атрактивни условия

Потребителски кредит

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Атрактивни лихвени условия.

За големите планове, за смели мечти, за вдъхновяващите идеи, разчитай на нашата подкрепа.

ЗАЯВИ ОНЛАЙН Потребителски кредит още сега!1

 

Какви са предимствата за теб?

 • Ползваш атрактивни лихвени условия;
 • Заявяваш лесно, бързо и удобно с няколко клика;
 • Възможност да заявиш и вземеш потребителски кредит и овърдрафт изцяло онлайн тук- предложение за настоящи клиенти на банката;
 • Възможност да вземеш кредит до 3 часа, с опцията за експресно разглеждане по програма "СЕГА";
 • Кандидатстваш само с лична карта2 

Получаваш още:

 • Супер сметк@ - Първата сметка с бонуси, вместо такси;3
 • Безплатно интернет банкиране;
 • Възможност за автоматично подновяване на овърдрафта при изтичане на първоначално договорения срок, без да посещавате офис на банката;
 • Покритие на вноските по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и др. с програма "Защита на плащанията"4.
 • Възможност за обединение на задължения по потребителски кредити и други кредитни продукти в едно. 
 • Фиксирана лихва за първите 12 месеца от срока на кредита.5

 

¹Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

3Описание на Супер сметк@ на Пощенска банка с включените в нея продукти и услуги, както и Тарифата на банката, където са посочени дължимите по нея такси са налични на www.postbank.bg. Информацията е достъпна и във всеки офис на банката при поискване.

4Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма "Защита на плащанията" за потребителски кредити от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на Банката.  

5За първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент по потребителски кредити в лева, освен ако клиентът изрично не заяви че желае да използва възможността за променлив лихвен процент за целия срок на договора. След дванадесетия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив. Пълна информация за приложимите условия относно лихвените проценти, виж в секция Параметри.  

 

Атрактивни лихвени условия в лева¹:
от 4.55% до 6.95% при превод на заплата по сметка в банката² 
от 8.00% до 9.00% без превод на заплата по сметка в банката

Предимства: 

 • Максимален размер - до 80 000 лева
 • Максимален срок  – до 10 години
 • Възможност да вземеш изцяло онлайн, без посещение на банков офис3
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
 • Кандидатстване само с лична карта4
 • Отстъпка от лихвения процент при превод на работна заплата и избор на пакетна програма от Пощенска банка
 • Фиксирана лихва за първите 12 месеца от срока на кредита

   
        
 

1Посочените лихвени проценти са валидни при подаване на искане за нов потребителски кредит в лева, от Пощенска банка, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаряте на допълнителните изисквания на банката. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

За първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент. след дванадесетия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити виж тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получиш твоята индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

При кредит с размер 24 000 лв., срок 96 месеца, с 5.20% фиксирана годишна лихва за първите 12 месеца и 5.20% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство" , с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за разглеждане на искане за кредит 400 лв., ГПР е 8.13%, месечната вноска е 306.13 лв., обща дължима сума 32 249.83 лв.

При кредит с размер 24 000 лв., срок 96 месеца, с 6.95% фиксирана годишна лихва за първите 12 месеца и 6.95% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство" , с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за разглеждане на искане за кредит 400 лв., ГПР е 10.06%, месечната вноска е 326.61 лв., обща дължима сума 34 329.74 лв.

2Превод на работна залата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване: "Моето Банкиране“, "Моето семейство“, "Моето предимство“ , "Моят престиж“ или "Супер сметка".

3Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева. В следните случаи подписването на договора за кредит може да се извърши само в офис на банката: (i) при заявени допълнителни услуги и/или продукти от клиента, (ii) при необходимост от съкредитоискател и/или поръчител по кредита; (iii) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (iv) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата. Пълната информация за услугата за сключване на договор онлайн, виж на www.postbank.bg

Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента. 

 • Такса за оценка на кредитоспособността - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа*:

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 500 до 2500 50
от2 501 до 5 000 100
от 5 001 до 10 000 200
от 10 001 до 20 000 300
от 20 001 до 50 000 400
над 50 000 по договаряне
  
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето Семейство“ , "Моето Предимство“ или "Моят Престиж“ , вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

____________________________________________________________________

* Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до първа падежна дата на погасителна вноска по кредита. 

При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит по Програма "СЕГА", при сума на кредита в размер от над 5 000 до 50 000 лв. се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начислява такса за експресно разглеждане.

При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване, са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.