Потребителски кредит

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Вместо да те разубеждаваме да следваш мечтите си, ние ти даваме криле с програма Welcome.1

Вземи потребителски кредит и ползвай пакет от над 10 услуги безплатно за цяла година, атрактивни условия, валидни до 31 август 2023 г. Научи повече тук.

ЗАЯВИ ОНЛАЙН Потребителски кредит още сега!

 

С възможност да вземеш изцяло онлайн:

 

Какви са предимствата за теб?

 • Ползваш атрактивни лихвени условия;
 • Заявяваш лесно, бързо и удобно с няколко клика;
 • Възможност да вземеш кредит до 3 часа, с опцията за експресно разглеждане по програма "СЕГА";
 • Кандидатстваш само с лична карта;4
 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на кредита.5

Получаваш още:

 • Безплатно интернет банкиране;
 • Покритие на вноските по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и др. с програма "Защита на плащанията"6.
 • Възможност за обединение на задължения по потребителски кредити и други кредитни продукти в едно.
 • Научи повече за предимствата на Кредитната карта тук 
 • Заедно с кредита можеш да заявиш и кредитна карта Mastercard с атрактивни условия по програма Welcome7:

  • Без лихва за първите 6 месеца при покупки и теглене на пари в брой;
  • Без годишна такса за първата година, ако с картата са направени трансакции за минимум 3 000 лева през първите 6 месеца;
  • Без такса за кандидатстване и разглеждане на документи. 

 

¹Банката предлага пакетна програма „Моето семейство“ без такса за откриване и такса за обслужване на основната сметка по програмата за първата една година, при кандидатстване за нов потребителски кредит в лева по програма Welcome на Пощенска банка, в периода от 01.06.2023 г. до 31.08.2023 г., при последвало одобрение и усвояване на отпуснатия кредит и при превод на работна заплата по сметка към пакетна програма „Моето семейство“. Към момента на подаване на заявлението за нов кредит лицето не следва да има друг потребителски кредит от банката. Отпускането на кредит подлежи на одобрение от банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка). Пълна информация за приложимите условия, както и за включените в пакетната програма продукти и услуги, виж на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката. 

²Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

3Банката предлага възможност за дистанционна идентификация и подписване от разстояние на документи, посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП) за нови клиенти на банката - дееспособни физически лица, които до момента на дистанционната им регистрация като клиенти не ползват продукти и услуги на банката. Услугата за дистанционно подписване на документи за нови клиенти се предлага за следните продукти и услуги, предлагани от или чрез банката – потребителски кредити до 10 000 лв. и срок до 72 месеца, кредитни карти, застраховка “Защита на плащанията“ по потребителски кредити, респективно по кредитни карти, дигитална програма, включваща разплащателна сметка в лева или евро, дебитна карта Mastercard, интернет банкиране e-Postbank и мобилно банкиране m-Postbank, както и застраховка “Карт протект“ към дебитна карта. Научи повече тук.

4Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

5За първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент по потребителски кредити в лева. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив. Пълна информация за приложимите условия относно лихвените проценти, виж в секция Параметри. 

6Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма "Защита на плащанията" за потребителски кредити от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на Банката. 

7Предложението е валидно за физически лица, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium от Пощенска банка в периода от 1 юни до 31 август 2023 г. и при следните условия: одобрено искане и последващо активиране на кредитната карта в същия период; кандидатстване за нов потребителски кредит в лева или нов жилищно-ипотечен кредит по програма Welcome на Пощенска банка в същия период; последвало одобрение и усвояване на отпуснатия потребителски кредит, респ. подадено искане за усвояване на жилищно-ипотечния кредит в срок до 31.10.2023 г.; ползване на пакетна програма „Моето семейство“ при условията на програма Welcome. Издаването на кредитна карта подлежи на одобрение от банката. Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash, Mastercard Cash Momento, Mastercard Universe и Mastercard Business.Банката не начислява лихва върху сумата от направените покупки и изтеглени пари в брой с картата, за период от шест месеца, считано от датата на нейното издаване. Всички задължения за такси и комисиони, начислени по кредитния лимит на картата в посочения период, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент за съответния вид карта. Остатъкът от усвоената сума от лимита на картата, който не бъде погасен до изтичането на безлихвения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта.
В случай че общият сбор от направени трансакции по новоиздадената кредитна карта Mastercard (покупки и изтеглени пари в брой) за периода от първите шест месеца след активиране картата надвиши 3000 (три хиляди) лева, банката не начислява годишна такса за обслужване на картата за първата година от срока на договора.Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от  стойностите, посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

 


 

Атрактивни лихвени условия в лева¹:
от 4.75% до 7.55% при превод на заплата по сметка в банката² 
10.00% без превод на заплата по сметка в банката

Предимства:  

 • Максимален размер - до 80 000 лева
 • Максимален срок  – до 10 години
 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на кредита!
 • Възможност да вземеш изцяло онлайн, без посещение на банков офис3
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
 • Кандидатстване само с лична карта4
 • Отстъпка от лихвения процент при превод на работна заплата и избор на пакетна програма от Пощенска банка
 • Още повече сигурност с възможност за избор на продукт с фиксирана лихва за целия срок на кредита!

 

1Посочените лихвени проценти са валидни при подаване на искане за нов потребителски кредит в лева, от Пощенска банка, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаряте на допълнителните изисквания на банката. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

За първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити виж тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получиш твоята индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

При кредит с размер 24 000 лв., срок 96 месеца, с 5.55%  фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 5.55% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство" , с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за оценка на кредитоспособността в размер на 400 лв., ГПР е 8.52%, месечната вноска е 310.16 лв., обща дължима сума 32 659.20 лв.

При кредит с размер 24 000 лв., срок 96 месеца, с 7.55%  фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 7.55% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство" , с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за оценка на кредитоспособността в размер на 400 лв., ГПР е 10.73%, месечната вноска е 333.82 лв., обща дължима сума 35 061.41 лв.

2Превод на работна залата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване: "Моето Банкиране“"Привилегия“, "Моето семейство“, "Моето предимство“ , "Моят престиж“ или "Супер сметка".

3Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП):

- за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева. В следните случаи подписването на договора за кредит може да се извърши само в офис на банката: (i) при заявени допълнителни услуги и/или продукти от клиента, (ii) при необходимост от съкредитоискател и/или поръчител по кредита; (iii) при констатирано несъответствие в данните за клиента; (iv) в други случаи, които попадат извън обхвата на услугата. Научи повече тук.

- за нови клиенти на банката - дееспособни физически лица, които до момента на дистанционната им регистрация като клиенти не ползват продукти и услуги на банката. Услугата за дистанционно подписване на документи за нови клиенти се предлага за следните продукти и услуги, предлагани от или чрез банката – потребителски кредити до 10 000 лв. и срок до 72 месеца, кредитни карти, застраховка “Защита на плащанията“ по потребителски кредити, респ. по кредитни карти, Дигитална програма, включваща разплащателна сметка в лева или евро, дебитна карта Mastercard, интернет банкиране e-Postbank и мобилно банкиране m-Postbank, както и застраховка “Карт протект“ към дебитна карта. Научи повече тук.

Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента. 

 • Такса за оценка на кредитоспособността - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа1:

Искана сума в лева

Стандартно разглеждане

Експресно разглеждане2 
от 500 до 5 000 100 не се прилага
от 5 001 до 10 000 200 350 
от 10 001 до 20 000 300 450 
от 20 001 до 40 000 400 550
от 40 001 до 60 000 600 не се прилага
от 60 001 до 80 000 800 не се прилага
над 80 000  по договаряне  
  
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето Семейство“, "Привилегия" "Моето Предимство“ или "Моят Престиж“ , вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

____________________________________________________________________

1Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до първа падежна дата на погасителна вноска по кредита. 

2 Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до първа падежна дата на погасителна вноска по кредита. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит по Програма "СЕГА", при сума на кредита в размер от над 5 001 до 40 000 лв. се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начислява такса за експресно разглеждане.

При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване, са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.