СЕГА Е ВРЕМЕТО ДА ИМАШ ПОВЕЧЕ ДНЕС

Потребителски кредит за обединение на задължения

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

Подай искане за кредит за обединение на задълженията, с превод на работна заплата и се възползвай от атрактивните ни предложения!¹

Вместо да те разубеждаваме да следваш мечтите си, ние ти даваме криле с програма Welcome.2

Вземи потребителски кредит и ползвай пакет от над 10 услуги безплатно за цяла година, атрактивни условия, валидни до 31 август 2023г. Научи повече тук.

ЗАЯВИ ОНЛАЙН Потребителски кредит още сега!

Препоръчай на познати кредитни продукти на Пощенска банка и спечелете заедно. Научи повече тук.

 

С потребителски кредит за обединение на задължения, можеш:

 • Да увеличиш разполагаемия си доход с до 50%3;
 • Да обединиш задължения по кредитни карти, потребителски и/или ипотечни кредити в размер до 80 000 лв.;
 • Да плащаш само една, по-ниска вноска, на една дата и в една банка;
 • Да получиш допълнителна сума за други твои планове;

   

Предимства на кредита, от които можеш да се възползваш:

 • Възможност за отстъпка от таксата за оценка на кредитоспособността1;
 • Възможност да заявиш и вземеш потребителски кредит изцяло онлайн тук4- предложение за настоящи клиенти на банката;
 • Възможност да вземеш кредит до 3 часа, с опцията за експресно разглеждане по програма "СЕГА";
 • Улеснена процедура на кандидатстване - само с лична карта5;
 • Заедно с кредита можеш да заявиш и кредитна карта Mastercard при следните условия по програма Welcome6:

  • Без лихва за първите 6 месеца при покупки и теглене на пари в брой;
  • Без годишна такса за първата година, ако с картата са направени трансакции за минимум 3 000 лева през първите 6 месеца;
  • Без такса за кандидатстване и разглеждане на документи. 

Предлагаме ти още:

 • Защита за теб и твоите близки, в случай на непредвидени житейски ситуации, със застраховка "Защита на плащанията" по потребителски кредити от Пощенска банка7;
 • Най-подходящата програма за банково обслужване, която ще ти осигури преференциални условия за банкови продукти и услуги.
 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на кредита8

 

1Предложението е валидно при подаване на искане за нов потребителски кредит с цел обединение на задължения, в лева, от Пощенска банка, в периода от 16.01.2023г. до 30.06.2023 г., при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в Банката по пакетна програма и при условие, че не повече от 50 % от размера на кредита се използва за посрещане на текущи нужди и/или за рефинансиране на съществуващи задължения в Пощенска банка, кредитоискателят не дължи такса за оценка на кредитоспособността, съгласно Тарифата на Банката. Отстъпката от таксата не е валидна при избрана опция за експресно разглеждане на искане за кредит за обединение на задължения.Пълна информация за приложимите условия, виж в секция Параметри и Такси.

2Банката предлага пакетна програма „Моето семейство“ без такса за откриване и такса за обслужване на основната сметка по програмата за първата една година, при кандидатстване за нов потребителски кредит в лева по програма Welcome на Пощенска банка, в периода от 01.06.2023 г. до 31.08.2023 г., при последвало одобрение и усвояване на отпуснатия кредит и при превод на работна заплата по сметка към пакетна програма „Моето семейство“. Към момента на подаване на заявлението за нов кредит лицето не следва да има друг потребителски кредит от банката. Отпускането на кредит подлежи на одобрение от банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка). Пълна информация за приложимите условия, както и за включените в пакетната програма продукти и услуги, виж на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

3Увеличението на разполагаемите доходи с до 50% е изчислено на месечна база, при обединение на задълженията с нов потребителски кредит, съгласно примерната калкулация, публикувана на секция Параметри

4Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

5Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

6Предложението е валидно за физически лица, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium от Пощенска банка в периода от 1 юни до 31 август 2023 г. и при следните условия: одобрено искане и последващо активиране на кредитната карта в същия период; кандидатстване за нов потребителски кредит в лева или нов жилищно-ипотечен кредит по програма Welcome на Пощенска банка в същия период; последвало одобрение и усвояване на отпуснатия потребителски кредит, респ. подадено искане за усвояване на жилищно-ипотечния кредит в срок до 31.10.2023 г.; ползване на пакетна програма „Моето семейство“ при условията на програма Welcome. Издаването на кредитна карта подлежи на одобрение от банката. Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash, Mastercard Cash Momento, Mastercard Universe и Mastercard Business.Банката не начислява лихва върху сумата от направените покупки и изтеглени пари в брой с картата, за период от шест месеца, считано от датата на нейното издаване. Всички задължения за такси и комисиони, начислени по кредитния лимит на картата в посочения период, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент за съответния вид карта. Остатъкът от усвоената сума от лимита на картата, който не бъде погасен до изтичането на безлихвения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта.
В случай че общият сбор от направени трансакции по новоиздадената кредитна карта Mastercard (покупки и изтеглени пари в брой) за периода от първите шест месеца след активиране картата надвиши 3000 (три хиляди) лева, банката не начислява годишна такса за обслужване на картата за първата година от срока на договора.Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от  стойностите, посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

7Застрахователна програма "Защита на плащанията" е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програмата "Защита на плащанията" за потребителски кредит от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на Банката.

8За първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент по потребителски кредити в лева. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив. Пълна информация за приложимите условия относно лихвените проценти, виж в секция Параметри.

 

Лихвени условия в лева1:
от 4.99% до 5.55% при превод на заплата по сметка в банката2

Лихвени условия в лева:
10.00% без превод на заплата по сметка в банката

Предимства:

 • Максимален размер - до 80 000 лева
 • Максимален срок - до 10 години
 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на кредита
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
 • Възможност да вземеш изцяло онлайн3

Намали месечните си плащания и разполагай с по-голяма част от своя доход при обединение на задължения4

Клиент с месечен брутен доход от 1 710 лв. (нетен доход 1 327 лв.) и следните кредитни задължения:

 

   

  

1 Посочените лихвени проценти са валидни при подаване на искане за нов потребителски кредит в лева, с цел обединение на задълженията от Пощенска банка, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаряте на допълнителните изисквания на банката. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

За първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив  и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията  за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката условия за финансиране на конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Превод на заплата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване ("Моето банкиране“, "Привилегия", "Моето семейство“"Моето предимство“"Моят престиж“ или "Супер сметк@".

Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

Посочените стойности и видове кредити, които се рефинансират, са примерни и не се отнасят до конкретни кредитни продукти, предлагани от банката или друг кредитор. Използвани са статистически данни относно размер и лихвен процент по потребителски кредитни продукти, публикувани от БНБ към месец септември 2022 г. („ Кредити на нефинансови предприятия, финансови предприятия, домакинства и НТООД по количествени категории и икономически дейности към месец септември 2022 г.“ и „Лихвени проценти и обеми по салда, по кредити различни от овърдрафт, за сектор Домакинства“). Месечният доход се базира на статистически данни, публикувани от НСИ към месец септември 2022 г. („Средна брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2022 година“). Разполагаемият доход за целите на примера се изчислява като разлика между нетен месечен доход от работна заплата и разходи за месечни погасителни вноски по кредитни задължения. Увеличението на разполагаемия месечен доход представлява съотношение, изразено в проценти, между разполагаемия доход преди и след извършеното обединение на задълженията..

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

При потребителски кредит с размер 24 000 лв., срок 96 месеца, с 5.55% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 5.55% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство" , с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за оценка на кредитоспособността в размер на 400 лв., ГПР е 8.52%, месечната вноска е 310.16 лв., обща дължима сума 32 659.20 лв.

Атрактивни условия1:

Такса за оценка на кредитоспособността, съгласно Тарифата на банката - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа2;

Искана сума в лева

Стандартно разглеждане

Експресно разглеждане3

от 500 до 5 000 100 не се прилага
от 5 001 до 10 000 200 350
от 10 001 до 20 000 300 450
от 20 001 до 40 000 400 не се прилага
от 40 001 до 60 000 600 не се прилага
от 60 001 до 80 000 800 не се прилага
 над 80 000 по договаряне    
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв.4

____________________________________________________________________

1При подаване на искане за нов потребителски кредит с цел обединение на задължения, в лева, от Пощенска банка, в периода от 16.01.2023г. до 30.06.2023 г., при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в Банката по пакетна програма и при условие, че не повече от 50 % от размера на кредита се използва за посрещане на текущи нужди и/или за рефинансиране на съществуващи задължения в Пощенска банка, кредитоискателят не дължи такса за оценка на кредитоспособността, съгласно Тарифата на Банката. Отстъпката от таксата не е валидна при избрана опция за експресно разглеждане на искане за кредит за обединение на задължения. Пълна информация за приложимите условия виж на postbank.bg, както и във всеки офис на Пощенска банка.

2Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до първа падежна дата на погасителна вноска по кредита. 

3Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до първа падежна дата на погасителна вноска по кредита. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит по Програма "СЕГА", при сума на кредита в размер от над 5 001 до 20 000 лв., се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начислява такса за експресно разглеждане.

4При ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето семейство" , "Привилегия", "Моето предимство" или "Моят престиж", вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката.