Програма Premium Extra

 • ПРОГРАМА PREMIUM EXTRA”

НОВО: Внасяй 3 месеца без такса по твоята сметка в лева. Без ограничение за размера на внесените суми.*

С Програмата Premium Extra”1 получавате:

Разплащателна сметка в BGN:

 

 • Без такса за вътрешнобанкови преводи (между собствени и други сметки, наредени в клон на банката през Интернет, Мобилното банкиране);
 • Без такса за до 10 бр. междубанкови превода, БИСЕРА, BLINK, в лева, месечно, наредени през Интернет банкиране;
 • Без комисионна за теглене и внасяне на каса до 10 000 лв. на ден;
 • Без такса за междубанкови входящи преводи;

Дебитна карта – Debit MasterCard World, с опция за издаване в рамките на 15 минути2

 

 • Без такса за издаване и месечно обслужване;
 • Без такса за теглене на пари в брой с дебитната карта от всички банкомати в страната;
 • Безплатни SMS известия3 - за всички транзакции, направени с дебитна карта по основната разплащателна сметка;

   

Възможност за откриване и обслужване (месечно) на втора разплащателна сметка в EUR или USD, без такса;

Възможност за покупка, без такса, на дялове от взаимни фондове в BGN/EUR/USD, при подписване на Заявление за участие в регулярен инвестиционен план4;

Високо ниво на конфиденциалност чрез услугата "Заключване на сметка"5;

Без такса за плащане на битовите Ви сметки и плащания по местни данъци и такси; 

 

Допълнителни предимства с Програма "Premium Extra": 

Преференциални условия по различни кредитни продукти6:

 

 • Без такса за разглеждане на искане за потребителски кредит или овърдрафт;
 • Без такса за експресно разглеждане на искане за кредит, обезпечен с ипотека;
 • Без такса за разглеждане на заявление за кредитна карта;
 • Без такса за документален анализ на обезпечението, дължима за всеки от имотите, които ще служат за обезпечение по кредита, обезпечен с ипотека;
 • Без такса за оценка на кредитоспособността на кредитополучателя, при кредити, обезпечени с ипотека;
 • Възможност за издаване на Premium кредитна карта (MasterCard/Visa), без годишна такса за обслужване7;
 • Участие в програмата за лоялни клиенти "MyRewards“9;
 • Безплатен достъп до ВИП салоните на летищата в София и/или Виена;

 

Застрахователни продукти9:

 • Застраховка "Помощ при пътуване и Злополука", която покрива която покрива всички медицински разноски в случай на злополука в чужбина с лимит на отговорност до 100 000 евро и спешна стоматологична помощ в чужбина до 300 евро
 • Безплатна Пътна помощ в случай на ПТП на територията на България в рамките на 50 км. (до 100 евро);

 

*Промоционалните условия са валидни от 01.04.2024г. до 01.07.2024г. за извършени вноски на банкноти в лева по лични сметки на физически лица, в лева - в офис, на ATM или терминални устройства за самообслужване на Пощенска банка. При внасяне на суми над 100 000 лв. на каса, банката изисква подаване на писмена заявка 3 работни дни предварително. При липсва на заявка се прилага стандартната такса съгласно Тарифата за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица. В обхвата на промоционалните условия не влизат вноски от трети физически лица и внасяне на монети. При внасяне на АТМ или терминално устройство на самообслужване, условията се прилагат до размера на максималните дневни лимити за съответния канал. 

1 Програмата “Premium Extra” се предлага на клиенти, заявили своето искане за ползване на съответната пакетна програма и в случай, че отговарят на допълнителните изисквания на банката. За да научите повече - заявете среща с наш банкер или позвънете на нашия Premium Call center. За пакетната програма "Premium Extra" и включените в нея банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в Тарифата на банката.

2 Услугата се предлага само в определени финансови центрове на банката. Списък на офисите, които предлагат услугата можете да намерите тук.

Всички SMS съобщения се предоставят чрез съответния доставчик на мобилни комуникации, като банката не носи отговорност за неполучаването им или ненавременното им получаване, когато това се дължи на причини, намиращи се извън контрола на банката, в това число, но не само, проблеми в преносната комуникационна среда на съответните доставчици на мобилни комуникации, форсмажорни обстоятелства и др.

4 Преференцията е валидна до размера на посочената сума за регулярна инвестиция, за съответния фонд. За инвестиции във фондове и суми, извън посочените в регулярния инвестиционен план, се прилагат такси съгласно Тарифата на банката. 

Услугата дава възможност за ограничен достъп до информация по сметките на клиента. Същият е достъпен само за служители в Центрове за Premium banking.

6 Отпускане на овърдрафт, потребителски кредит, жилищен кредит или кредитна карта, при условията на програма "Premium Extra" на Пощенска банка, се извършва при одобрение на подадено от потребителя искане и сключване на съответните договори за кредит/ кредитна карта.

7 Преференциалната годишна такса за обслужване на кредитна карта е валидна само за една кредитна карта, издадена по желание на клиента, по пакетна програма “Premium Extra”. Стандартната годишна такса, без програма “Premium Extra" за кредитни карти MasterCard World Premium и Visa Premium e BGN 169;

Пълни условия на програма за лоялност “MyRewards" са публикувани на www.myrewards.bg; 

Застрахователна полица №150811001462/17.06.2012 г. Телефон за връзка при настъпване на застрахователно събитие: +359 2 92 67 222 или +359 2 92 67 100 / имейл: assistance.claims