СПЕСТОВЕН ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ

Спестовен жилищен кредит

Валута
Сума
Години
Лихвен процент
Месечна вноска

Искате да намалите разходите по Вашия жилищен кредит? Вземете Спестовен жилищен кредит и нека спестяванията Ви работят за Вас!

Колкото повече спестявате в Пощенска банка, толкова по-малка част от кредита Ви (размерът на редовната главница) ще се олихвява. Така автоматично ще намалите сумата на начисляваната месечна лихва по кредита, а това ще доведе до по-ниски месечни вноски или до по-бързо погасяване на кредита сами избирате! Необходимо е само да поддържате средства по разплащателната сметка, която обслужва Вашия кредит.

Вижте как работи новия Спестовен жилищен кредит*:

  Какви са предимствата на Спестовен жилищен кредит?

 • Финансирате още по-изгодно покупката на своя дом – ползвате 100% от сумата на кредита, а може да плащате лихва само върху 50% от него. С колко ще се намали сумата от кредита, върху която се начислява лихва, зависи от размера на спестяванията Ви в банката*;
 • Спестяванията Ви работят за Вас – спестявате много повече лихва по кредита, отколкото можете да спечелите от лихва по депозит в банка;
 • Свободно разполагате със средствата си - можете да ползвате спестяванията си по всяко време, без допълнителни разходи. Освен това, по всяко време можете да внасяте допълнителни суми по сметката. Те автоматично ще се включат в калкулацията за дължимата лихва през следващия месец;
 • Спестявате време и пари – можете да изплатите кредита си с близо 8 години по-бързо** или да намалите значително месечната си вноска;

Получавате информация по всяко време – с безплатна услуга за SMS-известяване и с услугата Интернет банкиране "е-Postbank“, чрез която можете:

 • да проверявате размера на предстоящата вноска;
 • да следите погасителния си план;
 • да плащате вноската си по банков път и др. 

Очакваме Ви в нашите офиси и специализирани Центрове за жилищно кредитиране, в които ще Ви предоставим експертна консултация и оферта спрямо Вашите нужди и изисквания.

Имате въпроси за този кредит? 

Заявете безплатна онлайн видео консултация и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви за най-подходящото за Вас жилищно финансиране.

Препоръчайте на познатите си кредитни продукти на Пощенска банка и спечелете заедно големи награди. Научи повече тук.

 *В зависимост от средномесечното салдо по разплащателната сметка в Пощенска банка, обслужваща Вашия Спестовен жилищен кредит, на всеки едномесечен период от срока на кредита се определя частта от главницата по кредита, която подлежи на олихвяване с приложимия годишен лихвен процент по кредита (олихвяема главница), в резултат на което се намалява сумата на дължимата лихва и общите разходи по кредита. В случай че салдото по сметката е по-малко от 5 000 (пет хиляди) лева се олихвява целия непогасен остатък от главницата. Размерът на олихвяемата главница не може да бъде по-малко от 50% (петдесет процента) от непогасения остатък от главницата по кредита към съответната падежна дата и/или по-малко от 10 000 (десет хиляди) лева. Може да се възползвате от намаление на дължимата месечна вноска или съкращаване на срока на кредита, съгласно условията на сключения договор за кредит.

Средномесечното салдо по обслужващата кредита сметка се изчислява за всеки календарен месец, като се съберат дневните салда по сметката за всеки ден от календарния месец и сумата се раздели на броя на дните в месеца. В случай че сметката е във валута, различна от лева, сумата се изчислява в левове по фиксинга на БНБ за съответния ден.

** Максималното съкращаване на срока по "Спестовен жилищен кредит" е близо 8 години (93 месеца) и е изчислено при сравнение със стандартен жилищен кредит от Пощенска банка, при равни първоначални стойности на размер на кредита (150 000 лева), на годишен лихвен процент (5.35%) и на срок (360 месеца) и при поддържано средномесeчено салдо по обслужващата Спестовен жилищен кредит сметка в размер на 75 000 (петдесет хиляди) лева.

 

 

 • Цел – покупка на жилище, строеж/ довършване на жилище, ремонт и подобрения;
 • Валута – лева/евро;
 • Финансиране – до 85% от пазарната стойност на имота;
 • Размер – до 700 000 лева; минимум 15 000 лeва;
 • Срок – до 35 години.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита. В отделни случаи банката си запазва правото да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Пример: При нов Спестовен жилищен кредит, обезпечен с ипотека, с размер 150 000 лв., срок 30 г. и 360 бр. месечни вноски при 5.35% променлива годишна лихва, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв., 450 лв. такса за анализ и документално оформяне на обезпечението- в зависимост от исканата сума е в размер, 195 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 5.62%, месечната вноска е 839.52 лв., обща дължима сума 305 507.87лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на „Юробанк България“ АД за обезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент Прайм за обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента и определяне на срока кредита и стойността на обезпечението. В отделни случаи, определените от банката конкретните условия за финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас Център за жилищно кредитиране на Пощенска банка или офис на банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД.

Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

Такси и комисиони на Банката:

 • Такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума:

Искана сума в лева

Размер на такса в лева

до 50 000 200
от 50 001 до 100 000 250
от 100 001 до 200 000 450
над  200 001 700
 • 195 лв. такса за оценка на имот - за апартамент;
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

При кандидатстване за жилищен кредит за кредит за покриване на други задължения:

 • Без такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума*;
 • Без такса за оценка на имот (195 лв. за апартамент, съгласно Тарифата на Банката);
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

*Съгласно Тарифата на Банката таксата за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума е в размер: до 50 000 лева - 200 лева; от 50 001 до 100 000 лева - 250 лева; от 100 001 до 200 000 лева - 450 лева; над 200 001 лева - 700 лева.