Жилищен кредит

Жилищен кредит

Валута
Сума
Години
Лихвен процент
Месечна вноска

Сбъднете мечтата си за нов дом! Пощенска банка Ви предоставя един месец с атрактивни условия за жилищно кредитиране.

Кандидатствайте за жилищен кредит от 01.10.2020 г. до 31.10.2020 г. и се възползвайте от промоционалните ни условия, с които може да спестите до 700 лева от първоначалните си разходи, свързани с кредита*:

 •  Възстановяване на разходите за учредяване на ипотека в размер до 500 лева*;
 •  Без такса за оценка на кредитоспособността*;
 •  Без такса за документален анализ на обезпечението и без такса за оценка на обезпечението при рефинансиране на съществуващи задължения*;
 

При нов жилищен кредит:

 •  от 2.80% до 3.95% променлив лихвен процент в лева**;
 •  Голям размер на финансиране до 500 000 лева;
 •  Срок на кредита до 35 години.

 При жилищен кредит за покриване на други задължения над 100 000 лева:
 

 • от 2.80% до 3.45% променлив лихвен процент в лева**;
 • До 30% допълнително финансиране за ремонт и подобрения на дома;
 • Срок на кредита до 20 години.  

Сега имате възможност и за повече сигурност с Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 3 години.

Консултирайте се с наш експерт и вземете своята индивидуална оферта.  

ЗАЯВИ ОНЛАЙН още сега!

Очакваме Ви в нашите офиси и специализирани Центрове за жилищно кредитиране, в които ще Ви предоставим експертна консултация и оферта спрямо Вашите нужди и изисквания!

Имате въпроси за този кредит? 

Възползвайте се от новата ни дигитална услуга - онлайн консултация за жилищен кредит през мобилната апликация EVA Postbank. Попитай EVA за всички стъпки от подготовката, покупката и финансирането на имота с жилищен кредит, без да посещавате офис на банката.

Или заявете безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране.

Защо да изберете жилищен кредит от Пощенска банка?
 

 • Предлагаме Ви гъвкави и достъпни финансови решения;
 • Получавате индивидуална, специализирана  консултация от наш експерт;
 • Възползвате се от опита на утвърдена банка в жилищното кредитиране.
   

*При подаване на искане за жилищен кредит в периода 01.10.2020 г. – 31.10.2020 г. и на искане за усвояване на кредита, както и представяне на всички необходими документи за усвояването от кредитоискателя съгласно договора за кредит в срок до 15.01.2021г., кредитоискателят ползва следните промоционални условия: без такса за оценка на кредитоспособността (от 100 до 200 лв. при стандартни условия, съгласно Тарифата на банката). При усвояване на кредита банката ще възстанови на кредитополучателя заплатените от него нотариални и държавни такси за учредяване и вписване на ипотеката в размер до 500 лева.

Посочените условия са приложими за кредити, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, отпускани от "Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

**Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента, в зависимост от сумата, индивидуалния профил на клиента, срока на кредита и стойността на обезпечението. 

Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от  стойностите, посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

Пример при нов жилищен кредит с размер 110 000 лв.: при 2,80% променлив годишен лихвен процент, за срок от 30 г., с превод на работна заплата по пакетна програма "Моето семейство" с 3,0 лв. такса за откриване и 6,95 лв. месечна такса за обслужване на пакетната програма;  100 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението, 150 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0,1% от сумата на кредита. Общата дължима сума е 165 965.91 лв. с 360 броя мес. вноски, мес. вноска е 453.60 лв. ГПР е 3.00%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

Пример при жилищен кредит за покриване на други задължения с размер 110 000 лв.: при 2,80% променлив годишен лихвен процент, за срок от 20 г., с превод на работна заплата по пакетна програма "Моето семейство" с 3,0 лв. такса за откриване и 6,95 лв. месечна такса за обслужване на пакетната програма, с държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. Общата дължима сума е 145 775,24 лв. с 240 броя мес. вноски, мес. вноска е 602,86. ГПР е 2,98%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

 •  Размер на кредита: до 500 000 лева;  
 • Срок: до 35 години за нов кредит/ до 20 г. при кредит за покриване на други задължения;
 • Финансиране до 85% от пазарната оценка на имота;
 • Флекси опция - възможност за гъвкаво погасяване на кредита.
 • Параметри на опция "Флекси":

 • Възможност за намаляване месечните вноски по кредита с до 50% от текущия им размер, увеличаване до 100%  или пропускане плащането на вноска. 
 • Валидна само за кредити с равни месечни (анюитетни) вноски, погасявани редовно, съгласно погасителния план поне 3 месеца, считано от датата на неговото пълно усвояване.
 • Промяна (увеличение или намаляване) на вноските до 2 пъти и за общо не повече от 6 месеца през всяка календарна година, а от опцията за пропускане на вноска - веднъж през всяка календарна година, в случай че месечните вноски се погасяват редовно.
 • Намаляване или пропускане на вноска се допуска, ако текущата погасителна вноска (към датата на подаване на молбата за промяна) е под 120% от размера на контролна вноска. Контролната вноска се изчислява от Банката на базата на първоначалния размер и срок на кредита и на текущата стойност на приложимия по кредита лихвен процент.
 • Прилагането на опцията за намаляване или пропускане на месечна вноска води до пропорционално увеличаване на месечните вноски по кредита в оставащия период на погасяване. 

Промоция при кандидатстване за нов жилищен кредит до 31.10.2020 г.*:

 • Без такса за оценка на кредитоспособността.

Такси и комисиони на Банката:

 • Без такса за оценка на кредитоспособността**;
 • 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението***;
 • 150 лв. такса за оценка на имот - за апартамент;
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 6,95 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

При кандидатстване за жилищен кредит за кредит за покриване на други задължения*:

 • Без такса за оценка на кредитоспособността**;
 • Без такса за документален анализ на обезпечението***;
 • Без такса за оценка на имот (150 лв. за апартамент, съгласно Тарифата на Банката);
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 6,95 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

*Посочените промоционални условия са валидни при подаване на искане за жилищен кредит в лева в периода 01.10.2020 г. – 31.10.2020 г.

**Съгласно тарифата на Банката таксата за оценка на кредитоспособността е 100 лв. при доходи от трудови и служебни правоотношения. За клиенти с доказани доходи от други източници таксата е 160 лв., а при доказани доходи от чужбина - 200 лв.

***Съгласно тарифата на Банката таксата е в размер 200 лв., когато имотът (вкл. дворно място), предмет на анализа, е с до две промени в собствеността за период от 10г. назад. Когато имотът е с над две промени в собствеността за период от 10 г. назад, таксата за документален анализ на обезпечението е в размер на 400 лв.