Промени за клиенти с депозити

12.03.2024 г.

Уважаеми клиенти,

На 31 май 2023 г. БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България (БНП Париба ЛФ) стана част от „Юробанк България“ АД (Пощенска банка), за което Ви изпратихме уведомление. В тази връзка бихме искали да Ви уведомим за предстоящи промени, свързани с обслужването на Вашите депозитни сметки, открити при БНП Париба ЛФ, които считано от посочената дата се водят от Пощенска банка, като правоприемник на БНП Париба ПФ.

Какво се променя по депозитите?

Считано от 13.05.2024 г. се преустановява предлагането на услугата „Дистанционно банкиране за клиенти физически лица за депозитни продукти и сметки – „Депозити с бъдеще“ и се преустановява функционирането и достъпа до Електронната система (онлайн платформата) за управление на депозитни сметки, достъпна през интернет страницата https://deposits.postbank.bg/. На същата дата ще бъде извършено оперативно обединение на системите, при което Вашите депозитни сметки, открити в БНП Париба ЛФ, ще бъдат прехвърлени в основната банкова система на Пощенска банка.

Във връзка с посочените промени, моля имайте предвид, че считано от 13.05.2024 г. Общите условия за депозитни продукти и депозитни сметки – „Депозити с бъдеще“ (за краткост „Общи условия на „Депозити с бъдеще“) се отменят, като същите се заменят изцяло от Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД (по-долу за краткост „Общи условия на Пощенска банка“). От същата дата се отменят и Правила и условия за услугата дистанционно банкиране за клиенти физически лица за депозитни продукти и сметки „Депозити с бъдеще“ (за краткост „Правила за дистанционно банкиране на „Депозити с бъдеще“).

Неразделна част от Общите условия на Пощенска банка са Тарифа за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица („Тарифа на Пощенска банка“) и Лихвен бюлетин на „Юробанк България“ АД за физически лица („Лихвен бюлетин на Пощенска банка“). Посочените Общи условия, Тарифа и Лихвени бюлетини на Пощенска банка са публикувани тук и са налични във всички офиси на банката.

В случай че не приемате предложените промени в Общите условия на „Депозити с бъдеще“ и Правилата за дистанционно банкиране на „Депозити с бъдеще“, Вие имате право да възразите срещу тях, като прекратите договора за съответния депозитен продукт или услуга, сключен с БНП Париба ЛФ, с писмено искане, отправено до Пощенска банка, до 13.05.2024 г., без да носите отговорност за разноски и обезщетения.

Какви алтернативни възможности Ви предлага Пощенска банка?

В периода до посочената дата на оперативно обединение Вие ще имате възможност да прехвърлите средствата си в нов депозит от Пощенска банка, като можете да изберете да запазите съществуващите условия по Вашия депозит – срок и лихвен процент или да изберете друг депозитен продукт от богатата гама спестовни решения на Пощенска банка. Необходимо е да посетите удобен за Вас офис за обслужване на индивидуални клиенти на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси и центровете „Моменто“). При откриване на нов депозит в Пощенска банка и прехвърляне на средствата от стария депозит, открит в БНП Париба ЛФ, се запазва натрупаната до момента на прехвърлянето лихва и не се заплащат такси, неустойки или други обезщетения за предсрочното прекратяване на стария депозит, както и такси за прехвърляне на средствата по новия депозит.

Какво ще се случи, ако не подновите депозита си преди оперативното обединение?

На посочената дата на оперативно обединение, едновременно с преустановяването на предлагането на услугата „Дистанционно банкиране за клиенти физически лица за депозитни продукти и сметки – “Депозити с бъдеще“, ще бъде извършено и оперативното прехвърляне на всички останали депозити от онлайн платформата в основната банкова система на Пощенска банка, при следните условия:

  • Годишният лихвен процент и валутата по прехвърления депозит остава непроменен, съгласно договореното при откриване на депозита в БНП Париба ЛФ;
  • Считано от датата на оперативно обединение депозитът се подновява за нов срок, равен на първоначалния срок, договорен при откриването на депозита в БНП Париба ЛФ.

    Вие имате възможност по всяко време след подновяването да прекратите Вашия депозит и да се разпоредите с Вашите средства, при запазване на натрупаната лихва и без да заплащате такси, неустойки или други обезщетения за предсрочното прекратяване на депозита;

  • Всяка депозитна сметка ще добие нов номер на банковата сметка (IBAN). За да научите новия IBAN може да използвате специално създадения автоматичен IBAN генератор, публикуван на интернет страницата на банката www.postbank.bg или да се обърнете към експертите във всеки един офис на банката. Открийте най-удобния за Вас офис за обслужване на индивидуални клиенти на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси и центровете „Моменто“) от широката ни клонова мрежа тук.

Как може да следите депозитите си в Пощенска банка онлайн?

В случай че желаете да следите Вашите депозитни сметки в Пощенка банка в реално време, може да заявите безплатно услугите Интернет банкиране “e-Postbank” и Мобилно банкиране “m-Postbank“, чрез които можете да бъдете винаги информирани за вашите средства 24/7 и от всяко място, при наличие на достъп до интернет и съвместимо устройство. Можете да избирате кои от ползваните от банката продукти и услуги да бъдат видими в банкирането и можете да задавате индивидуални права за достъп до всеки един продукт. Запознайте се с всички предимства на дигиталните канали за банкиране на Пощенска банка тук.

В случай че търсите допълнителна информация за посочените в настоящото уведомление промени, моля посетете интернет страницата на банката на адрес www.postbank.bg.